Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2022 / iunie /

Dezvoltarea personală a tinerelor femei descendente din medii familiale agresive


Autor: Crâşmaru Ana Maria
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Elena Losîi
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 iunie 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 30 septembrie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document0.78 Mb / în română

Teza

CZU 316.6:159.923-055.2(043.3)

Adobe PDF document 5.18 Mb / în română
270 pagini


Cuvinte Cheie

violență domestică, agresivitate, abuz, femei tinere, traumă, tulburare emoțională, stres, program de intervenție, familie, factori de risc, factori protectivi

Adnotare

Structura tezei:Teza este constituită din adnotare (în 3 limbi), lista abrevierilor, introducere, 3 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 229 titluri, 7 anexe, 146 de pagini text de bază, 49 figuri și 46 tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 11 lucrări științifice.

Scopul cercetării a constat în identificarea particularităților psihologice ale tinerelor femei din medii familiale agresive, elaborarea și implementarea unui program de intervenție psihologică pentru dezvoltarea personală a acestora.

Obiectivele cercetării: determinarea reperelor toretice privind dezvoltarea femeilor în medii agresive; elaborarea și realizarea proiectului de cercetare prin aplicarea diferitelor instrumente de investigare și evaluare a personalității tinerelor femei provenite din medii agresive; evidențierea particularităților de personalitate în raport cu riscul domestic la femeile tinere din medii agresive; identificarea factorilor protectivi de personalitate; elaborarea și implementarea unui program de intervenție psihologică de dezvoltare personală a tinerelor femei provenite din medii agresive; evaluarea programului de intervenție psihologică implementat; elaborarea de recomandări pentru lucrul cu acestea.

Noutatea şi originalitatea științifică. Pentru prima dată la nivel național a fost realizat studiul experimental al personalității tinerelor femei provenite din medii agresive, a fost identificat specificului interacțiunilor tinerelor femei implicate în violența domestică cu agresorul din familia de bază, a fost evaluat nivelul de risc pentru violența domestică pentru femeile provenite din medii agresive ale familiei de origine, a fost determinat nivelul de agresivitate și componentele acestui psiho-comportament (agresivitate fizică și verbală, ostilitate, furie) la tinerele femei, a fost evaluat nivelul de auto-percepție privind statutul de victimă a violenței domestice, au fost investigați factorii de personalitate la femeile victime ale violenței domestice, susceptibili a fi predictori ai statutului de victimă-agresor și relațiile dintre aceștia, a fost explicată legătura existentă între agresivitatea percepută în familia de origine și agresivitatea manifestă/suportată în familia actuală, fapt ce a permis dezvoltarea personală a tinerelor femei provenite din medii agresive trecute și prezente în urma aplicării programului de intervenție psihologică. În sine, acest Program de intervenție psihologică de tip experiențial este elementul central de noutate și originalitate științifică, care și-a demonstrat eficiența prin rezultatele obținute, cu atât mai mult cu cât este aplicabil tuturor categoriilor de femei, indiferent de nivelul de studii academice.

Rezultatele obținute care contribuie la soluționarea problemei ştiinţifice importante constau în identificarea particularităților de personalitate la tinerele femei provenite din medii agresive și evaluarea impactului unui program de intervenție psihologică pentru dezvoltarea personală a acestora.

Semnificaţia teoretică constă în evidențierea particularităților de personalitate dezvoltate de tinerele femei provenite din medii familiale agresive dar și a factorilor de risc și protectivi ai acestora.

Valoarea aplicativă a lucrării. În cadrul studiului a fost elaborat, implementat și evaluat un program de intervenție psihologică având ca obiectiv dezvoltarea personală a tinerelor femei provenite din medii familiale agresive. Rezultatele obținute completează cunoștințele științifice actuale, rezultatele cercetării aflându-se la baza unui program de dezvoltare personală, fundamentat teoretic, cât și practic. Programul de intervenție psihologică poate fi aplicat de către psihologii autonomi, care își desfășoară activitatea în sistemele de protecție socială, în centrele de evaluare și consiliere de stat și non-guvernamentale. Metodele și recomandările propuse pot fi utilizate în activitatea practică de consiliere psihologică a victimelor violenței domestice, cât și la elaborarea unor programe individuale sau training-uri de dezvoltare personală.

Implementarea rezultatelor cercetării. Rezultatele acestui studiu sunt utilizate în procesul de formare continua/complementară al psihologilor clinicieni, consilieri şi psihoterapeuți și sunt recomandate pentru pregătirea specialiștilor în violența domestică. Teza constituie o contribuție la îmbogățirea literaturii științifice naționale în domeniul psihologiei și este utilizată în activitatea de consiliere psihologică la GTL Medical Clinic, Bacău, România.

Cuprins


1. REPERE TEORETICE PRIVIND DEZVOLTAREA TINERELOR FEMEI ÎN MEDIILE AGRESIVE
 • 1.1. Delimitări conceptuale privind mediile agresive și disfuncționale de dezvoltare
 • 1.2. Comportamentul agresiv – cauze, tipuri și consecințe
 • 1.3. Factori de risc și factori protectivi în devianța feminină
 • 1.4. Abordări conceptuale ale violenței în familie. Dezvoltarea personală – mijloc de activare a resurselor interioare
 • 1.5. Concluzii la Capitolul 1

2. CERCETAREA EXPERIMENTALĂ A PARTICULARITĂȚILOR PSIHOLOGICE ALE TINERELOR FEMEI PROVENITE DIN MEDII AGRESIVE
 • 2.1. Scopul, obiectivele și ipotezele cercetării constatative
 • 2.2. Metodologia cercetării
 • 2.3. Rezultatele cercetării experimentale ale caracteristicilor psihologice la tinerele femei descendente din medii agresive
 • 2.4. Concluzii la Capitolul 2

3. PROGRAMUL DE INTERVENȚIE PSIHOLOGICĂ PENTRU DEZVOLTAREA PERSONALĂ A TINERELOR FEMEI DESCENDENTE DIN MEDII AGRESIVE
 • 3.1. Prezentarea generală a programului formativ
 • 3.2. Prezentarea și interpretarea rezultatelor dezvoltării personale a femeilor tinere provenite din medii agresive și violente în condiții experimentale
 • 3.3. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIA
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE