Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Judecata pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală


Autor: Țoncu Sanda
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Tatiana Vizdoaga
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 septembrie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 septembrie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.46 Mb / în română

Teza

CZU 343.13 (043.3)

Adobe PDF document 2.76 Mb / în română
0 pagini


Cuvinte Cheie

judecată, probe, urmărire penală, apărare, acuzare, contradictorialitate, sentință, pedeapsă, inculpat, parte vătămată, procedură simplificată, procedură abreviată

Adnotare

Structura tezei: introducere, patru capitole, 149 pagini text de bază, concluzii generale și recomandări, bibliografia din 260 titluri. Rezultatele obținute sunt publicate în 11 lucrări științifice.

Scopul lucrării: studierea complexă și fundamentarea recomandărilor teoretico-practice în latura revizuirii și perfecționării normelor procesual-penale, care determină conținutul juridic al judecării cauzelor penale pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Obiectivele cercetării: analiza complexă a cauzelor și legităților instituirii procedurii simplificate a judecării cauzelor pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală; aprecierea eficienței procedurilor simplificate în procesul penal; definirea noțiunii, esenței, importanței și particularităților procedurilor simplificate în procesul penal; identificarea locului, rolului și justificarea social-juridică a procedurilor simplificate în procesul penal; analiza respectării prevederilor principiilor fundamentale ale procesului abreviat; studierea mecanismului de realizare a prevederilor art. 3641 CPP RM în activitatea practică; descrierea ordinii procesuale a judecării sumare; determinarea și analiza temeiurilor și condițiilor aplicării ordinii simplificate a judecării cauzelor în baza art. 3641 CPP RM și a consecințelor juridice ale acestei proceduri; identificarea asemănărilor și deosebirilor între judecarea cauzelor penale pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală și alte proceduri simplificate; elaborarea de propuneri și recomandări privind modificarea și completarea art. 3641 CPP RM în vederea optimizării și eficientizării activității de judecare a cauzelor penale pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Noutatea și originalitatea științifică: insuficiența studierii acestui subiect în doctrina procesual-penală. Accentuăm că noutatea științifică a tezei de doctor constă în elaborarea unor noi interpretări în latura conținutului juridic al judecării pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală ca instituție a procesului penal. Rezultatele obținute care contribuie la soluționarea unei probleme științifice importante: conceptualizarea instituției judecării pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, urmărindu-se relevarea specificului normelor de procedură penală din acest domeniu, fapt care a contribuit la eficientizarea acestei forme simplificate de judecare din procesul penal al RM.

Semnificația teoretică: pentru prima dată, a fost realizată o cercetare complexă privind judecarea abreviată, cu implicații profunde asupra esenței, conținutului, condițiilor și importanței acesteia. Valoarea aplicativă: întregul cumul de propuneri, înaintate în rezultatul examinării complexe a normelor de procedură penală și a practicii judiciare, poate fi direcționat spre perfecționarea reglementărilor din sfera judecării cauzelor penale pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Implementarea rezultatelor științifice: utilizarea rezultatelor științifice în procesul educațional al Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova, în calitate de ghid practic în cadrul Institutului Național al Justiției, precum și în calitate de suport științific în activitatea practică a Curții Constituționale, Curții Supreme de Justiție și Uniunii Avocaților din Republica Moldova.

Cuprins


1. ANALIZA CERCETĂRILOR ȘTIINȚIFICE DESFĂȘURATE REFERITOARE LA INSTITUȚIA JUDECĂRII PE BAZA PROBELOR ADMINISTRATE ÎN FAZA DE URMĂRIRE PENALĂ
 • 1.1. Materiale științifice referitoare la instituția judecării pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, publicate în Republica Moldova
 • 1.2. Abordări științifice a instituției judecării pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, realizate în alte state
 • 1.3. Concluzii la Capitolul 1

2. CONDIȚIILE, PROCEDURA DE INIȚIERE ȘI ORDINEA DESFĂȘURĂRII ȘEDINȚEI DE JUDECATĂ ÎN CADRUL PROCEDURII ABREVIATE
 • 2.1. Condițiile judecării cauzei pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală
 • 2.2. Procedura de inițiere a judecării cauzei pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală
 • 2.3. Ordinea desfășurării ședinței de judecată la examinarea cauzelor penale pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală
 • 2.4. Concluzii la Capitolul 2

3. CARACTERISTICA ETAPELOR JUDECĂRII CAUZEI PE BAZA PROBELOR ADMINISTRATE ÎN FAZA DE URMĂRIRE PENALĂ
 • 3.1. Punerea pe rol a cauzei penale și partea pregătitoare a ședinței la examinarea cauzelor penale pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală
 • 3.2. Cercetarea judecătorească în cadrul examinării cauzelor penale pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală
 • 3.3. Specificul dezbaterilor judiciare și ultimului cuvânt al inculpatului în cadrul judecării cauzei pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală
 • 3.4. Deliberarea și adoptarea sentinței în cadrul judecării cauzei pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală
 • 3.5. Concluzii la Capitolul 3

4. INSTITUȚIA JUDECĂRII PE BAZA PROBELOR ADMINISTRATE ÎN FAZA DE URMĂRIRE PENALĂ ÎN SISTEMUL PROCEDURILOR SIMPLIFICATE. ASPECTE DE DREPT COMPARAT
 • 4.1. Conceptul și sistemul procedurilor speciale și al procedurilor simplificate în procesul penal
 • 4.2. Aspecte de drept comparat privind judecarea cauzelor penale în proceduri simplificate
 • 4.3. Deosebiri și asemănări între judecata pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală și alte proceduri speciale și simplificate ale procesului penal
 • 4.4. Concluzii la Capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul candidatului