Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Aspecte sociopolitice de constituire și dezvoltare a societății civile din Republica Moldova: dimensiunile instituțională și umană


Autor: Ţveatcov Nicolai
Gradul:doctor habilitat în ştiinţe politice
Specialitatea: 23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Valeriu Moşneaga
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 10 octombrie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 decembrie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.62 Mb / în română
Adobe PDF document0.57 Mb / în rusă

Teza

CZU 32:061.2 (478)(043.3)

Adobe PDF document 2.11 Mb / în rusă
280 pagini


Cuvinte Cheie

societate civilă, decizie politică, condiții de constituire a societății civile, instituții civile, cultură civică, conștiință civică, autonomie, consens, modernizare, elite regionale

Adnotare

Structura tezei cuprinde: introducere, cinci capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 313 titluri, 3 anexe, 250 pagini de text de bază. Rezultatele obținute sunt publicate în 47 de lucrări științifice, inclusiv 5 monografii și 42 de articole publicate în culegeri şi reviste de specialitate din Republica Moldova și de peste hotare.

Domeniul de studiu. Științe politice, sociologia politică, studii etnogeopolitologice.

Scopul şi obiectivele lucrării. Scopul cercetării constă în identificarea și analiza aspectelor socio-politice fundamentale în vederea formulării unei concepții proprii cu privire la formarea și dezvoltarea societății civile în Republica Moldova prin prisma dimensiunii instituționale și a celei umane. Atingerea acestui scop ţine de realizarea următoarelor obiective: perfecționarea cadrului metodologic în cercetarea fenomenului ”societatea civilă” pe baza experienței mondială, dar și celei autohtone; cercetarea aspectelor valorice de formare a conștiinței civice a societății moldovenești; cercetarea momentelor-cheie care au influențat formarea societății civile în condițiile dezvoltării postsovetice; cercetarea impactului tendințelor migraționiste asupra formării unei societăți civile echilibrate în Republica Moldova, determinarea factorilor de bază care influențează dezvoltarea Republicii Moldova.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică rezidă în încercarea de a generaliza experiența cercetătorilor străini și autohtoni, fiind conturate propriile observații autorului cu privire la procesele politice și civile din Republica Moldova, formulând propria viziune referitoare la eficiența funcționării instituțiilor sociale și politice. Studiul efectuat este realizat și în baza rezultatellor sondajelor de opinie întreprinse de autor pe parcursul a zece ani în Republica Moldova, inclusiv în raioanele de est ale țării, astfel încât elaborarea metodologiei cercetărilor sociologice (trei la număr), pregătirea chestionarelor, prelucrarea rezultatelor obținute, precum și interpretarea lor au confirmat una dintre ipotezele de lucru, și anume – societatea civilă este adânc divizată după criteriul integraționist.

Rezultatele principial noi obținute în urma realizării investigațiilor au contribuit la crearea în Republica Moldova a unei direcții științifice noi în domeniul științelor politice – studii civilistologice. Caracterul inovator și original al rezultatelor științifice constă în: modul de abordare a subiectului investigat prin identificarea și elucidarea tridimensionalei ”factor etnic – factor teritorial – factor social-politic”, astfel fiind completată cu un demers științific în literatura politologică autohtonă.

Semnificaţia teoretică. A fost analizată într-o nouă manieră operațional-aplicativă relația sistem politic – societatea civilă în contextul democratizării societății Republicii Moldova.

Valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele obținute prezintă interes pentru oamenii de știință, cercetători, experți în științe politice, sociologie și în alte științe sociale implicați în studierea fenomenului ”societatea civilă” și a specificului său în Republica Moldova.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Acestea pot fi de real folos la: elaborarea unor note analitice și informative cu privire la unele subiecte politice și politologice de actualitate; predarea cursurilor academice cu tematică respectivă; diverse aspecte ale investigației sunt reflectate în de lucrări științifice, inclusiv monografii; elaborarea de rapoarte și comunicări științifice pe subiecte de actualitate la diverse foruri științifice naționale și internaționale.

Cuprins


Глава 1. ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ И ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
 • 1.1 Историографические аспекты изучения гражданского общества
 • 1.2. Теоретико-методологические основы исследования гражданского общества
 • 1.3. Выводы к первой главе

Глава 2. ЗНАЧИМОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ГРАЖДАНСКОЙ КОНСОЛИДАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
 • 2.1. Специфические черты политических процессов в конце 1980-х – начале 1990-х годов: условия становления гражданского общества в Республике Молдова
 • 2.2. Специфические особенности консолидации гражданских ценностей: от «гуманизации» советского общества к национальному государству
 • 2.3. Выводы ко второй главе

Глава 3. ОБОСНОВАННОСТЬ ВЛИЯНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ НА СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКИХ ИНСТИТУТОВ МОЛДАВСКОГО ОБЩЕСТВА
 • 3.1. Основные факторы влияния на становление политической системы
 • 3.2 Деятельность политических институтов как основа взаимодействия гражданского общества и государства
 • 3.3. Выводы к третьей главе

Глава 4. ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
 • 4.1. Воздействие международных организаций на формирование и развитие молдавского гражданского общества
 • 4.2. Влияние международной миграции на формирование и развитие молдавского гражданского общества
 • 4.3. Выводы к четвертой главе

Глава 5. ОТРАЖЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ ПРОЦЕССОВ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
 • 5.1. Комплексное измерение общественных настроений молдавских граждан в процессе развития гражданского общества
 • 5.2. Общественная поддержка реформ как фактор развития современного молдавского гражданского общества
 • 5.3. Выводы к пятой главе

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
БИБЛИОГРАФИЯ
ПРИЛОЖЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИЯ О ЛИЧНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
CV АВТОРА