Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Organizarea și autoorganizarea sistemului de cercetare, dezvoltare și inovare în Republica Moldova. Aspecte sinergetice


Autor: CUJBA Rodica
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2021
Conducători ştiinţifici: Petru Catan
doctor habilitat, profesor universitar
Anatol Rotaru (decedat)
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Consultant ştiinţific: Alexandru Dicusar
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Fizică Aplicată
Instituţia: Institutul Naţional de Cercetări Economie

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 septembrie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 noiembrie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document0.95 Mb / în română

Teza

CZU 001.89:005(478)(043)

Adobe PDF document 5.19 Mb / în română
182 pagini


Cuvinte Cheie

sistem de cercetare, dezvoltare și inovare; managementul sistemului CDI; modelarea sistemului CDI; știință și tehnologie; știința despre știință; scientometrie; bibliometrie; organizarea sistemului CDI; autoorganizarea sistemului CDI; sistem complex CDI.

Adnotare

Structura tezei: lucrarea conține introducere, 3 capitole, concluzii generale și recomandări, 220 de titluri bibliografice, 9 anexe, 129 de pagini de text de bază, 45 de figuri, 19 tabele. Cercetările sunt reflectate în 26 de lucrări științifice (peste 8 coli de autor).

Scopul lucrării: fundamentarea teoretică și metodologică a organizării și autoorganizării sistemului complex de cercetare, dezvoltare, inovare prin identificarea aspectelor sinergetice în vederea elaborării și aplicării recomandărilor de organizare eficientă a sistemului CDI în Republica Moldova. Obiectivele cercetării: Identificarea caracteristicilor sistemului complex CDI și metodelor de studiere și modelare a acestuia; Stabilirea tendințelor de dezvoltare a sistemelor CDI în lume și în Republica Moldova; Evidențierea caracteristicilor de organizare a sistemelor CDI în diferite țări și Republica Moldova; Determinarea aspectelor autoorganizatorii în sistemul de cercetare, dezvoltare și inovare; Identificarea soluțiilor de eficientizare a organizării sistemului CDI în Republica Moldova.

Noutatea și originalitatea științifică constă în dezvoltarea modelului conceptual de organizare a sistemului complex de cercetare, dezvoltare și inovare prin prisma elementelor de intrare, activităților, elementelor de ieșire; identificarea tendințelor de dezvoltare a sistemelor CDI; elaborarea clasamentului sistemelor CDI prin prisma indicatorilor scientometrici; determinarea nivelului de dezvoltare a științei în Republica Moldova în comparație cu alte țări; elaborarea formulei de calcul al Indicelui de Dezvoltare a Științei și Tehnologiei și determinarea interdependenței dintre sistemul CDI și sistemul social și economic al țării; determinarea rolului și nivelului de colaborare științifică în sistemul CDI din Republica Moldova; evidențierea caracteristicilor și problemelor în sistemul CDI în Republica Moldova prin prisma principiilor de instituționalizare și bazat pe analiza SWOT; propunerea măsurilor de eficientizare a organizării sistemului CDI în Republica Moldova.

Rezultatele obținute care contribuie la soluționarea problemei științifice importante: În premieră, sistemul de cercetare, dezvoltare și inovare a fost studiat prin prisma diferitor aspecte de organizare și autoorganizare a sistemelor complexe. S-a fundamentat, că sistemul CDI este organizat din punct de vedere al instituționalizării și reglementării legislative și normative al acestuia, dar și autoorganizat prin prisma aspectelor sociale și culturale, modelului informațional, rețelei de colaborare științifică, și este strâns legat cu alte sisteme și subsisteme.

Semnificația teoretică constă în sintetizarea cadrului teoretico-conceptual al organizării și autoorganizării sistemului CDI; sistematizarea particularităților de organizare și management a sistemului CDI; identificarea aspectelor autoorganizatorii ale sistemului CDI.

Valoarea aplicativă a lucrăriiconstă în recomandările și soluțiile propuse decidenților din sistemul de cercetare, dezvoltare și inovare și cercetătorilor din domeniul scienticii. Concluziile formulate pot servi drept bază teoretică la elaborarea unor strategii şi politici în cercetare, dezvoltare și inovare.

Implementarea rezultatelor științifice: rezultatele cercetării au fost implementate la elaborarea regulamentelor și dezvoltarea sistemelor informatice la Academia de Științe a Moldovei; la Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale; la Universitatea Tehnică a Moldovei.

Cuprins


1. CADRUL TEORETICO-CONCEPTUAL AL ORGANIZĂRII ȘI AUTOORGANIZĂRII SISTEMULUI DE CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE
 • 1.1. Aspecte conceptuale privind definițiile, organizarea și studierea sistemului de cercetare, dezvoltare și inovare
 • 1.2. Abordări teoretico-metodologice privind autoorganizarea sistemului complex de cercetare, dezvoltare și inovare
 • 1.3. Concepții privind managementul și modelarea sistemului de cercetare, dezvoltare, și inovare
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. PARTICULARITĂȚI DE ORGANIZARE A SISTEMELOR DE CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE
 • 2.1. Modelul conceptual de organizare a sistemului de cercetare, dezvoltare și inovare
 • 2.2. Tendințe de dezvoltare a sistemelor de cercetare, dezvoltare și inovare
 • 2.3. Sinteza metodelor de evaluare în sistemul de cercetare, dezvoltare și inovare
 • 2.4. Principii de organizare a sistemelor CDI și clasificarea acestora din punct de vedere al resurselor și implicării sectorului privat în activitățile CDI
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. ASPECTE SINERGETICE DE ORGANIZARE ȘI AUTOORGANIZARE A SISTEMULUI DE CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE. CĂI DE PERFECȚIONARE A SISTEMULUI CDI ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 • 3.1. Autoorganizarea și paradigma sinergetică în modelul informațional al științei
 • 3.2. Viziuni privind interdependența sinergetică a sistemului socioeconomic și sistemului CDI al țării
 • 3.3. Organizarea și autoorganizarea rețelei de colaborare științifică în sistemul CDI din Republica Moldova.
 • 3.4. Organizarea și perfecționarea sistemului de cercetare, dezvoltare și inovare în Republica Moldova
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
CURRICULUM VITAE AL AUTORULUI