Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Perfecționarea managementului strategic în cadrul instituțiilor de microfinanţare din Republica Moldova


Autor: Popa Viorica
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Petru Catan
doctor habilitat, profesor universitar
Instituţia: Institutul Naţional de Cercetări Economie

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 octombrie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 decembrie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.80 Mb / în română

Teza

CZU 336.717.061(478)

Adobe PDF document 3.07 Mb / în română
204 pagini


Cuvinte Cheie

strategie, management strategic, microfinanțare, organizație de creditare nebancară, piața financiară nebancară, model de management strategic

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 188 de titluri, 27 de anexe, 149 de pagini text de bază, 25 de tabele și 48 de figuri. Cercetările sunt reflectate în 22 de publicații științifice (11,44 c.a.) și o monografie colectivă.

Domeniul de studii: managementul strategic, economie.

Scopul lucrării: fundamentarea teoretică și metodologică a managementului strategic specific OMF prin identificarea modelului de management strategic existent în vederea elaborării și aplicării recomandărilor de perfecționare a acestuia prin utilizarea indicatorilor de performanță strategică.

Obiectivele cercetării: cercetarea conceptelor teoretice și metodologice ale strategiei şi managementului strategic, identificând utilitatea acestuia pentru instituțiile de microfinanţare; studierea conținutului și particularitățile instrumentelor modelelor de management strategic care pot contribui la dezvoltarea sectorului de microfinanţare; diagnosticarea strategică a sectorului de microfinanţare în scopul determinării gradului de importanță a acestuia pe piața financiară a RM; analiza cadrului și direcțiilor strategice ale sectorului de microfinanțare și perfecționarea modelului de management strategic în cadrul organizației de microfinanțare din Republica Moldova.

Noutatea și originalitate științifică: dezvoltarea conceptului de managementul strategic în cadrul instituțiilor de microfinanțare, într-o abordare nouă; argumentarea științifică a necesității utilizării modelelor de management strategic pentru instituțiile de microfinanțare în funcție de dimensiunea şi tipul acestora; fundamentarea teoretico-metodologică a unui model de management strategic în cadrul OMF; elaborarea unui sistem de indicatori de performanță utili pentru dimensionarea sectorului de microfinanțare prin clasificarea unor OMF, în vederea stabilirii unui model de management strategic optim; elaborarea unui set de recomandări practice care ar contribui la perfecționarea modelului de management strategic pentru OMF din Republica Moldova prin aplicarea instrumentelor manageriale strategice (SWOT, BSC, PESTLE, ADL, 7-S, etc.).

Problema științifică importantă soluționată constă în fundamentarea unei viziuni moderne cu privire la perfecționarea managementului strategic ce vizează organizațiile de microfinanţare, prin formularea metodologică a setului de indicatori de evaluare a gradului strategic în cadrul organizațiile de microfinanţare din țară, fapt ce ar contribui la dezvoltarea sectorului şi ar oferi finanțări mai mari atât pentru ÎMM-uri, cât și pentru populație datorită aplicării instrumentelor și modelelor strategice manageriale.

Semnificația teoretică a tezei rezidă în: sintetizarea abordărilor conceptuale privind esența strategiei și managementului strategic în cadrul organizațiilor de microfinanțare; sistematizarea teoretică a modelelor de management strategic pentru OMF; fundamentarea conceptului de microfinanțare, ținând cont de caracterul complex al acesteia; dezvoltarea și perfecționarea modelului de management strategic prin elaborarea unui set de indicatori de evaluare a performanței strategice, destinat OMF din Republica Moldova.

Valoarea aplicativă a lucrării rezultă din recomandările și soluțiile prezentate CNPF și instituțiilor de microfinanțare, implementarea cărora va contribui la dezvoltarea și consolidarea sectorului nebancar din perspectiva managementului strategic. De asemenea, cercetarea are o valoare practică prin faptul că rezultatele cercetării pot fi utilizate pentru perfecționarea managementului strategic în cadrul instituțiile de microfinanțare prin aplicarea setului de indicatori care ne permite evaluarea performanței strategice a OMF; perfecționarea modelului de management strategic reflectat prin instrumentele manageriale și aplicate în cadrul OMF din Republica Moldova. Rezultatele pot fi aplicate la dezvoltarea disciplinelor de specialitate în management și finanțe, destinate ciclului II și III, elaborarea unor ghiduri pentru specialiști și experți în domeniu.

Implementarea rezultatelor științifice: rezultatele cercetării au fost acceptate spre implementare de către instituțiile de creditare nebancară O.C.N. SMART CREDIT S.R.L. și O.C.N. OK CREDIT S.R.L., în activitatea didactică din cadrul Universității de Studii Europene din Moldova și în activitatea de cercetare din cadrul Institutului Național de Cercetări Economice, fiind confirmate prin acte de implementare.

Cuprins


1. ABORDĂRI TEORETICO-METODOLOGICE ALE MANAGEMENTULUI STRATEGIC ÎN CADRUL INSTITUȚIILOR DE MICROFINANȚARE
 • 1.1. Aspecte conceptuale ale dezvoltării viziunii contemporane a strategiei și a managementului strategic
 • 1.2. Particularitățile modelelor de management strategic în cadrul instituțiilor de microfinanțare
 • 1.3. Fundamentarea conceptului de microfinanțare prin prisma modelelor strategice
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. MANAGEMENTUL STRATEGIC – PREMISĂ STRATEGICĂ DE DEZVOLTARE A INSTITUŢIILOR DE MICROFINANŢARE LA NIVEL NAȚIONAL ȘI INTERNAȚIONAL
 • 2.1. Analiza experienței internaționale privind modelele de management strategic utilizate în sectorul de microfinanțare
 • 2.2. Diagnosticarea strategică a sectorului de microfinanţare din Republica Moldova bazată pe analiza performanței strategice
 • 2.3. Configurarea strategică a organizațiilor de microfinanţare din Republica Moldova prin prisma managementului strategic
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. PERFECŢIONAREA STRATEGIILOR MANAGERIALE DE DEZVOLTARE ÎN ACTIVITATEA INSTITUȚIILOR DE MICROFINANŢARE DIN REPUBLICA MOLDOVA
 • 3.1. Îmbunătățirea direcțiilor strategice de dezvoltare a sectorului de microfinanţare prin conformarea cadrului legal de reglementare
 • 3.2. Recomandări privind metodologia implementării unui model modern de management strategic în cadrul instituțiilor de microfinanțare
 • 3.3. Evaluarea și consolidarea procesului de dezvoltare a instituțiilor de microfinanţare în baza unui model de management strategic
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE