Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Formarea calităţilor psihofizice şi motrice la elevele din învăţământul liceal cu profil industrial în baza programei cu conţinut adaptat


Autor: Ambrosie Ionel
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Sergiu Danail
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 noiembrie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 februarie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.37 Mb / în română

Teza

CZU 378.14:796

Adobe PDF document 1.15 Mb / în română
249 pagini


Cuvinte Cheie

calităţi psihofizice şi motrice, învăţământ liceal tehnico-industrial, liceene, conţinut educaţional adaptat, educaţie fizică, pregătire fizică profesional-aplicativă, programă analitică, profesiogramă, producţie, personalitate a specialistului

Adnotare

În cadrul prezentei cercetări a fost abordată problema perfecţionării procesului educaţional la disciplina „Educaţia fizică” din ciclul liceal de învăţământ de profil tehnico-industrial care vizează formarea sistemului integrativ al activităţilor instructiv-educative cu orientarea profesional-aplicativă adaptate calităţilor fizice, motrice şi psihice ale personalităţii specialistului „tehnician-electronist”.

În baza abordării teoretice a problemei date, analizei şi generalizării experienţei înaintate din domeniu, sondajului sociologic, testărilor şi măsurătorilor, observaţiilor pedagogice, experimentelor de constatare şi proiectărilor pedagogice a fost sintetizată profesiograma specialistului din ramura dată, ceea ce a permis să determinăm atât contexturile educaţionale de conţinut ale programei alternative la disciplina „Educaţia fizică”, cât şi acele metodologico-organizaţionale, bazate pe sisteme pedagogice ale şcolilor de gimnastică, de aerobică, jocuri (baschet) şi atletism, aspectele procesual-formative ale căror vizau respectarea incontestabilă a principiilor sistematizării, structurizării, ciclicităţii, continuităţii şi orientării profesional-aplicative a procesului instructiv-educativ.

Rezultatele experimentului pedagogic formativ, desfăşurat cu eşantionul liceenelor-absolvente (clasele a XII-a), permit să afirmăm eficacitatea programei alternative şi metodologia de aplicare a acesteia în cadrul ciclului anual al lecţiilor de pregătire şi de antrenament fizic (123 ore : 68 curs obligatoriu, 37 facultativ, 18 independent din programa de pregătire) în corespundere cu etapele pregătirii fizice multilaterale, pregătirii fizice profesional-aplicative generale şi specializate, unde valorile indicilor, ce caracterizează nivelul calităţilor fizice motrice şi proceselor psihocognitive necesare pentru profesia dată, sunt semnificativ superioare la fetele grupei experiment faţă de cele ale grupei martor (29 de parametri din 32).

Materialele investigaţiilor efectuate pot fi aplicate în procesul de studii din cadrul instituţiilor de învăţământ cu profil tehnico-industrial, la facultăţile de educaţie fizică şi sport, precum şi la facultăţile de reciclare-perfecţionare a cadrelor didactice din domeniu.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Probleme teoretico-metodice de pregătire fizică profesional-aplicativă a elevelor – viitori tehnicieni-electronişti în cadrul învăţământului liceal
 • 1.1. Aspectele fiziologice ale activităţii motrice a elevelor adolescente din ciclul liceal
 • 1.2. Specificul metodologic al educaţiei fizice la etapa adolescenţei liceenelor claselor superioare
 • 1.3. Educaţia fizică cu orientarea profesional- aplicativă la nivelul învăţământului liceal
CAPITOLUL 2. Metodele şi organizarea cercetării
 • 2.1. Metodele de cercetare utilizate în fundamentarea teoretică şi practică a tezei
  • 2.1.1. Metoda analizei teoretice şi a generalizării datelor literaturii.
  • 2.1.2. Metoda comparativă.
  • 2.1.3. Analiza documentaţiei şcolare (a programelor de învăţământ)
  • 2.1.4. Sondaj socio-pedagogic (chestionar, interviuri, convorbiri).
  • 2.1.5. Metoda observaţiei pedagogice
  • 2.1.6. Cronometrarea
  • 2.1.7. Investigaţii medico-biologice
  • 2.1.8. Testarea pregătirii fizice, psihomotrice şi proceselor psihice ale sferei psiho-cognitive de personalitate
  • 2.1.9. Experimentul pedagogic (de constatare, de formare)
  • 2.1.10. Prelucrarea matematică a datelor statistice
 • 2.2. Organizarea cercetării.
 • 2.3. Aprobarea şi implementarea rezultatelor cercetării

CAPITOLUL 3. Argumentarea mijloacelor culturii fizice pentru educaţia fizică profesional-aplicativă a elevelor liceene cu profilul de specializare tehnician-electronist
 • 3.1. Factorii sano-igienici, fiziologici şi psihomotrici care determină specificul muncii al specialistului
  • 3.1.1. Factorii sano-igienici ai mediului de producţie.
  • 3.1.2. Particularităţile fiziologice şi psihomotrice ale activităţii de muncă a specialistului tehnician-electronist .
  • 3.1.3. Conţinutul calităţilor de importanţă profesională pentru specialiştii şi elevii şcolilor de meserii cu profilul tehnician-electronist
 • 3.2. Factorii determinanţi care contribuie la optimizarea procesului educaţiei fizice liceale în opinia elevilor şi specialiştilor
 • 3.3. Factorii ce condiţionează specificul educaţiei fizice profesional-aplicative a viitorului specialist tehnician-electronist

CAPITOLUL 4. Metodologia pregătirii fizice profesionale aplicative a elevelor-liceene în cadrul programei elaborate de conţinut adecvat
 • 4.1. Rolul adaptiv-contribuitiv al conţinuturilor educaţionale ale culturii fizice „Joc sportiv”, „Atletism”, „Gimnastica” în formarea specialistului .
 • 4.2. Conţinutul programei de pregătire pe etape cu orientare profesional-aplicativă
 • 4.3. Rolul contribuitiv al programei analitice de pregătire fizică profesional-aplicativă şi a metodicii de aplicare a acesteia.
  • 4.3.1. Esenţa programei tematico-analitice de formare a calităţilor psihofizice şi priceperilor psihomotrice profesional-aplicative la elevele-liceene
  • 4.3.2. Eficacitatea metodologiei de aplicare a programei analitice de educaţie fizică profesional-aplicativă