Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Perfecţionarea procesului de integrare a tinerilor specialiști cu studii superioare pe piața muncii din Republica Moldova


Autor: Garbuz Veronica
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Anatol Rojco
doctor, conferenţiar cercetător, Institutul Naţional de Cercetări Economie
Instituţia: Institutul Naţional de Cercetări Economie

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 ianuarie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 15 martie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.74 Mb / în română

Teza

CZU 351.5+338.46:378](478)

Adobe PDF document 7.52 Mb / în română
0 pagini


Cuvinte Cheie

tineri specialiști, piața muncii, muncă, cerere și ofertă de muncă, ocuparea forței de muncă, antreprenoriat, capital uman, piața serviciilor educaționale, mediul legal

Adnotare

Teza este structurată în introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 192 surse, 37 anexe, 145 pagini text de bază, 47 figuri, 27 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 16 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu al tezei îl constituie interacțiunea dintre sistemul de învățământ superior și piața muncii. Scopul lucrării constă în stabilirea direcțiilor principale de perfecționare și eficientizare a procesului de integrare a tinerilor specialiști cu studii superioare pe piața muncii din Republica Moldova. Obiectivele studiului: analiza și sinteza aspectelor teoretice și metodologice ale capitalului uman şi ocupării tinerilor; determinarea particularităţilor legăturii organice și indisolubile ale pieței învățământului superior și pieței forței de muncă; studierea bunelor practici internaționale și naționale în domeniul ocupării tinerilor în contextul tendințelor actuale de dezvoltare a economiei competitive; analiza situaţiei tinerilor specialiști cu studii superioare în contextul pieţei muncii din Republica Moldova în vederea identificării facilităților, problemelor şi oportunităţilor existente; elaborarea și testarea modelelor econometrice de evaluare a impactului instituțiilor de îmvațământ superior, angajatorilor și autorităților publice asupra ocupării tinerilor specialiști; stabilirea direcțiilor principale de eficientizare a inserției tinerilor specialiști pe piața muncii printr-un sistem nou de relaţionare a triunghiului partenerial Universitate-Angajator-Mediul legal.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în: 1) formularea și dezvoltarea conceptelor „ocuparea tinerilor” și „proces de integrare pe piața muncii a tânărului specialist cu studii superioare”, ținându-se cont de particularitățile de vârstă, interesele și preferințele segmentului de populație analizat;
2) identificarea aspectelor corelative ale pieței învățământului superior și piața forței de muncă prin prisma subiectului comun – tânărul specialist cu studii superioare;
3) stabilirea posibilităților de dezvoltare a calității forței de muncă din Republica Moldova prin pregătirea și angajarea tinerilor specialiști cu studii superioare;
4) identificarea și analiza bunelor practici internaționale în domeniul ocupării tinerilor și posibilitatea replicării lor în Republica Moldova;
5) elaborarea și aplicarea modelului econometric de evaluare a impactului instituțiilor de învățământ superior, angajatorilor și mediului legal-instituțional asupra ocupării tinerilor specialiști cu studii superioare; 6) formularea unor direcții principale de eficientizare a procesului de integrare pe piața muncii din Republica Moldova a tinerilor specialiști cu studii superioare.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în fundamentarea cadrului teoretic și metodologic al procesului de integrare pe piața muncii a tinerilor specialiști cu studii superioare, fapt ce a condus la reconceptualizarea la nivel național a modelului de ocupare a forței de muncă tinere.

Importanţa teoretică a tezei rezidă în aprofundarea conceptelor de ocupare a forței de muncă, cu accent pe ocuparea tinerilor specialiști cu studii superioare.

Valoarea aplicativă constă în posibilitatea implementării rezultatelor cercetării în: a) sistemul de învățământ superior (componenta managerială – strategii de asigurare a competitivității formabililor în vederea integrării și adaptării profesionale cu succes; componenta didactică – elaborarea curriculelor și materialelor de curs; și componenta de asigurare a calității – monitorizarea calității predării și corelarea modulelor universitare cu competențele cerute pe piața muncii); b) mediul angajatorilor (asigurarea dialogului constructiv și parteneriatului durabil de tip win-win cu instituțiile de învățământ superior) și c) mediul legal-instituțional (elaborarea politicilor naționale de ocupare a forței de muncă, politicilor de tineret, cadrului reglatoriu stimulativ pentru angajatori de susținere a tinerilor specialiști).

Rezultatele științifice au fost implementate de către Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB), Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM), Universitatea Agrară de Stat din Moldova (UASM), compania DRA „Draexlmaier Automotive” SRL, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă

Cuprins


1. ABORDĂRI TEORETICO-CONCEPTUALE PRIVIND IMPLICAȚIA EDUCAȚIEI ȘI FORMĂRII PROFESIONALE ÎN OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ TINERE
 • 1.1. Elemente definitorii ale educației și formării profesionale în calitate de factori cheie ai formării capitalului uman și resurselor de muncă
 • 1.2. Repere conceptuale ale ocupării forței de muncă și ocupării tinerilor
 • 1.3. Aspecte corelative macroeconomice ale pieței învățământului universitar și pieței muncii
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. EVALUAREA SITUAȚIEI TINERILOR SPECIALIȘTI CU STUDII SUPERIOARE ÎN CONTEXTUL PIEȚEI MUNCII DIN REPUBLICA MOLDOVA
 • 2.1 Dimensionarea pieței forței de muncă sub aspectul inserției absolvenților învățământului superior
 • 2.2. Analiza politicilor și practicilor europene și naționale de ocupare a tinerilor
 • 2.3. Configurarea și testarea instrumentarului de evaluare a procesului de integrare pe piața muncii a tinerilor specialiști cu studii superioare
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. DIRECȚII PRINCIPALE DE EFICIENTIZARE A INSERȚIEI TINERILOR SPECIALIȘTI PE PIAȚA MUNCII
 • 3.1. Elaborarea și aplicarea modelului econometric de evaluare a impactului instituțiilor de învățământ superior, angajatorilor și mediului legal-instituțional asupra ocupării tinerilor specialiști
 • 3.2. Perfecționarea procesului de tranziție a tinerilor de la învățământul superior la piața muncii
 • 3.3. Măsuri privind eficientizarea inserției profesionale a tinerilor specialiști cu studii superioare
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI