Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teoria și practica ocrotirii procesual-penale a proprietății


Autor: Ababei Eduard
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Tatiana Vizdoaga
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 septembrie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 septembrie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.51 Mb / în română

Teza

CZU 343.2 (043.2)

Adobe PDF document 1.35 Mb / în română
177 pagini


Cuvinte Cheie

proprietate, parte civilă, parte civilmente responsabilă, prejudiciu, amendă judiciară, sechestru, cauțiune, ridicare de bunuri, cheltuieli judiciare, acțiune civilă, încheiere, sentință, decizie, cale de atac

Adnotare

„Teoria și practica ocrotirii procesual-penale a proprietății”, teză de doctor în drept la specialitatea științifică 554.03 - Drept procesual penal, Chişinău, 2019. Structura tezei: introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 251 titluri, 148 pagini text de bază. La tema tezei au fost publicate 9 lucrări științifice.

Scopul lucrării: constă în examinarea complexă a mecanismului de ocrotire procesualpenală a proprietății și în optimizarea cadrului legal din acest domeniu.

Obiectivele cercetării: constau în studiul asupra evoluției reglementărilor normative privind acțiunea civilă în procesul penal, sechestrului asigurator și a amenzii judiciare; abordarea conceptuală a proprietății și a garanțiilor asigurării dreptului de proprietate în cadrul procesului penal; analiza viziunilor doctrinare ale savanților din RM și din alte state privitoare la instituțiile sechestrului pe bunuri, acțiunii civile în procesul penal și a amenzii judiciare; identificarea carențelor legislative privitoare la reglementarea sechestrului pe bunuri, acțiunea civilă și amenda judiciară; înaintarea propunerilor de lege ferenda menite să îmbunătățească actualul cadru legal de reglementare din domeniu.

Noutatea şi originalitatea științifică: sunt determinate de scopul, obiectivele și particularitățile tratării chestiunilor referitoare la problema ocrotirii procesual penale a proprietății. Instituția ocrotirii procesual penale a proprietății este examinată în calitate de element fundamental al realizării obiectivelor procesului penal.

Rezultatele obținute care contribuie la soluționarea unei probleme științifice importante: rezidă în formularea definiţiei ocrotirii procesual-penale a proprietății, precum și reevaluarea reglementărilor privitoare la măsurile procesuale care aduc atingere dreptului de proprietate și la acțiunea civilă în procesul penal, fapt care a condus la elaborarea propunerilor de lege ferenda în vederea perfecționării și ajustării legislației procesual-penale a Republicii Moldova la standardele internaţionale şi cerinţele bunelor practici judiciare în domeniu.

Semnificaţia teoretică: lucrarea scoate în evidență abordările doctrinare a diferitor autori despre mecanismul procesual-penal prin care este asigurat dreptul de proprietate și identifică carențele din cadrul de reglementare prin prisma CoEDO și a jurisprundenței CtEDO.

Valoarea aplicativă a cercetării: rezultatele și concluziile prezentei lucrări vor putea fi folosite în practică de către ofițerii de urmărire penală, procurori, judecători și alți participanți la proces cu ocazia soluționării laturii civile a cauzei penale și oricăror alte chestiuni cu caracter patrimonial; va contribui la uniformizarea practicii judiciare.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: rezultatele investigației au fost implementate în procesul didactic și științific al USM și al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAȚIEI ÎN DOMENIUL OCROTIRII PROCESUAL-PENALE A PROPRIETĂȚII
 • 1.1. Analiza publicațiilor științifice privind problema ocrotirii procesual penale a proprietății, editate în România și în Republica Moldova
 • 1.2. Analiza publicațiilor științifice privind problema ocrotirii procesual penale a proprietății, editate în alte țări
 • 1.3. Abordări conceptuale privind proprietatea și garanțiile asigurării dreptului de proprietate în procesul penal
 • 1.4. Concluzii la Capitolul 1

2. MĂSURI PROCESUALE CARE ADUC ATINGERE DREPTULUI DE PROPRIETATE
 • 2.1. Sechestrarea de bunuri ca măsură de ocrotire procesual-penală a proprietății
 • 2.1.1. Scopul aplicării sechestrului asupra bunurilor
 • 2.1.2. Temeiurile și condițiile de aplicare a sechestrului
 • 2.1.3. Procedura de aplicare a sechestrului
 • 2.1.4. Contestarea aplicării sechestrului și scoaterea bunurilor de sub sechestru
 • 2.2. Amenda judiciară
 • 2.2.1. Considerații generale cu privire la aplicarea amenzii
 • 2.2.2. Temeiurile și ordinea procesuală de aplicare a amenzii judiciare
 • 2.3. Alte măsuri procesual-penale care aduc atingere dreptului de proprietate
 • 2.3.1. Cauțiunea
 • 2.3.2. Ridicarea de bunuri
 • 2.3.3. Cheltuielile judiciare
 • 2.4. Concluzii la Capitolul 2

3. ACȚIUNEA CIVILĂ ÎN PROCESUL PENA
 • 3.1. Natura juridică și obiectul acțiunii civile în procesul penal
 • 3.2. Condițiile, forma și procedura de înaintare a acțiunii civile în procesul penal
 • 3.3. Examinarea și soluțiile pronunțate în raport cu acțiunea civilă în procesul penal
 • 3.4. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul AUTORULUI