Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Dimensiuni interculturale în managementul întreprinderilor din Republica Moldova


Autor: Pîrlog Angela
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2022
Conducător ştiinţific: lilia Covaş
doctor habilitat, conferenţiar universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 decembrie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 aprilie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document0.76 Mb / în română
Adobe PDF document0.70 Mb / în engleză

Teza

CZU 008:005.73:334.72(478)(043)

Adobe PDF document 4.18 Mb / în română
183 pagini


Cuvinte Cheie

management, întreprindere, dimensiune culturală, cultură națională, cultură organizațională, dilemă culturală, competență interculturală

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografia din 266 de titluri şi 16 anexe. Volumul lucrării conține 134 de pagini de text de bază, 35 de figuri şi 25 de tabele. Rezultatele cercetărilor sunt reflectate în 15 publicații științifice, care au fost incluse în reviste înregistrate în baze de date internaționale și în materialele conferințelor din țară și străinătate (înregistrate la Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare).

Domeniul de studiu: Management intercultural (Cross-cultural management).

Scopul studiului constă în elaborarea bazei teoretice privind caracteristicile culturale specifice Republicii Moldova, estimarea impactului acestora asupra managementului întreprinderilor din țară și elaborarea recomandărilor privind valorificarea dimensiunilor culturale în cadrul unui management de succes al întreprinderilor din Republica Moldova cu activitate națională și internațională.

Obiectivele cercetării constau în: aprofundarea cercetărilor științifice asupra conceptelor de cultură națională, cultură organizațională și management; identificarea și argumentarea rolului și impactului dimensiunilor culturii naționale asupra managementului întreprinderilor, în general, precum și asupra procesului de reconciliere a dilemelor culturale și de achiziționare a competenței interculturale, în particular; studierea experienței internaționale privind utilizarea profilului cultural în transferul de know-how în management; efectuarea unui sondaj în rândul managerilor și studenților cu scopul prefigurării profilului național din Republica Moldova; elaborarea unor recomandări și propuneri practice în vederea folosirii profilului național cultural pentru stabilirea modelelor și strategiilor de succes pentru management, pentru transfer de know-how, dezvoltarea competenței interculturale și reconcilierea dilemelor culturale.

Noutatea și originalitatea științifică constă în abordarea complexă a noțiunii de cultură națională și argumentarea impactului acesteia asupra activității de management; identificarea celor mai bune căi de preluare a metodelor și practicilor în promovarea unui management de succes; concretizarea conceptului de „profil cultural național” și elaborarea profilului cultural național în Republica Moldova bazat pe modelul Hofstede și Trompenaars-Hampden-Turner; evidențierea componentelor de bază ale acestuia; identificarea factorilor de influență asupra managementului întreprinderilor din Republica Moldova și elaborarea soluțiilor de asigurare a competitivității întreprinderilor; adaptarea modelelor de management, a algoritmului de reconciliere a dilemelor culturale, dezvoltarea competenței interculturale în contextul specific Republicii Moldova.

Soluționarea problemei științifice importante constă în fundamentarea, din punct de vedere științific și metodologic, a conceptului de management intercultural în contextul globalizării și internaționalizării întreprinderilor autohtone, fapt ce a confirmat importanța identificării dimensiunilor culturale și a competenței interculturale în vederea valorificării sinergice a acestora în cadrul procesului managerial.

Semnificația teoretică a lucrării rezidă în abordarea multilaterală a noțiunii de interculturalitate și demonstrarea impactului dimensiunilor interculturale asupra activității de management.

Valoarea aplicativă a lucrării este determinată de posibilitatea de a utiliza rezultatele de bază ale tezei pentru eficientizarea activității manageriale în cadrul întreprinderilor din Republica Moldova. De asemenea, rezultatele din prezenta teză pot servi drept bază pentru cercetările ulterioare din domeniul ce vizează impactul factorilor culturali asupra managementului.

Implementarea rezultatelor științifice a fost efectuată în cadrul Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova şi Academia de Studii Economice din Moldova.

Cuprins


1. ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND CULTURA ȘI INTERCULTURALITATEA: ELEMENTE PRINCIPIALE ALE IMPACTULUI ACESTORA ASUPRA MANAGEMENTULUI
 • 1.1 Importanța studierii interculturalității pentru managementul întreprinderilor din Republica Moldova
 • 1.2 Delimitări conceptuale privind cultura: cultura națională versus cultura organizaţională
 • 1.3 Locul, rolul și importanța competenței interculturale în management
 • 1.4 Concluzii la capitolul 1

2. ANALIZA DIN PERSPECTIVA INTERCULTURALĂ A SITUAȚIEI EXISTENTE ÎN MANAGEMENTUL ÎNTREPRINDERILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA
 • 2.1 Abordarea valorico-comportamentală a dimensiunilor culturale în management conform modelelor Hofstede și Trompenaars-Hampden-Turner
 • 2.1.1 Dimensiunile culturale în modelul lui Geert Hofstede
 • 2.1.2 Dimensiunile culturale în modelul Trompenaars-Hampden-Turner
 • 2.2 Analiza comparativă a culturilor naționale ale principalilor parteneri comerciali ai Republicii Moldova.
 • 2.3 Rezolvarea dilemelor interculturale în management prin metoda reconcilierii
 • 2.4 Concluzii la capitolul 2

3. DIRECŢII DE ASIGURARE ŞI SPORIRE A COMPETITIVITĂŢII ÎNTREPRINDERILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA PRIN VALORIFICAREA „PROFILULUI CULTURAL NAȚIONAL” ȘI A COMPETENȚEI INTERCULTURALE
 • 3.1 Modelul descriptiv al „profilului cultural” în Republica Moldova conform modelului Hofstede și Trompenaars-Hampden-Turner
 • 3.2 Utilizarea „profilului cultural” în scopul eficientizării managementului intercultural al întreprinderilor din Republica Moldova
 • 3.3 Oportunităţi de adaptare a managementului autohton la mediul multicultural
 • 3.4 Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul AUTORULUI