Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2019 / mai /

Metodologia predării noțiunilor de teorie literară în procesul formării elevului-interpret al textului artistic Teza de doctor în științe pedagogice


Autor: Popova Valentina
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Constantin Şchiopu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 mai 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 iulie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.66 Mb / în română

Teza

CZU 37.016:[811.135.1+821.135.1.09](043.3)

Adobe PDF document 1.64 Mb / în română
183 pagini


Cuvinte Cheie

educație literar-artistică, noțiuni de teorie literară, metodologie, tehnologii, cititor, limbaj artistic, axiologie, competențe literar-lectorale, interpret.

Adnotare

Structura tezei:introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografia din 207 surse, 28 de anexe, adnotare (română, engleză, rusă), 28 de figuri, 4 tabele.

Publicații la tema tezei: 4 comunicări la foruri științifice internaționale (3) și naționale (1); 5 articole științifice, didactic-metodice (2 în reviste științifice acreditate, indexate cu „B”, „C”).

Scopul investigației: Fundamentarea teoretică și practic-experimentală a metodologiei de formare a elevului-interpet prin valorificarea NTL, întemeiate pe recunoașterea lui ca subiect al actului de creație. Obiectivele cercetării: identificarea demersurilor teoretice privind formarea cititorului în procesul predării NTL; diagnosticarea nivelului de dezvoltare literară a elevilor; analiza metodologiilor aplicate de profesori în predarea NTL; analiza curricula, a manualelor; argumentarea teoretică și epistemologică a metodologii de predare a NTL; validarea experimentală a modelului.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constau în fundamentarea și elaborarea unei metodologii de predare a NTL în procesul formării elevului interpret al operei artistice; rezidă în validarea Modelului care-i oferă elevului statutul de subiect al actului de creație și al celui interpretativ.

Problema științifică soluționată vizează fundamentarea teoretică, elaborarea și validarea experimentală a metodologiei de predare a NTL în contextul unor activități de creație literară, concepute în funcție de specificul noțiunii, fapt care a contribuit la formarea elevului-interpet.

Inovația științifică și valoarea teoretică a cercetării constau în precizarea mai multor concepte teoretice; fundamentarea metodologiei de predare a NTL; sintetizarea tendințelor profesorilor privind predarea NTL, analiza curriculumului disciplinar, a manualelelor școlare. Valoarea aplicativă a lucrării este desemnată de modelul teoretic al metodologiei de predare a NTL; sugestiile de modernizare a curriculei de Limba și literatura română; recomandările de formare profesională și continuă a cadrelor didactice. Rezultatele cercetării au fost implementate prin activitate didactică în cadrul Institutului de Instruire Continuă a Cadrelor Didactice din or. Tiraspol; diseminare în cadrul seminarelor cu profesorii școlari; publicații didactic-metodice.

Cuprins


1. REPERE EPISTEMOLOGICE PENTRU O METODOLOGIE A STUDIERII DE CĂTRE ELEVI A NOȚIUNILOR DE TEORIE LITERARĂ ÎN PROCESUL RECEPTĂRII LITERATURII
 • 1.1. Repere teoretice și metodologice privind mecanismul de formare a noțiunilor științifice și literar-estetice
 • 1.2. Didactica literaturii – un domeniu interdisciplinar
 • 1.2.1. Literatura și istoria literară
 • 1.2.2. Despre criza interpretării literaturii
 • 1.3. Teoria literară, domeniu al cercetării literaturii: abordări teoretice
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND STUDIEREA/ÎNSUȘIREA DE CĂTRE ELEVI A NOȚIUNILOR DE TEORIE LITERARĂ ÎN PROCESUL INTERPRETĂRII OPEREI ARTISTICE
 • 2.1. Studierea noțiunilor de teorie literară din perspectivă curriculară și a manualelor școlare
 • 2.2. Niveluri, dificultăți și deficiențe în înțelegerea-aplicarea de către elevi a categoriilor estetico-literare (rezultatele experimentului de constatare)
 • 2.3. Conceptualizarea Modelului teoretic de studiere a NTL în procesul formării elevului ca interpret al operei artistice
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. METODOLOGIA FORMĂRII ELEVULUI-INTERPRET AL OPERELOR ARTISTICE PRIN CUNOAȘTEREA ȘI APLICAREA NOȚIUNILOR DE TEORIE LITERARĂ
 • 3.1. Repere metodologice ale formării interpretului prin studierea-însușirea figurilor de stil ca elemente de limbaj (designul experimentului de formare)
 • 3.2. Valori și niveluri de formare a elevului-interpret prin însușirea noțiunilor literar-estetice din domeniul limbajului operei literare (rezultatele experimentului de formare)
 • 3.3. Formarea elevilor-interpreți ai operei literare în procesul studierii noțiunilor de gen și specie (designul experimentului de formare)
 • 3.4. Axiologia literară-lectorală a elevilor la finele studierii noțiunilor legate de genurile și speciile literare (rezultatele experimenului de formare)
 • 3.5. Valori literare-lectorale achiziționate de elevi în baza Modelului conceptualizat (rezultatele experimentului de control)
 • 3.6. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI