Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2019 / martie /

Adaptarea psihosocială a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în instituţiile de învatamânt general


Autor: Toma Sergiu
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.05 - Psihologie socială
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Nicolae Bucun
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Instituţia: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Statut

Teza a fost susţinută pe 5 martie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 iulie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.70 Mb / în română

Teza

CZU 316.614:376 (043.3)

Adobe PDF document 4.50 Mb / în română
242 pagini


Cuvinte Cheie

adaptare, adaptare psihosocială, adaptare scolară, cerințe educaționale speciale, mediul social, copii instituționalizați, copii dezinstituționalizați, copii educați în familie, copii cu dizabilități

Adnotare

Structura tezei: cercetarea este expusă pe 125 de pagini și cuprinde: introducere, trei capitole, concluzii și recomandări, bibliografie (213 de surse), anexe 13. În text sunt inserate 24 de tabele numerotate și 22 de figuri. Rezultatele cercetării sunt reflectate în 13 articole științifice publicate în reviste științififce sau prezentate în cadrul unor conferințe internaționale, workshopuri și traininguri.

Domeniul de cercetare: Psihologie socială.

Scopul cercetării rezidă în: stabilirea particularităţilor de adaptare psihosocială a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în instituţiile de învăţământ general şi determinarea mecanismelor psihologice și educaționale de accelerare a acestui proces în situaţia dezinstituţionalizării.

Obiectivele cercetării: analiza teoretico-ştiinţifică a cercetărilor în domeniul psihologiei copiilor, a procesului de adaptare psihosocială a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în instituţiile de învăţământ general; determinarea factorilor şi condiţiilor de realizare a procesului de adaptare psihosocială a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în instituţiile de învăţământ general; elaborarea şi implementarea unor mecanisme psihologice și educaționale de facilitare a procesului de adaptare psihosocială a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în instituţiile de învăţământ general; elaborarea recomandărilor psihopedagogice pentru specialişti în domeniu cu privire la facilitarea procesului de adaptare psihosocială a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în instituţiile de învăţământ general.

Noutatea științifică consistă în: definirea noțiunii de adaptare psihosocială a copiilor cu cerințe educaționale specifice – dezinstituținalizați și a celor educați în familie – în instituțiile de învățământ general în contextul factorilor interni și externi; elaborarea indicatorilor de adaptare psihosocială axată pe patru variabile dominante: esența învățării, cadrul relațional, sfera emoțională, conduita școlară, în baza cărora este construită metodologia diagnosticării/evaluării inițiale a nivelului de adaptare psihosocială a copiilor cu CES; stabilirea rolului dimensiuniii psihosociale în adaptarea copiilor cu CES în instituțiile de învățământ; intervenția psihosocială asupra facilitării adaptării copiilor cu CES în instituțiile de învățământ general în baza unui set de principii și a unui set de activități cu caracter practic, creativ, formativ; stabilirea corelației dintre eficiența adaptării școlare a copiilor cu CES dezinstituționalizați și a celor educați în familie în urma intervenției psihologice și pedagogice, condiționate de particularitățile copiilor cu CES, dar și de contextul psihosocial al instituției de învățământ.

Semnificația teoretică a cercetării consistă în: fundamentarea teoretică a fenomenului de adaptare psihosocială a copiilor cu CES dezinstituționalizați și a celor educați în familie; stabilirea rolului factorilor psihosociali privind funcționarea mecanismelor de adaptare psihosocială a copiilor cu CES dezinstituționalizați și a celor educați în familie; fundamentarea principiilor de facilitare a adaptării psihosociale a copiilor cu CES desinstituționalizați și a celor educați în familie, dar și a mecanismelor psihologice și pedagogice de intervenție în condițiile psihosociale specifice instituției de învățământ.

Problema științifică de importanță majoră soluționată în cercetare constă în stabilirea factorilor interni și externi, particularităților de adaptare psihosocială a copiilor cu CES dezinstituționalizați și celor educați în familie în instituțiile de învățământ general, dar și a mecanismelor psihologice și educaționale de facilitare a acestui proces, asigurând în așa fel climatul psihologic optim și mediul educațional favorabil pentru toți elevii.

Valoarea aplicativă a cercetării este certificată de posibilitatea aplicării rezultatelor investigaționale în practica psihologică și pedagogică privind eficientizarea procesului de adaptare a copiilor cu CES în instituțiile de învățământ, prin crearea condițiilor adecvate la nivel instituțional și luarea în considerare a factorilor interni și externi ce determină în mare parte eficiența adaptării școlare a acestor copii. Totodată, rezultatele cercetării pot fi aplicate în formarea inițială și continuă a psihologilor școlari, psihopedagogilor, consilierilor în domeniu, învățătorilor de sprijin.

Implementarea rezultatelor s-a realizat în publicații de autor (13 articole științifice), comunicări la conferințe științifice internaționale (3), conferințe științifice naționale (1), workshopuri, traininguri, proiecte speciale, din cadrul Proiectul ,,Acces Egal la Educatie,, din cadrul Programului Comunitate Incluziva Moldova, implementat de ONG Keystone Moldova precum și activitatea școlilor experimentale.

Cuprins


1. ABORDAREA COMPLEXĂ A FENOMENULUI ADAPTĂRII PSIHOSOCIALE A COPIILOR CU CERINŢE EDUCAŢIONALE SPECIALE
 • 1.1. Fenomenul multidimensional de „adaptare”, „adaptare psihosocială”: abordări și concepte.
 • 1.2. Copiii cu CES: caracteristici psihoindividuale versus adaptarea psihosocială
 • 1.3. Dimensiuni și factori ale adaptării psihosociale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în instituţiile de învăţământ general.
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1.

2. CERCETAREA EXPERIMENTALĂ A ADAPTĂRII PSIHOSOCIALE A COPIILOR CU CERINŢE EDUCAŢIONALE SPECIALE ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT GENERAL
 • 2.1. Designul cercetării experimentale.
 • 2.2. Demersul diagnostic al nivelului de adaptare psihosocială a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale în instituțiile de învățământ general.
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2.

3. CADRUL EXPERIMENTAL DE FACILITARE A ADAPTĂRII PSIHOSOCIALE A COPIILOR CU CERINŢE EDUCAŢIONALE SPECIALE
 • 3.1. Demersul formativ privind facilitatea adaptării copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în instituţiile de învăţământ general.
 • 3.2. Analiza cantitativă şi calitativă a impactului demersului formativ asupra nivelului de adaptare psihologică a copiilor cu CES în instituțiile de învățământ general.
 • 3.3. Orientări psihopedagogice de facilitare a adaptării copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în instituţiile de învăţământ general.
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3.

120 CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI