Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Estimarea rezultatelor activității operaționale în întreprinderile agricole din regiunea de Centru a Republicii Moldova


Autor: Dombrovschi Ina
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Natalia Tcaci
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 9 septembrie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 septembrie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document1.57 Mb / în română

Teza

CZU 631.15 (478)

Adobe PDF document 3.80 Mb / în română
197 pagini


Cuvinte Cheie

estimare, rezultat financiar, activitate operațională, profit, rata rentabilității, analiză, eficiență economică, pragul rentabilității, productivitate, costuri variabile, costuri constante.

Adnotare

Structura tezei. Teza de doctor include: introducere, trei capitole, concluzii și recomandări, bibliografie cu un număr de 190 surse, 30 anexe, 38 tabele, 95 formule și 24 figuri. Rezultatele investigațiilor la temă sunt reflectate în 10 lucrări științifice.

Domeniu de studiu: Creșterea eficienței economice a sectorului agrar pe baza sporirii rezultatelor financiare din activitatea operațională.

Scopul tezei: Studierea aspectelor teoretice și metodologice vizînd estimarea rezultatelor financiare din activitatea operațională a entităților din agricultură, analiza acestora și elaborarea unor recomandări de sporire a rezultatelor financiare din activitatea de bază a întreprinderilor agricole.

Obiectivele cercetării: studierea conceptelor de profit, rata rentabilității, pragul rentabilității și a rolului acestora în aprecierea rezultatelor financiare din activitatea operaţională; abordarea aspectelor metodologice privind estimarea rezultatelor financiare ale activităţii operaţionale în întreprinderile agricole; analiza evoluției rezultatelor activității operaționale în întreprinderile agricole; analiza structurală și factorială a rezultatelor financiare în întreprinderile agricole; cuantificarea factorilor ce influențează profitul și rata rentabilității produselor agricole; determinarea influenței pragului rentabilității asupra modificării rezultatelor financiare din activitatea operațională a întreprinderilor agricole; analiza eficienței economice vizând aplicarea tehnologiilor avansate, utilizării mijloacelor de subvenționare și influența acestora la modificarea rezultatelor financiare.

Metodologia cercetării științifice s-a bazat pe utilizarea următoarelor metode: metoda dialectică cu componentele ei: analiza, sinteza, inducţia, deducţia, abstracţia ştiinţifică şi metodele inerente disciplinelor economice: comparaţia, grupările statistice, metoda ratelor, recalculării diferențelor absolute, procedeul legăturilor directe și indirecte precum şi metodele: seriilor cronologice, corelației și regresiei.

Noutatea și originalitatea științifică a cercetării constă în: aprofundarea cadrului conceptual al noțiunilor de rezultate financiare și rentabilitate prin sistematizarea viziunilor teoretice a diferitor școli și curente teoretice; elaborarea modelului structural vizând conexiunea dintre potențialul de producție, factorii de reglare și formarea rezultatelor financiare din activitatea operațională a întreprinderilor agricole; precizarea metodologiei de estimare a rezultatelor financiare din activitatea operațională a întreprinderilor agricole; argumentarea influenței cantitative a factorilor ce contribuie la modificarea rezultatelor financiare din activitatea operațională și a ratei rentabilității produselor agricole; elaborarea pronosticului profitului operațional și a profitului net la un hectar de teren agricol, profitului în profilul produselor agricole; elaborarea cuantumului minim al profitului la un hectar de suprafață productivă, zonelor elasticității profitului în funcție de creșterea productivității, indentificarea ponderii efectului direct și complimentar în obținerea profitului, argumentarea economică a nivelului optim al subvențiilor la un hectar de teren agricol, efectelor implementării tehnologiilor inovaționale și reabilitării sistemelor de irigare.

Problema științifică importantă soluționată constă în argumentarea din punct de vedere științific și metodologic a estimării rezultatelor financiare din activitatea operațională luând în considerație specificul ramural al întreprinderilor agricole, fapt ce a confirmat oportunitatea reducerii riscului operațional și sporirii profitului în entitățile agricole, în baza aplicării strategiilor de atragere a investițiilor și implementării tehnologiilor inovaționale.

Semnificația teoretică a lucrării constă în delimitarea indicatorilor de rezultate financiare ale activității operaționale prin prisma pragului de rentabilitate ce asigură obținerea informațiilor relevante referitoare la indentificarea factorilor care condiționează impactul efectului direct și complimentar la obținerea profitului, precum și a elasticității profitului în funcție de modificarea productivității culturilor agricole.

Valoarea aplicativă a lucrării rezidă în: ajustarea modelelor factoriale de analiză a rezultatelor financiare la condițiile de activitate practică a întreprinderilor agricole; utilizarea metodei concretizate de estimare a rezultatelor financiare prin prisma pragului rentabilității; utilizarea modelelor multifactoriale elaborate pentru pronosticul profitului operațional, a profitului la nivel de produs și a ratei rentabilității produselor agricole; utilizarea nivelului optim al subvențiilor la un hectar de teren agricol de către AIPA în procesul de distribuire a mijloacelor fondului de subvenționare; valorificarea posibilităților de aplicare a cuantumului minim al profitului la elaborarea planurilor de afaceri și în procesul decizional al întreprinderilor agricole.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele științifice obținute în teza de doctor au fost implementate în CAP „Roada Dumbravei” din raionul Criuleni, SRL „Amorilis Agro” din raionul Orhei, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova.

Cuprins


1. ABORDĂRI TEORETICE VIZÂND ESTIMAREA REZULTATELOR FINANCIARE DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ
 • 1.1 Profitul şi rata rentabilităţii - indicatori de rezultate financiare ai activităţii întreprinderii
 • 1.2 Metodologia estimării rezultatelor activităţii operaţionale în întreprinderile agricole
 • 1.3 Considerații privind estimarea rezultatelor activităţii operaţionale prin prisma pragului de rentabilitate
 • 1.4 Concluzii la capitolul 1

2. ANALIZA REZULTATELOR FINANCIARE DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ A ÎNTREPRINDERILOR AGRICOLE
 • 2.1. Tendințe vizînd evoluția rezultatelor activității operaționale în întreprinderile agricole
 • 2.2. Analiza structurală și factorială a rezultatelor financiare în întreprinderile agricole
 • 2.3 Cuantificarea factorilor ce influențează profitul și rata rentabilității produselor agricole
 • 2.4 Concluzii la capitolul 2

3. DIRECȚII PRIORITARE VIZÎND SPORIREA REZULTATELOR FINANCIARE DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ A ÎNTREPRINDERILOR AGRICOLE
 • 3.1. Diminuarea pragului rentabilității – premisă de majorare a profitului
 • 3.2 Implimentarea tehnologiilor avansate și atragerea investițiilor
 • 3.3 Eficientizarea utilizării mijloacelor de subvenționare
 • 3.4 Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI BIBLIOGRAFIE
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE