Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Perfecționarea administrarii fiscale în Republica Moldova în contextul armonizarii cu standardele Uniunii Europene


Autor: Sirețeanu (Vragaleva) Veronica
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Alexandru Stratan
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul Naţional de Cercetări Economie
Instituţia: Institutul Naţional de Cercetări Economie

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 februarie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 aprilie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document1.38 Mb / în română

Teza

CZU 336.225(478)

Adobe PDF document 4.02 Mb / în română
195 pagini


Cuvinte Cheie

management public, administrare fiscală, sistem fiscal, practică europeană, decalaj fiscal, mecanisme fiscale, servicii electronice inovative, sistem de riscuri, conformare fiscală, procese de lucru, model managerial

Adnotare

Structura tezei: introducere, patru capitole și concluzii și recomandări pe 148 pagini de text de bază, 12 figuri, 5 tabele, bibliografie cu 120 titluri și 21 anexe. Rezultatele obținute au fost publicate în 18 lucrări științifice și 5 în lucrări de specialitate fiscal-contabilă sub formă de studii și analize.

Domeniul de studiu se prezintă drept unul interdisciplinar, fiind înglobate elemente de management general, administrare publică, finanțe publice și fiscalitate. Scopul: perfecționarea administrării fiscale prin efectuarea unei analize comprehensive a sistemului de administrare fiscală autohton în contextul celor mai bune practici europene și propunerea soluțiilor de perfecționare a acestuia.

Obiectivele cercetării: definirea și fundamentarea conceptelor de sistemul fiscal și managementul administrării fiscale; efectuarea unei scanări minuțioase a aquis-ului comunitar european, precum și a practicii luate în parte a unor țări europene; efectuarea unei analize a administrației fiscale autohtone și identificarea lacunelor operaționale și comportamentale; analiza sistemului fiscal autohton prin prisma indicatorilor EU Fiscal Blueprints în scopul identificării celor mai problematice arii; identificarea unui model operațional managerial comprehensiv prin structurarea modului de funcționare a întregii administrări fiscale în Republica Moldova; elaborarea recomandărilor în vederea excluderii lacunelor operaționale și comportamentale identificate, inclusiv prin incorporarea acestora în modele manageriale și decizionale concludente.

Noutatea și originalitatea științifică: dezvoltarea bazei teoretico-metodologice prin fundamentarea unor concepte de bază în administrarea fiscală; argumentarea științifică a instrumentarului de administrare fiscală; elaborarea și aplicarea sistemului de indicatori de analiză a administrării fiscale in vederea determinării eficienței acestuia; aplicarea setului de indicatori EU Fiscal Blueprints la analiza sistemului național de administrare fiscală și identificarea ariilor problematice; elaborarea recomandărilor ce țin de eliminarea lacunelor în cadrul administrării fiscale din Republica Moldova identificate în baza EU Fiscal Blueprints; elaborarea și argumentarea Modelului de operare în cadrul administrării fiscale și a submodelelor necesare implementării acestuia.

Problema științifică soluționată: identificarea soluției manageriale prin elaborarea modelului de administrare fiscală, care înglobează principalele mecanisme existente în administrarea fiscală, arătând gradul de interacțiune și suplimentare ce ar trebui să existe între acestea. Semnificația teoretică: sistematizarea și sintetizarea abordărilor teoretice privind sistemul fiscal și sistemul de administrare fiscală, a elementelor de management în administrarea fiscală; adaptarea și utilizarea cadrului analitic european de evaluare a performanțelor administrării fiscale.

Valoarea aplicativă a lucrării: posibilitatea de a utiliza rezultatele lucrării pentru evaluarea performanței administrării fiscale naționale pentru ajustarea acesteia la standardele europene. Instrumentele propuse pentru perfecționarea administrării fiscale pot contribui la modernizarea interacțiunii dintre contribuabili și autoritate fiscală ceea ce va duce la creșterea conformării fiscale și, implicit, la creșterea încasărilor fiscale la buget.

Implementarea rezultatelor științifice: rezultatele științifice au fost acceptate spre implementare de către Ministerul Finanțelor și Serviciul Fiscal de Stat.

Cuprins


1. ADMINISTRAREA FISCALĂ CA PARTE COMPONENTĂ A SISTEMULUI FISCAL
 • 1.1 Abordări conceptuale cu privire la sistemul fiscal
 • 1.2 Repere teoretice cu privire la managementul sistemului de administrare fiscală
 • 1.3 Concluzii la capitolul 1

2. ANALIZA EXPERIENȚEI EUROPENE PRIVIND MANAGEMENTUL SISTEMULUI DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • 2.1 Analiza cadrului de administrare fiscală în prevederile Acquis-ului Comunitar
 • 2.2 Bunele practici europene în administrarea fiscală eficientă
 • 2.3 Concluzii la capitolul 2

3. ANALIZA SISTEMULUI DE ADMINISTRARE FISCALĂ AUTOHTON
 • 3.1 Evoluția sistemului de administrare fiscală în Republica Moldova
 • 3.2 Analiza sistemului de administrare autohton prin prisma Planului fiscal european al administrațiilor fiscale (EU Fiscal Blueprints)
 • 3.3 Concluzii la capitolul 3

4. ELABORAREA INSTRUMENTARULUI DE ADMINISTRARE FISCALĂ AUTOHTON ÎN BAZA EXPERIENȚEI EUROPENE
 • 4.1 Elaborarea Modelului de operare în cadrul administrării fiscale
 • 4.2 Eficientizarea mecanismelor fiscale autohtone prin prisma experienței europene pentru eliminarea lacunelor identificate cu ajutorul EU Fiscal Blueprints
 • 4.3 Concluzii la capitolul 4
141 CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI