Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Leadership și teambuilding ca factori ai activității eficiente a angajaților din organizație


Autor: Masadeh Adeeb
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Ludmila Bilaş
doctor, conferenţiar universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 aprilie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 iulie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.85 Mb / în română
Adobe PDF document0.80 Mb / în rusă

Teza

CZU 005.322:316.46(478)(043)

Adobe PDF document 4.11 Mb / în rusă
261 pagini


Cuvinte Cheie

leadership, stil de conducere, organizaţie de afaceri, interacţiune a echipelor, rol de echipă, strategie, cultură corporativă, schimbări organizaţionale, mutaţii, team building.

Adnotare

Structura lucrării. Prezenta lucrare constă din introducere, trei capitole, concluzii şi propuneri, bibliografie care cuprinde 178 de surse. Lucrarea este expusă pe 150 de pagini, conține 5 tabele, 37 figuri şi 42 anexe. Rezultatele obţinute sunt publicate în 10 lucrări ştiinţifice. Cuvinte-cheie: leadership, stil de conducere, organizaţie de afaceri, interacţiune a echipelor, rol de echipă, strategie, cultură corporativă, schimbări organizaţionale, mutaţii, team building.

Domeniul cercetării al prezentei lucrări ştiinţifice îl constituie aspectele teoretice şi metodologice ale leadershipului în echipă în diverse sfere ale businessului.

Obiectivul prezentei lucrări ştiinţifice constă în sistematizarea aspectelor teoretice și metodologice ale leadershipului și teambuildingului și fundamentarea recomandărilor privind realizarea eficientă a acestora în cadrul întreprinderilor din diferite domenii din Republica Moldova. Sarcinile cercetării: studierea esenţei leadershipului şi formării echipelor, cercetarea bazelor metodologice ale leadershipului şi a activităţii echipelor în cadrul unui şir de întreprinderi din ţară; analiza tipologiei echipelor şi a evoluţiei dezvoltării lor în organizaţiile de afaceri; sistematizarea aspectelor strategice ale perfecţionării formării echipelor în organizaţiile de afaceri; argumentarea caracteristicilor-cheie ale leadershipului şi creării organizaţiilor în baza echipelor; evidenţierea importanţei culturii organizaţionale şi a schimbărilor organizaţionale.

Noutatea ştiinţifică şi originalitatea prezentei cercetări constă în următoarele: sunt sistematizate aspectele metodologice ale leadershipului şi managementului echipei în conformitate cu actualitatea şi esenţa abordării strategice a formării echipelor în cadrul întreprinderilor cu diverse sfere de business din Republica Moldova; sunt concretizate noţiunile „echipă” şi „ grup”; sunt determinate diferenţele dintre acestea şi este prezentată tehnologia echipelor team building, care corespunde mai deplin particularităţilor obiectului supus analizei; sunt prezentate definiţiile noţiunii „rol de echipă”; este justificat modelul rolurilor interdependente, caracteristicile echipelor şi procesele care răspund criteriilor formării unor echipe înalt performante în bază strategică; sunt formulate criteriile realizării unor interconexiuni de eficienţă înaltă ale echipelor; sunt argumentate cultura organizaţională şi comportamentul organizaţional ca nişte factori care determină formarea unor echipe înalt performante de tip lider în condiţiile schimbărilor dinamice.

Problema ştiinţifică principală soluţionată în lucrare constă în elaborarea recomandărilor metodologice și practice privind îmbunătățirea leadership-ului și a teambuildingului în întreprinderile care operează în diferite domenii de activitate în Republica Moldova.

Importanţa teoretică a lucrării: sunt argumentate problemele metodologice ale construirii unor sisteme eficiente de gestionare a tipului de lider în bază de echipă; sunt formulate criteriile echipelor eficiente în organizaţiile de afaceri; sunt determinate direcţiile realizării abordării strategice privind crearea echipelor eficiente în organizaţiile de afaceri; sunt concretizate rolurile de echipă şi direcţiile echilibrării acestora; a fost propusă strategia stilurilor leadershipului şi schimbării interacţiunii echipelor prin intermediul realizării unui echilibru în rolul de echipă; sunt sistematizate criteriile perfecţionării leadershipului de echipă în contextul aprofundării culturii corporative.

Importanţa aplicativă a prezentei lucrări constă în faptul că concluziile principale, care au fost formulate în lucrare, pot fi folosite la elaborarea strategiilor realizării competitivităţii întreprinderilor autohtone pe pieţele locale şi din străinătate, precum şi pentru optimizarea structurii, sistemului şi proceselor managementului care corespund schimbărilor care se produc. În afară de aceasta, prevederile-cheie ale lucrării, precum şi concluziile şi recomandările formulate în aceasta pot fi utilizate la elaborarea programelor şi prelegerilor necesare pentru instruirea studenţilor şi masteranzilor la specialitatea „Business şi administrare”.

Cuprins


1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЛИДЕРСТВА, ЕГО РОЛЬ В УСЛОВИЯХ ДИНАМИЧНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ И ЗНАЧЕНИЕ КОМАНД
 • 1.1. Природа лидерства: систематизированный подход и эволюция перспектив.
 • 1.2. Лидер и его команда в меняющемся мире: факторы и характеристики эффективного взаимодействия
 • 1.3. Коучинг как фактор успешной реализации личного, профессионального и делового потенциала сотрудников в командах
 • 1.4. Выводы по первой главе

II. РАЗВИТИЕ КОМАНДНЫХ ПРОЦЕССОВ В БИЗНЕС-ОРГАНИЗАЦИЯХ В КОНТЕКСТЕ ПЕРЕМЕН: КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
 • 2.1. Сущность и значение команд, их типология и этапы создания
 • 2.2. Командообразование на стратегической основе. Взаимосвязь стратегии, структуры и организационной культуры как фактор эффективных команд
 • 2.3. Командное лидерство и его проявление в корпоративной культуре высокой результативности
 • 2.4. Выводы по второй главе

3. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ КОМПАНИЙ НА ПРИНЦИПАХ КУЛЬТУРЫ ЛИДЕРСКОГО ТИПА И КОМАНДНОЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
 • 3.1. Преодоление сопротивлений переменам со стороны сотрудников: значение этических и эмоциональных аспектов взаимоотношений в команде
 • 3.2. Лидерская модель организации: сочетание стилей лидерства и баланс командных ролей
 • 3.3. Выводы по третьей главе

БИБЛИОГРАФИЯ
ПРИЛОЖЕНИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ