Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2019 / iunie /

Metodologia dezvoltării competenței de comunicare pragmatică în studierea limbii italiene prin valorificarea mass-mediei


Autor: Culea Uliana
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Angela Solcan
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 iunie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 septembrie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document1.08 Mb / în română

Teza

CZU 37.016: 811.131.1 (043.3)

Adobe PDF document 5.98 Mb / în română
265 pagini


Cuvinte Cheie

competență de comunicare, comunicare pragmatică, competență de comunicare pragmatică, competență digitală, mass-media, multimedia, web-tv, educație pentru mass-media, limba italiană

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 255 de surse, 144 de pagini text de bază, 46 de figuri, 8 tabele, 30 de anexe.

Publicații la tema tezei: 12 lucrări științifice.

Domeniul de studiu: teoria și metodologia instruirii (limba italiană).

Scopul cercetării constă în determinarea reperelor teoretico-aplicative, elaborarea și validarea metodologiei dezvoltării competenței de comunicare pragmatică în studierea limbii italiene prin valorificarea mass-mediei.

Obiectivele cercetării: dezvăluirea esenței conceptelor de bază: competență de comunicare, comunicare pragmatică, competență de comunicare pragmatică; stabilirea condițiilor pedagogice și a oportunităților metodologice de valorificare a mass-mediei în dezvoltarea competenței de comunicare pragmatică în studierea limbii italiene la nivelul învățământului superior; determinarea specificului expertizării Televiziunii și a Internetului în realizarea predării-învățării-evaluării limbii italiene; elaborarea metodologiei valorificării massmediei în dezvoltarea competenței de comunicare pragmatică în studiul limbii italiene în învățământul superior; elaborarea și validarea experimentală a Modelului tehnologic de dezvoltare a competenței de comunicare pragmatică în studierea limbii italiene prin valorificarea mass-mediei.

Noutatea și originalitatea științifică a investigației rezidă în identificarea necesității extinderii utilizării epistemice şi pragmatice a mass-mediei în procesul predării-învățării-evaluării limbii italiene; precizarea și dezvăluirea semnificației conceptelor de bază: competență de comunicare, comunicare pragmatică, competență de comunicare pragmatică, mass-media, multimedia, educație pentru mass-media analizate în contextul stabilirii metodologiei dezvoltării competenței de comunicare pragmatică în studierea limbii italiene și al evidențierii abordărilor și orientărilor științifice privind utilizarea mass-mediei.

Problema științifică soluționată în cercetare constă în determinarea fundamentelor teoretice privind competența de comunicare pragmatică, elaborarea și validarea experimentală a Modelului tehnologic de dezvoltare a competenței de comunicare pragmatică în studierea limbii italiene prin valorific area mass-mediei cu impact asupra dezvoltării didacticii universitare în contextul societății informaționale.

Semnificația teoretică a cercetării este susținută de analiza, precizarea, delimitarea și interpretarea aspectelor cadrului conceptual al competenței de comunicare pragmatică în contextul utilizării mass-mediei. Examinarea și analiza orientărilor științifice privind noile tehnologii în general și a mass -mediei în special, a dificultăților de utilizare a mass-mediei în studierea limbii italiene, a elucidării oportunităților metodologice de eficientizare a didacticii limbii italiene în învățământul superior au determinat eficiența utilizării mass -mediei în dezvoltarea competenței de comunicare pragmatică în studierea limbii italiene și au contribuit la elaborarea și argumentarea științifică a fundamentelor teoretico-aplicative ale mass-mediei, în scopul dezvoltării competenței de comunicare pragmatică în predarea-învățarea-evaluarea limbii italiene.

Valoarea praxiologică a cercetării constă în elaborarea și validarea fundamentelor teoretico-aplicative, structurate în componentele și instrumentele Modelului tehnologic de dezvoltare a competenței de comunicare pragmatică în studierea limbii italiene prin valorificarea mass-mediei.

Implementarea rezultatelor științifice s-a realizat prin intermediul cercetărilor experimentale în cadrul UPS „Ion Creangă” la lecțiile de limbă italiană, prin implementarea fundamentelor teoretico-aplicative elaborate și structurate în Modelul tehnologic de dezvoltare a competenței de comunicare pragmatică în studierea limbii italiene prin valorificarea mass-mediei, inclusiv prin participarea la conferințe naționale și internaționale; publicarea materialelor științifice și realizarea activităților practice cu studenții care învață limba italiană.

Cuprins


1. ABORDAREA TEORETICĂ A COMPETENȚEI DE COMUNICARE PRAGMATICĂ ÎN STUDIEREA LIMBILOR STRĂINE
 • 1.1. Competența de comunicare în literatura de specialitate: precizări conceptuale
 • 1.2. Valorificarea dimensiunii sociale ca instrument al funcționării limbii
 • 1.3. Particularități specifice ale pragmaticii pentru producerea limbajului în context social
 • 1.4. Competența de comunicare pragmatică în studierea limbii italiene la nivel universitar
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. MASS-MEDIA ÎN CALITATE DE MIJLOC DIDACTIC ÎN STUDIEREA LIMBILOR STRĂINE
 • 2.1. Coordonata conceptuală și didactică a fenomenului mass-media
 • 2.2. Explorarea televiziunii în realizarea procesului instructiv-educativ
 • 2.3. Internetul – mediu al tuturor media.
 • 2.4. Oportunități metodologice și condiții pedagogice de utilizare a mass-mediei în dezvoltarea competenței de comunicare pragmatică în studierea limbii italiene la nivel universitar
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. PRAXIOLOGIA DEZVOLTĂRII COMPETENȚEI DE COMUNICARE PRAGMATICĂ PRIN VALORIFICAREA MASS-MEDIEI
 • 3.1. Coordonata constatativă a valorificării mass-mediei în dezvoltarea competenței de comunicare pragmatică în studierea limbii italiene
 • 3.2. Demersul formativ al dezvoltării competenței de comunicare pragmatică în studierea limbii italiene prin valorificarea mass-mediei
 • 3.3. Argumentarea experimentală a eficienței Modelului tehnologic de dezvoltare a competenței de comunicare pragmatică în studierea limbii italiene prin valorificarea mass-mediei
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI