Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Răspunderea penală a persoanelor juridice


Autor: Dogaru Mihai
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Xenofon Ulianovschi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 6 septembrie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 septembrie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.52 Mb / în română

Teza

CZU 343.211:347.19(043.3)

Adobe PDF document 2.15 Mb / în română
213 pagini


Cuvinte Cheie

răspundere penală, persoana juridică, infracţiune, lege penală, vinovăţie, pericol social, libertatea de voinţă şi acţiune, criminalitate corporativă

Adnotare

Structura tezei: Introducere, 4 capitole, concluzii generale şi recomandări şi bibliografie. Rezultatele obţinute sunt publicate în 12 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu. Lucrarea ţine de domeniul dreptului penal, mai cu seamă de partea generală a acestuia. Ea este axată pe una dintre cele mai actuale şi complexe probleme ale părţii generale a dreptului penal: Răspunderea penală a persoanelor juridice.

Scopul tezei de doctorat: etalarea exegezelor și soluțiilor teoretico-practice privitor la răspunderea penală a persoanelor juridice, aprofundarea concepţiei de aplicare a răspunderii penale în privinţa persoanelor juridice.

Obiectivele: studierea bazei metodologiei ştiinţifice şi a principiilor logicii cu privire la definirea conceptului analizat; investigarea conceptului de răspundere penală a persoanei juridice; definirea conceptului de răspundere penală a persoanei juridice şi analizarea implicaţiilor acestui concept în reglementarea şi îmbunătăţirea cadrului normativ existent; efectuarea unui studiu complex asupra instituţiei analizate; identificarea limitelor şi posibilităţilor de acţiune ale instituţiei analizate cu privire la legislaţia existentă şi cea viitoare, contribuţia acesteia la întărirea siguranţei şi stabilităţii raporturilor de drept penal în cele două ţări, precum şi acoperirea unui anumit segment al vidului ştiinţific.

Noutatea ştiinţifică şi originalitatea rezultatelor obţinute: derivă din modalitatea de abordare a problemei, din însăşi natura obiectului de cercetare. Caracterul novator constă în faptul că sunt propuse noţiuni, teze şi concepţii care pun într-o lumină nouă unele dintre cele mai controversate probleme ce ţin de tragerea la răspundere penală a persoanelor juridice. Lucrarea reprezintă o investigare complexă a instituţiei răspunderii penale a persoanelor juridice, investigare în baza căreia au fost formulate concluzii şi recomandări teoretice în vederea îmbunătăţirii cadrului legislativ. Noutatea ştiinţifică a lucrării, importanţa ei teoretică şi practică este determinată, mai întâi de toate, de noutatea şi importanţa instituţiei analizate, atât în România, cât şi în Republica Moldova, fiind sintetizate cele mai noi opinii şi concepţii expuse în doctrina şi literatura de specialitate.

Originalitatea rezultatelor obţinute de către autor constă în investigarea celor mai litigioase probleme ale ştiinţei şi practicii dreptului penal care vizează această instituţie.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în lucrarea de faţă o constituie justificarea din punct de vedere al ştiinței dreptului penal a răspunderii penale a persoanelor juridice, alături de răspunderea penală a persoanelor fizice care acţionează în calitate de organ de conducere, reprezentant sau simplu prepus al persoanei juridice. Totodată, problema ştiinţifică soluţionată rezidă în elaborarea principiilor răspunderii penale a persoanelor juridice prevăzute în sistemele de drept naţionale, cu precădere cele din România şi Republica Moldova, fapt care a condus la clarificarea pentru teoreticienii şi practicienii din domeniul dreptului penal a răspunderii penale a persoanelor juridice, în vederea aplicării unitare a ultimelor modificări şi completări operate în sistemele de drept naţionale cu privire la instituţia răspunderii penale a persoanelor juridice, instituţie care este în concordanţă cu principiile generale ale dreptului penal modern.

Importanţa (semnificaţia) teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării decurge din fundamentarea teoretică a acesteia. În acest plan, este efectuat un amplu studiu exegetic, dogmatic şi critic al problematicii privind răspunderea penală a persoanelor juridice. Ideile, concepţiile şi explicaţiile formulate în lucrare pot servi ca bază teoretică pentru cele două state, în vederea perfecţionării legislaţiei în materie. Rezultatele obţinute în cadrul tezei, materializate prin elaborarea unor propuneri şi recomandări, pot fi utilizate de teoreticienii şi practicienii din domeniul dreptului penal, atât în procesul de instruire, precum şi în vederea dezvoltării ulterioare a concepţiilor ştiinţifice cu privire la tema analizată.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice vizează eficientizarea proiectelor didactice şi curriculelor în materia dreptului penal cu privire la răspunderea penală a persoanelor juridice. Informaţiile cu conotaţii practico-aplicative din cadrul tezei de faţă se dovedesc a fi utile în activitatea organelor de urmărire penală, procurorilor, judecătorilor şi nu numai, acestea putând fi de un real folos şi pentru teoreticienii din domeniul dreptului penal.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAŢIEI ÎN ŞTIINŢA DREPTULUI PENAL PRIVIND RĂSPUNDEREA PENALĂ A PERSOANELOR JURIDICE
 • 1.1.Materialele ştiinţifice referitoare la tema tezei apărute în doctrina străină
 • 1.2. Materialel ştiinţifice referitoare la tema tezei apărute în România şi Republica Moldova
 • 1.3. Concluzii

2. ASPECTE GENERALE PRIVIND RĂSPUNDEREA PENALĂ A PERSOANELOR JURIDICE
 • 2.1. Utilitatea răspunderii penale a persoanelor juridice
 • 2.2. Caracterul real al persoanelor juridice57
 • 2.3. Capacitatea de acţiune a persoanelor juridice
 • 2.4. Principiul specialităţii capacităţii de folosinţă
 • 2.5. Elementul subiectiv în cazul persoanelor juridice
 • 2.6. Caracterul personal al răspunderii penale
 • 2.7. Punibilitatea persoanelor juridice
 • 2.8. Problema cumulului între răspunderea penală a persoanei juridice şi răspunderea penală a persoanei fizice
 • 2.9. Cauzele exoneratoare de răspundere aplicabile în cazul persoanelor juridice
 • 2.10. Sancţiunile aplicabile persoanelor juridice
 • 2.11. Concluzii

3. ANALIZA COMPARATIVĂ A RĂSPUNDERII PENALE A PERSOANELOR JURIDICE
 • 3.1. Sfera persoanelor juridice care răspund din punct de vedere penal
 • 3.1.1. Persoanele juridice de drept privat
 • 3.1.2. Persoanele juridice de drept public
 • 3.1.3. Entităţile lipsite de personalitate juridică
 • 3.1.4. Persoanele juridice în formare, lichidare sau transformare
 • 3.1.5. Persoanele juridice străine
 • 3.2. Domeniul răspunderii penale a persoanelor juridice
 • 3.3. Consideraţii privind răspunderea penală a persoanelor juridice în dreptul european şi pe plan mondial
 • 3.4. Concluzii

4. RĂSPUNDEREA PENALĂ A PERSOANELOR JURIDICE ÎN SISTEMELE DE DREPT DIN REPUBLICA MOLDOVA ŞI DIN ROMÂNIA
 • 4.1. Consideraţii generale privind răspunderea penală a persoanelor juridice în sistemul de drept din Republica Moldova
 • 4.2. Consideraţii generale privind răspunderea penală a persoanelor juridice în sistemul de drept din România
 • 4.3. Concluzii

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE AL AUTORULUI