Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2022 / august /

Sporirea performanței managementului administrației publice locale ca premisă a dezvoltării spațiului rural din Republica Moldova


Autor: Fetescu Cezara
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Aurelia Litvin
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 12 august 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 noiembrie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document1.08 Mb / în română
Adobe PDF document0.91 Mb / în engleză

Teza

CZU 352.07(478)

Adobe PDF document 5.51 Mb / în română
221 pagini


Cuvinte Cheie

performanță, funcționar public, dezvoltare, management, administrație publică, spațiu rural, evaluare, impact

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii și recomandări, bibliografie din 134 titluri, 17 anexe, 123 de pagini de text de bază, 40 figuri, 19 tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 14 lucrări științifice.

Scopul lucrării: identificarea posibilităților de sporire a performanțelor managementului APL de nivelul I în vederea transferului acestora în direcția dezvoltării spațiului rural din Republica Moldova.

Obiectivele cercetării:

 1. Elucidarea implicațiilor pe care le au noile modele de management public asupra reconfigurării administrative.
 2. Investigarea fundamentelor teoretice și metodologice existente privind posibilitățile de evaluare a performanțelor managementului APL prin prisma contribuției sale la dezvoltarea spațiului rural.
 3. Evaluarea viabilității socioeconomice a spațiului rural în vederea identificării unor direcții prioritare de dezvoltare a acestuia prin implicarea managementului APL.
 4. Identificarea unor pârghii de perfecționare a managementului APL prin intermediul înlăturării barierelor intermediare ce împiedică transferul de performanțe în direcția dezvoltării spațiului rural.
 5. Determinarea impactului performanțelor managementului APL asupra imperativelor dezvoltării spațiului rural prin utilizarea metodei feedbackului.
 6. Elaborarea unui mecanism de sporire a performanțelor managementului APL în perspectiva dezvoltării spațiului rural.

Noutatea și originalitatea științifică a lucrării rezidă în următoarele: stabilirea controverselor în abordările conceptuale ale administrație publice ca catalizatori ai producerii schimbărilor menite să reconfigureze sistemul administrativ prin intermediul noilor modele de management public; identificarea criteriilor menite să stabilească impactul transferului de performanțe al managementului APL asupra dezvoltării spațiului rural din Republica Moldova; stabilirea direcțiilor prioritare de dezvoltare a spațiului rural prin prisma evaluării nivelului de dezvoltare, caracteristicilor acestuia și interdependenței sale cu performanțele managementului APL; sugerarea unor pârghii de perfecționare a performanțelor managementului APL prin elucidarea și analiza barierelor intermediare ce împiedică transferul de performanțe în direcția dezvoltării spațiului rural; elaborarea unei fișe de evaluare a impactului performanțelor managementului APL asupra dezvoltării spațiului rural, menite să identifice rezervele interne de sporire a acestora; sugerarea unui mecanism de sporire a performanțelor managementului APL în perspectiv dezvoltării spațiului rural din Republica Moldova.

Rezultatele obținute care contribuie la soluționarea unei probleme științifice importante constau în elaborarea unui metode de evaluare a performanțelor managementului APL și proiectarea unui mecanism menit să contribuie la sporirea acestor performanțe, fapt care va contribui la eficientizarea activităților sale în calitate de factor stimulator al creșterii economice, în vederea aplicării strategiilor manageriale în dezvoltarea durabilă a spațiului rural.

Semnificația teoretică constă în identificarea unor metode și mecanisme menite să contribuie la sporirea performanțelor managementului APL în vederea transferului acestor performanțe asupra dezvoltării spațiului rural din Republica Moldova.

Valoarea aplicativă a lucrării derivă din fișa propusă de autor pentru evaluarea impactului performanțelor managementului APL asupra imperativelor dezvoltării spațiului rural, cât și din factorii de dezvoltare durabilă delimitați în baza studiului viabilității spațiului rural. Lucrarea evaluează impactul performanțelor managementului administrației publice cu scopul identificării barierelor ce stau în calea transferului de performanțe asupra dezvoltării spațiului rural, fapt ce permite delimitarea unui mecanism de perfecționare a acestuia prin identificarea anumitor pârghii concrete.

Implementarea rezultatelor științifice: Rezultatele cercetării științifice au fost diseminate atât în cadrul conferințelor naționale și internaționale, cât și în articolele publicate în revistele de specialitate. Recomandările sugerate, mecanismul de sporire a performanțelor managementului APL și fișa de evaluare elaborate au fost valorificate de 3 primării din localitățile rurale din Republica Moldova.

Cuprins


1. ASPECTE TEORETICE ALE TRANZIȚIEI MANAGEMENTULUI APL DE LA GENEZĂ SPRE PERFORMANȚĂ
 • 1.1.Fundamente evolutive și controverse în abordarea conceptului de administrație publică în funcție de sistemele politico-administrative perindate în timp
 • 1.2.Implicații ale noilor traiectorii și modele de management asupra consolidării și reconfigurării administrative
 • 1.3.Managementul performanței ca factor determinant al dezvoltării durabile a localităților rurale
 • 1.4.Concluzii la capitolul 1

2. EVALUAREA NIVELULUI DE DEZVOLTARE AL SPAȚIULUI RURAL DIN REPUBLICA MOLDOVA PRIN PRISMA INTERDEPENDENȚEI SALE CU PERFORMANȚELE MANAGEMENTULUI APL
 • 2.1.Caracteristica generală a spațiului rural din Republica Moldova – factor esențial în scopul înregistrării performanțelor de către managementul APL
 • 2.2.Identificarea direcțiilor prioritare de dezvoltare rurală prin implicarea managementului APL în calitate de mediator al transpunerii acestora în documentele de politici locale
 • 2.3.Determinarea barierelor intermediare ce împiedică transferul de performanță al managementului APL în direcția dezvoltării spațiului rural
 • 2.4.Concluzii la capitolul 2

3. PÂRGHII ȘI MECANISME DE SPORIRE A PERFORMANȚELOR MANAGEMENTULUI APL ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII SPAȚIULUI RURAL DIN REPUBLICA MOLDOVA
 • 3.1.Pârghii de perfecționare a managementului APL prin prisma contribuției sale la dezvoltarea spațiului rural
 • 3.2.Evaluarea impactului performanțelor managementului APL asupra imperativelor dezvoltării spațiului rural prin metoda feedbackului
 • 3.3.Proiectarea mecanismului de sporire a performanțelor managementului APL în perspectiva dezvoltării spațiului rural
 • 3.4.Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE