Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Rolul sistemului informațional din cadrul învățământului superior la prognozarea nevoilor economiei naționale în specialiști cu studii superioare economice


Autor: Tîrșu Valentina
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Victoria Ganea
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul Naţional de Cercetări Economie
Instituţia: Universitatea Tehnică a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 aprilie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 iunie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document0.90 Mb / în română

Teza

CZU [338.27 + 005.521]:378(043)

Adobe PDF document 4.97 Mb / în română
184 pagini


Cuvinte Cheie

gestionare, management, sistem informațional, entitate economică, învățământ superior economic, instituție de învățământ superior economic, prognozare, competențe profesionale

Adnotare

Data susținerii: 27.04.2021, orele 10.00 în regim on-line.
Link-ul pentru trasmisiunea in regim online:
https://us02web.zoom.us/j/87449341398?pwd=anZraDlFK1VxVDR3ajFpdmpCak9kUT09

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 167 de surse, 57 de figuri, 33 de tabele, 2 formule şi 10 anexe. Cercetările efectuate au fost reflectate în 16 publicaţii ştiinţifice.

Scopul cercetării rezidă în dezvoltarea abordărilor teoretico-metodologice şi aplicative cu raportare la evaluarea influenței sistemului informaţional din structura învăţământului superior economic asupra necesităților pieței muncii în vederea optimizării și eficientizării managementului pregătirii specialiștilor calificați din acest domeniu pentru economia națională.

Pentru realizarea scopului propus, au fost stabilite următoarele obiective: fundamentarea conceptuală a structurii sistemului informațional definit pe criterii funcţionale în cadrul entității economice; generalizarea cercetărilor teoretico-metodologice cu privire la managementul sistemului informațional din cadrul instituțiilor de învățământ superior economic; estimarea procesului de gestionare a sistemului informaţional în instituțiile de învățământ superior economic din Republica Moldova; cercetarea gradului de pregătire a tinerilor specialiști cu studii superioare economice în vederea incluziunii optime pe piața muncii; pronosticarea nevoilor economiei naționale în specialiști cu studii superioare economice; determinarea posibilităților de corelare a competențelor profesionale cu cerințele angajatorilor și elaborarea soluțiilor privind perfecționarea gestionării sistemului informaţional din cadrul învăţământului superior economic în corelare cu piaţa muncii.

Noutatea și originalitatea ştiinţifică a lucrării constă în: generalizarea şi aprofundarea cercetărilor teoretice privind noțiunea de sistem informațional definit pe criterii funcţionale în cadrul entității economice; evidențierea elementelor definitorii ale cadrului metodologic cu referire la gestionarea sistemului informaţional din sistemul instituțiilor de învățământ superior; analiza gradului de concordanță dintre sistemul informaţional din cadrul învăţământului superior economic în raport cu piaţa muncii; identificarea și aplicarea instrumentarului matematic și de chestionare în vederea corelării competențelor profesionale ale specialiștilor pregătiți în cadrul mediului universitar economic cu cerințele actuale de pe piaţa muncii; elaborarea recomandărilor privind perfecționarea managementului sistemului informaţional din cadrul învăţământului superior economic în raport cu piaţa muncii.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în teză rezidă în analiza gestionării sistemului informaţional din învăţământul superior economic în scopul ridicării nivelului de pregătire a cadrelor în mediul universitar economic pentru încadrarea lor optimală pe piaţa muncii.

Semnificaţia teoretică și aplicativă a tezei este relevantă prin faptul că rezultatele obținute în teză constituie un suport semnificativ de abordări teoretice și metodologice cu referire la sistemul informațional din cadrul învăţământului superior economic și la influența lui asupra pieţei muncii. Recomandările formulate de autor pot fi utilizate în scopul consolidării mecanismului de gestionare a sistemului informaţional din mediul învăţământului superior economic pentru a fi adus în deplină concordanță cu cerințele de pe piaţa muncii.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele științifice, formulările metodologice şi recomandările practice, aferente temei de cercetare, sunt confirmate prin certificate de implementare și de inovator obținute în baza cercetărilor efectuate. Recomandările şi elaborările propuse de autor pot constitui un reper consistent pentru activitatea instituțiilor de învățământ superior economic, precum și pentru o abordare mai aprofundată a subiectelor ce ţin de domeniul cercetării în cursurile universitare şi postuniversitare la disciplinele de specialitate.

Cuprins


Capitolul 1. REPERE CONCEPTUALE CU PRIVIRE LA MANAGEMENTUL SISTEMULUI INFORMAŢIONAL DIN CADRUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR ECONOMIC
 • 1.1. Abordări teoretice cu privire la structurarea sistemului informațional definit pe criterii funcționale în cadrul entității economice
 • 1.2. Conceptul şi elementele de bază ale managementului sistemului informațional din cadrul instituțiilor de învățământ superior economic
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

Capitolul 2. ANALIZA CONCORDANȚEI SUBSISTEMULUI EDUCAȚIONAL AL SISTEMULUI INFORMAȚIONAL DIN CADRUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SUPERIOR ECONOMIC CU PIAȚA MUNCII
 • 2.1. Estimarea procesului de management al sistemului informațional în instituțiile de învățământ superior economic
 • 2.2. Concordanța sistemului informațional din cadrul învăţământului superior economic cu piața muncii
 • 2.3. Estimarea concordanței sistemului educațional ca parte componentă a sistemului informațional din cadrul învățământului superior economic cu piața muncii
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

Capitolul 3. OPTIMIZAREA PROCESULUI DE GESTIONARE A SISTEMULUI INFORMAŢIONAL DIN CADRUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR ECONOMIC ÎN BAZA CERINȚELOR DE PE PIAŢA MUNCII
 • 3.1. Precondiții socioeconomice de prognozare a formării tinerilor specialiști în învățământul superior economic
 • 3.2. Dezvoltarea modelului econometric de prognozare a nevoilor economiei naționale în specialiști cu studii superioare economice
 • 3.3. Reconfigurarea gradului de corelare a competențelor deținute de absolvenți cu cerințele pieței muncii
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul autorului