Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2021 / iunie /

Managementul asigurării securității alimentare a Republicii Moldova în contextul dezvoltării durabile


Autor: Oleiniuc Maria
Gradul:doctor habilitat în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2021
Consultant ştiinţific: Rodica Perciun
doctor habilitat, conferenţiar cercetător
Instituţia: Institutul Naţional de Cercetări Economie

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 iunie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 30 iulie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document1.53 Mb / în română

Teza

CZU 338.439.02(478)

Adobe PDF document 8.21 Mb / în română
315 pagini


Cuvinte Cheie

dezvoltare durabilă, securitate economică, securitate alimentară, complex agroalimentar, strategie, cluster, indicatori ai securității alimentare, accesibilitate, disponibilitate, stabilitate, utilizare

Adnotare

Structura tezei: introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 296 de surse. Conținutul este expus pe 254 de pagini de text de bază, conține 63 tabele, 92 figuri, 26 formule. Rezultatele au fost publicate în peste 40 de lucrări ştiinţifice.

Scopul lucrării constă în fundamentarea conceptului modern al securității alimentare prin prisma dezvoltării durabile și elaborarea unui set de recomandări privind managementul securității alimentare a Republicii Moldova.

Obiectivele cercetării sunt: delimitarea aspectelor conceptuale ale determinantelor științifice „dezvoltare durabilă – securitate economică – securitate alimentară”; determinarea concordanței dintre criteriile, factorii și principiile securității alimentare și dezvoltarea durabilă; analiza cadrului normativ și instituțional internațional privind managementul asigurării securității alimentare în scopul preluării bunelor practici; identificarea și sistematizarea instrumentarului de măsurare a asigurării securității alimentare în corelație cu indicatorii dezvoltării durabile; diagnosticarea securității alimentare naționale prin prisma celor patru piloni: disponibilitate, acces, utilizare și stabilitate; cartografierea securității alimentare naționale; calcularea indicelui integral al securității alimentare a Republicii Moldova; elaborarea recomandărilor privind managementul strategic al asigurării securității alimentare a Republica Moldova în contextul dezvoltării durabile.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării reiese din faptul că analiza managementului asigurării securității alimentare este cercetată în premieră în Republica Moldova și a îmbinat o serie de instrumente prin intermediul cărora au fost evidențiate principalele fundamente teoretice ale managementului asigurării securității alimentare și trăsături specifice ale acestuia în Republica Moldova prin distingerea riscurilor și punctelor slabe existente, precum și determinarea modalităților de înlăturare a acestora în baza recomandărilor efectuate.

Semnificaţia teoretică a cercetării rezultă din specificitatea bazei teoretice și metodologice a combinației modalităților, metodelor și mecanismelor de evaluare a nivelului securității alimentare a Republicii Moldova și influența acesteia atât de riscurile endogene, cât și de cele exogene. Semnificația teoretică este determinată de structura modernă legată de trilogia: securitate economică – securitate alimentară – dezvoltare durabilă, diversificarea abordării indicatorilor securității alimentare, implementarea instrumentelor moderne de analiză a asigurării securității alimentare și elaborarea elementelor fundamentale strategice.

Valoarea aplicativă a lucrării rezidă în faptul că recomandările propuse de autor pot fi implementate atât la nivelul macroeconomic al țării de către autoritățile responsabile, precum: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS), Biroul Național de Statistică (BNS), cât și la nivel regional de către Agențiile de Dezvoltare Durabilă (ADR).

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Recomandările, propuse de către autor în cadrul temei de cercetare, sunt confirmate prin Certificate de Implementare, eliberate de către Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord), Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) și Federația Națională a Fermierilor (FNF).

Cuprins


1. ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND CONCEPTUL DE SECURITATE ALIMENTARĂ PRIN PRISMA DEZVOLTĂRII DURABILE
 • 1.1. Premisele evoluției conceptului de dezvoltare durabilă
 • 1.2. Aspecte conceptuale de securitate alimentară în contextul securității economice
 • 1.3. Interdependența dintre managementul asigurării securității alimentare și dezvoltarea durabilă
 • 1.4. Concluzii la Capitolul 1

2. METODOLOGIA DE EVALUARE A ASIGURĂRII SECURITĂȚII ALIMENTARE ÎN CONDIȚIILE RISCURILOR GLOBALE
 • 2.1. Riscurile și consecințele acestora asupra asigurării securității alimentare
 • 2.2. Cadrul instituțional și normativ internațional privind managementul asigurării securității alimentare în contextul dezvoltării durabile
 • 2.3. Instrumentarul de măsurare a asigurării securității alimentare în corelație cu indicatorii dezvoltării durabile
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2
3. DIAGNOSTICAREA SECURITĂȚII ALIMENTARE A REPUBLICII MOLDOVA ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE
 • 3.1. Pilonul I al securității alimentare – Disponibilitatea produselor alimentare
 • 3.2. Pilonul 2 al securității alimentare – Accesul la produse agroalimentare
 • 3.3. Analiza securității alimentare prin prisma utilizării resurselor și stabilității alimentare (Pilonul 3 și Pilonul 4)
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. REDIMENSIONAREA MANAGEMENTULUI ASIGURĂRII SECURITĂȚII ALIMENTARE NAȚIONALE ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE
 • 4.1. Cartografierea securității alimentare naţionale
 • 4.2. Indicele integral al securității alimentare a Republicii Moldova și impactul factorilor macroeconomici asupra securității alimentare
 • 4.3. Cadrul național legislativ și instituțional aferent securității alimentare în contextul dezvoltării durabile
 • 4.4. Configurarea unui nou concept privind managementul asigurării securității naționale în contextul dezvoltării durabile
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE