Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Dezvoltarea durabilă a pomiculturii Republicii Moldova prin prisma managementului performant


Autor: Dobrovolschi Ludmila
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Aurelia Litvin
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 18 decembrie 2020 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 februarie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document1.64 Mb / în română

Teza

CZU 631.15:634.1(478)

Adobe PDF document 6.15 Mb / în română
220 pagini


Cuvinte Cheie

management performant, performanţă, dezvoltare durabilă, ramura pomicolă, Republica Moldova, antreprenori, producție pomicolă, piață, lanț valoric, investiții

Adnotare

Structura lucrării: teza cuprinde introducerea, trei capitole, concluzii și recomandări, bibliografie din 140 titluri, 21 anexe, 136 pagini text de bază ilustrat cu 42 tabele, şi 46 figuri. Rezultatele cercetării sunt publicate în 21 lucrări științifice cu un volum de 10,12 coli de autor. Cuvinte cheie: management performant, performanţă, dezvoltare durabilă, ramura pomicolă, Republica Moldova, antreprenori, producție pomicolă, piață, lanț valoric, investiții.

Domeniul de studiu: dezvoltarea durabilă a pomiculturii Republicii Moldova prin prisma managementului performant.

Scopul și obiectivele cercetării: constă în cercetarea managementului performant și determinarea impactului lui asupra dezvoltării durabile a pomiculturii Republicii Moldova, care a condus spre formularea următoarelor obiective: definirea conceptuală a managementului performant, conturarea diferențelor de abordare a acestuia pe parcursul perioadelor de evoluție; delimitarea conținutului și caracterizarea dezvoltării durabile în pomicultură; identificarea instrumentelor de măsurare a performanțelor; constatarea nivelului de dezvoltare și particularităților ramurii pomicole pe piața locală sub aspect cantitativ, calitativ, în dinamică și structură; studierea problemelor privind dezvoltarea durabilă a pomiculturii; determinarea pârghilor managementului performant ce vin în susținerea dezvoltării durabile a pomiculturii; formularea concluziilor și recomandărilor.

Noutatea și originalitatea științifică: constă în expunerea cadrului conceptual al dezvoltării durabile a ramurii pomicole și fundamentarea acesteia prin prisma managementului performant și consistă în: concretizarea noțiunii de management; definirea noțiunii de management performant și identificarea aspectelor specifice a acestuia în pomicultură; diagnosticarea problemelor privind dezvoltarea durabilă a pomiculturii; determinarea direcţiilor strategice privind dezvoltarea durabilă a pomiculturii; elaborarea și elucidarea impactului lanțului valoric dezvoltat asupra procesului de identificare a piețelor de export; perfecționarea metodologiei de determinare a lanțului valoric prin prisma costurilor; crearea matricei privind evaluarea factorilor ce influențează exportul producției pomicole a Republicii Moldova; crearea matricei privind determinarea perioadei optime pentru exportul producției pomicole autohtone; recomandarea modalităților de asigurare a dezvoltării durabile a ramurii pomicole prin prisma managementului performant.

Rezultatul obținut care contribuie la soluționarea unei probleme științifice importante constă în fundamentarea teoretică și metodologică a managementului performant în ramura pomicolă, fapt ce a confirmat determinarea rolului acestuia în dezvoltarea durabilă a ei și determinarea piețelor de desfacere prin intermediul lanțului valoric dezvoltat. Metodologia cercetării științifice presupune utilzarea următoarelor metode de cercetare: analiza, sinteza, monografică, observația, inducția, deducția, tabelară, grafică, compararea, intervievarea, etc.

Semnificația teoretică a tezei constă în delimitarea reperelor de definire și abordare a managementului performant și determinarea elementelor și aspectelor specifice acestuia în ramura pomicolă. Valoarea aplicativă a lucrării consistă în posibilitatea de a servi drept bază practică în înţelegerea conceptului de management performant pentru antreprenorii din domeniu, angajaţi şi studenţi. De asemenea, rezultatele obținute pot fi utilizate în perfecționarea activității și politicii de dezvoltare durabilă a pomiculturii, formularea deciziilor. Elaborarea ghidului practic pentru antreprenori ”Exportul producției horticole” vine în sprijinul producătorilor agricoli autohtoni pentru facilitarea cunoașterii procedurilor de export necesare comercializării pe piețele externe a producției agricole de valoare înaltă.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele științifice au fost împlementate de către S.R.L. „Oztor”, din r-nul Teleneşti; SRL,,Viva-Igna’’din r. Briceni; Asociația Obștească ”Federația Agricultorilor din Republica Moldova”.

Rezultatele cercetărilor au fost implementate și în cadrul proiectului de cercetare ”Dezvoltarea durabilă a sectorului horticol în contextul securităţii economice a Republicii Moldova”, nr.65P, cifrul 15.858.06.02A din cadrul Programului de Stat „Securitatea economică în contextul integrării regionale şi europene a Republicii Moldova”.

Cuprins


1. BAZELE TEORETICE ŞI CONCEPTUALE ALE MANAGEMENTULUI PERFORMANT ȘI DEZVOLTĂRII DURABILE
 • 1.1. Abordarea teoretică privind managementul performant
 • 1.2. Dimensiunea, tipologia și instrumente de măsurare a performanțelor
 • 1.3. Dezvoltarea durabilă – o nouă paradigmă a ştiinţei economice
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. ANALIZA DEZVOLTĂRII RAMURII POMICOLE A REPUBLICII MOLDOVA
 • 2.1. Situaţia actuală a dezvoltării pomiculturii Republicii Moldova
 • 2.2. Diagnosticarea problemelor privind dezvoltarea durabilă a pomiculturii
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2
3. PERFECŢIONAREA MANAGEMENTULUI PERFORMANT ÎN CONTEXTUL ASIGURĂRII DEZVOLTĂRII DURABILE A POMICULTURII REPUBLICII MOLDOVA
 • 3.1. Dezvoltarea lanţului valoric – ca instrument al managementului performant în asigurarea competitivităţii ramurii pomicole
 • 3.2. Diversificarea piețelor de comercializare a fructelor – ca factor de bază în sustenabilitatea ramurii
 • 3.3. Investiţiile – pârgia managementului performant în dezvoltarea durabilă a pomiculturii
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAŢIE PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE