Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2019 / iunie /

Dezvoltarea competenţei de lectură a textelor de specialitate în limba germană (la profilul ştiinţe economice)


Autor: Barbaroş Ninel
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Emilia Denisov
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 iunie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 septembrie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document3.81 Mb / în română

Teza

CZU 37.016 : 811.112. 2 (043.3)

Adobe PDF document 4.38 Mb / în română
274 pagini


Cuvinte Cheie

competenţă de lectură a textelor de specialitate (CLTS), comunicare profesională (CP), Model tehnologic de dezvoltare a competenței de lectură a textelor de specialitate (MTDCL), hartă cognitivă, text de specialitate, text economic, strategie lectorală

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, adnotare și bibliografie din 247 surse, 52 tabele şi 41 figuri, 17 anexe, 152 pagini de text. Publicaţii la tema tezei: 17 publicaţii ştiinţifice și didactice.

Domeniul de studiu: Didactică școlară (Limba germană) Scopul cercetării constă în fundamentarea teoretică şi elaborarea tehnologiei dezvoltării competenţei de lectură la studenţii economişti, în baza textelor de specialitate de limbă germană prin integrarea metodei hărților cognitive în strategia de lectură circulară.

Obiectivele cercetării: determinarea reperelor teoretice ale dezvoltării competenței de lectură a textelor de specialitate; stabilirea oportunităților metodologice de eficientizare a lecturii textelor de specialitate în limba germană; studiul comparativ al curriculei universitare în planul cunoașterii de către studenți a limbajului economic; stabilirea criteriilor didactice de selectare a textelor de specialitate pentru dezvoltarea competenței de lectură a textelor de specialitate în limba germană la studenții economiști; identificarea specificului și a nivelurilor dezvoltării competenței de lectură și a dificultăților studenților economiști privind lectura textelor de specialitate în limba germană; elaborarea Modelului tehnologic de dezvoltare a competenței de lectură a textelor de specialitate în limba germană prin integrarea metodei hărților cognitive în strategia de lectură circulară; sintetizarea valorilor medii comparate ale competenței de lectură formate studenților economiști și validate experimental.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a cercetării constă în: elaborarea Modelului tehnologic de dezvoltare a competenței de lectură a textelor de specialitate în limba germană prin integrarea metodei hărţilor cognitive în strategia de lectură circulară; alcătuirea vocabularului de termeni economici elementari; elaborarea suportului de curs Limbaj economic german, definirea conceptului competență de lectură; actualizarea noţiunilor de competenţă de lectură circulară; lansarea conceptului de lectură logico-sugestivă şi determinarea tipologiei competenţelor necesare pentru valorificarea textelor de specialitate; elaborarea criteriilor didactice de selectare a textelor de specialitate în limba germană întru sporirea motivației studenților pentru lectură. Problema ştiinţifică soluţionată vizează optimizarea tehnologiei didactice universitare de predare a limbilor străine (limba germană) prin demonstrarea eficienţei strategiei de lectură circulară şi a hărților cognitive în abordarea textelor de specialitate; aplicarea în practica universitară a Modelului tehnologic de dezvoltare a competenței de lectură a textelor de specialitate în limba germană din perspectiva facilitării comunicării profesionale a studenților economiști și integrarea de succes în mediul profesional.

Semnificaţia teoretică a lucrării rezidă în: analiza abordărilor gnoseologice ale conceptului de competenţă de lectură a textelor de specialitate ca premisă pentru comunicarea profesională; sistematizarea reperelor teoretice şi metodologice referitor la rolul hărților cognitive în formarea competenţei de lectură a textelor de specialitate; elaborarea modelului structurat de integrare a metodei hărților cognitive în strategia de lectură circulară; abordarea textului de specialitate şi a conceptului de hartă cognitivă din perspectiva formării la studenți a motivaţiei pentru lectură; elaborarea indicatorilor calității CLTS.

Valoarea aplicativă a cercetării reflectă validarea experimentală și argumentarea eficienței Modelului tehnologic de dezvoltare a competenței de lectură a textelor de specialitate în limba germană prin integrarea metodei hărţilor cognitive în strategia de lectură circulară; modernizarea Didacticii limbii germane din perspectiva formării studenților pentru comunicarea profesională în limba străină; utilizarea Modelului tehnologic pentru integrarea hărților cognitive în lecturi circulare și aplicarea experimentală a unui sistem de exericiţii de recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor acumulate prin lectură, elaborarea și implementarea curriculumului universitar și a suportului de curs Limbajul economic german.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice ale cercetării s-a realizat în instituţiile de învăţământ superior din Republica Moldova, precum şi prin publicaţii şi comunicări la foruri ştiinţifice, în anii 2010-2017.

Cuprins


1. REPERE TEORETICE ALE COMPETENȚEI DE LECTURĂ A TEXTELOR DE SPECIALITATE
 • 1.1. Incursiuni conceptuale în evoluția lecturii textelor de specialitate în limba germană din perspectivă didactică
 • 1.2. Abordări gnoseologice ale conceptului de competenţă de lectură a textelor de specialitate – premisă pentru comunicarea profesională
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. CONCEPTUALIZAREA TEHNOLOGIEI DEZVOLTĂRII COMPETENȚEI DE LECTURĂ A TEXTELOR DE SPECIALITATE LA PROFILUL ŞTIINŢE ECONOMICE
 • 2.1. Oportunități metodologice de eficientizare a lecturii textelor de specialitate în limba germană
 • 2.2. Criterii didactice de selectare a textelor de specialitate privind sporirea motivației pentru lectură
 • 2.3. Premise curriculare ale dezvoltării competenţei de lectură a textelor de specialitate în limba germană din perspectiva cunoașterii limbajului economic
 • 2.4. Modelul tehnologic de dezvoltare a competenței de lectură a textelor de specialitate în limba germană prin integrarea metodei hărţilor cognitive în strategia de lectură circulară
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. CADRUL PRAXIOLOGIC AL IMPLEMENTĂRII TEHNOLOGIILOR DEZVOLTĂRII COMPETENŢEI DE LECTURĂ A TEXTELOR DE SPECIALITATE LA STUDENŢII ECONOMIŞTI ȘI TRADUCĂTORI
 • 3.1. Niveluri de dezvoltare a competenței de lectură și dificultăți de lectură constatate experimental
 • 3.2. Valori medii comparate ale competenței de lectură formate și validate experimental
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE