Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2019 / mai /

Piața muncii în condiții de reducere a populației și îmbătrînirii demografice în Republica Moldova


Autor: Zaharov Svetlana
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Olga Gagauz
doctor habilitat, conferenţiar cercetător, Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice
Instituţia: Institutul Naţional de Cercetări Economie

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 mai 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 iulie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.97 Mb / în română
Adobe PDF document1.02 Mb / în rusă

Teza

CZU 331.5 (478)

Adobe PDF document 10.42 Mb / în rusă
219 pagini


Cuvinte Cheie

piața muncii, ocuparea forței de muncă, reducerea a populației, îmbătrînirea d emografică, reglementarea pieței muncii, prognoza ofertei forței de muncă, politica ocupării forței de muncă

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, 163 pagini text de bază , bibliografia din 320 titluri din limbile română, engleză și rusă, 8 anexe, 54 figuri, 66 tabele.

Numărul de publicații la tema tezei: 12 de lucrări științifice.

Domeniul de studiu: piața forței de muncă, îmbătrânirea demografică.

Scopul cercetării: argumentarea și elaborarea recomandărilor de perfecționare a reglementării pieței muncii în condițiile reducerii numărului populației și îmbătrânirii demografice, identificarea principalelor tendințe în schimbarea pieței muncii prin utilizarea metodelor de cercetare retrospectivă și prospectivă. Obiectivele cercetării: generalizarea abordărilor teoretice și metodologice de cercetare a pieței muncii; determinarea tendințelor principale pe piața muncii, caracteristica schimbărilor structurale, precum și nivelului de activitate economică a populației vârstnice; elaborarea unei previziuni pe termen lung a ofertei forței de muncă; identificarea rezervelor pentru menținerea efectivului forței de muncă; analiza eficienței politicilor de stat de ocupare a forței de muncă, elaborarea indicatorilor de monitorizare a situației vârstnicilor pe piața muncii; elaborarea recomandărilor practice privind reglementarea pieței munci în condițiile reducerii numărului și îmbătrânirii demografice a populației.

Noutatea și originalitatea științifică constă în: · sistematizarea abordărilor teoretice și metodologice de cercetare a pieței muncii în condițiile schimbărilor demografice; · stabilirea dinamicii și structurii pieței muncii în baza cercetări interdisciplinare complexe ; · elaborarea prognozei ofertei forței de muncă pe termen lung, determinarea principalelor tendințe, caracteristicilor cantitative și structurale ale acesteia; · elaborarea metodologiei și calcularea modelului economico -matematic al cererii forței de muncă pe termen lung; · elaborarea indicatorilor suplimentari pentru monitorizarea situației persoanelor vârstnice pe piața muncii în contextul îmbătrânirii active.

Problema științifică importantă soluționată: fundamentarea din punct de vedere științific și metodologic a mecanismelor de reglementare a pieței muncii în Republica Moldova, fapt ce a confirmat oportunitatea implementării prognozei ofertei forței de muncă și monitorizării situației persoanelor vârstnice pe piața forței de muncă în vederea asigurării echilibrului dintre cererea și oferta forței de muncă în condițiile reducerii numărului populației și îmbătrânirii demografice.

Semnificația teoretică: constă în generalizarea și aplicarea abordărilor teoretice și metodologice în analiza și prognozarea pieței muncii, ținând cont de evoluția numărului și structurii populației, în determinarea abordărilor conceptuale în reglementarea pieței muncii în condițiile schimbărilor demografice. Rezultatele cercetării completează capitolele economiei resurselor umane, ale economiei pieței muncii și ale sociologiei economice cu materiale, referitoare la particularitățile dezvoltării pieței muncii în condițiile schimbărilor demografice.

Valoarea aplicativă a lucrării: au fost efectuate calcule ale ofertei și cererii forței de muncă în perspectivă, au fost determinate și argumentate rezervele menținerii stabilității pe piața forței de muncă în condițiile schimbărilor demografice. Rezultatele cercetării pot fi utilizate la elaborarea programelor de stat pentru ocuparea forței de muncă, în activitățile practice ale structurilor responsabile pentru piața muncii.

Implementarea rezultatelor științifice este confirmată prin certificatul de implementare, eliberat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova.

Cuprins


СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА
 • 1.1. Степень научной разработанности проблем рынка труда
 • 1.2. Теоретико-концептуальные основы исследования рынка труда
 • 1.3. Методологические подходы, методы и информационная база исследования
 • 1.4. Выводы по главе 1

2. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И СТРУКТУРА РЫНКА ТРУДА
 • 2.1. Динамика основных показателей рынка труда
 • 2.2. Основные характеристики безработицы
 • 2.3. Образовательные характеристики рабочей силы
 • 2.4. Трудовая активность работников старшего возраста (55-64 лет)
 • 2.5. Выводы по главе 2

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА В УСЛОВИЯХ СОКРАЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО СТАРЕНИЯ
 • 3.1. Институциональные аспекты регулирования рынка труда
 • 3.2. Прогноз предложения рабочей силы до 2035 г
 • 3.3. Резервы поддержания баланса спроса и предложения рабочей силы
 • 3.4. Профессиональная подготовка и переподготовка трудоспособного населения
 • 3.5. Сохранение и повышение трудовой активности населения в предпенсионных и пенсионных возрастах
 • 3.5. Выводы по главе 3

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
БИБЛИОГРАФИЯ
ПРИЛОЖЕНИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
CURRICULUM VITAE