Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Dezvoltarea îndemânării la fotbaliștii de 12-13 ani în funcție de specificul postului de joc


Autor: Tatarcan Cătălin-Andrei
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2023
Conducător ştiinţific: Gheorghe Branişte
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 aprilie 2023 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document1.32 Mb / în română
Adobe PDF document1.38 Mb / în engleză

Teza

CZU 796.332(053.2):796.015.1 (043.3)

Adobe PDF document 5.63 Mb / în română
193 pagini


Cuvinte Cheie

fotbal, juniori, îndemânare, post de joc, pregătire sportivă, pregătire fizică, pregătire tehnică, indici calitativi

Adnotare

Structura tezei: introducere, 3 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie (186 titluri), 133 pagini text de bază, 5 anexe, 43 figuri, 25 tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 13 lucrări științifice.

Scopul cercetării constă în cercetarea eficienței dezvoltării îndemânării la fotbaliștii junior în funcție de specificul postului de joc.

Obiectivele cercetării: 1. Analiza și sinteza literaturii de specialitate pe problema pregătirii fotbaliștilor juniori. 2. Cercetarea nivelului pregătirii sportive a fotbaliștilor juniori pe plan național. 3. Elaborarea programului experimental de dezvoltare a îndemânării la fotbaliștii junior în funcție de specificul postului de joc. 4. Validarea eficienței aplicării programului experimental în dezvoltarea îndemânării la fotbaliștii junior în funcție de specificul postului de joc.

Noutatea și originalitatea științifică a cercetării constă în elaborarea și validarea experimentală a programului de dezvoltare a îndemânării la fotbaliștii junior în funcție de specificul postului de joc. Aplicarea în practică a programului dat va contribui la optimizarea procesului de pregătire a fotbaliștilor juniori, exprimat prin sporirea nivelului pregătirii motrice, tehnice, precum și a calității jocului în ansamblu.

Rezultatele științifice оbținute în cercetare demonstrează în mod experimental eficiența optimizării procesului de instruire a fotbaliștilor junior în funcție de specificul postului de joc al acestora. Implementarea în practică a programului experimental propus, va contribui la sporirea nivelului pregătirii sportive , atât a jucătorilor pe fiecare post de joc în parte, cât și al întregii echipe.

Semnificația teoretică constă în abordarea experimentală a problematicii pregătirii sportive a fotbaliștilor junior în funcție de specificul postului de joc. A fost elaborat un program experimental de dezvoltare a îndemânării la fotbaliștii junior în funcție de specificul postului de joc, care vine să contribuie la sporirea nivelului pregătirii tehnice și motrice, precum și al indicilor calitativi de joc.

Valoarea aplicativă a lucrării reiese din posibilitatea punerii în practică a programului experimental de dezvoltare a îndemânării la fotbaliștii junior în funcție de specificul postului de joc al acestora, iar rezultatele înregistrate vor fi puse în aplicație pentru sporirea nivelului calitativ de pregătire sportivă a fotbaliștilor juniori. Programul experimental se recomandă a fi aplicat în perioada selecției jucătorilor pe posturi de joc, perioadă care coincide cu vârsta junioratului.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele cercetării au fost implementate în procesul de antrenament al fotbaliștilor juniori la un șir de echipe din Cluburile Sportive specializate de fotbal din România. Acestea pot fi aplicate în calitate de material metodologic pentru antrenorii de fotbal la nivel de juniorat, precum și în procesul de pregătire profesională a studenților din instituțiile de învățământ superior de educație fizică și sport la specialitatea „Fotbal”.

Cuprins


1. ABORDĂRI TEORETICE ȘI METODOLOGICE PRIVIND PREGĂTIREA FOTBALIȘTILOR JUNIORI
 • 1.1. Particularitățile antrenamentului sportiv la nivel de juniori
 • 1.2.Tendințele pregătirii sportive ale fotbaliștilor juniori de 12-13 ani
 • 1.3. Rolul calității motrice îndemânarea în educație fizică și sport
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. CADRUL METODOLOGIC ȘI ORGANIZATIONAL ÎN PREGĂTIREA FOTBALIȘTILOR JUNIORI ÎN FUNCȚIE DE POSTUL DE JOC
 • 2.1.Metodologia cercetării. Subiecții și organizarea cercetărilor
 • 2.2. Opiniile specialiștilor privind tendințele pregătirii sportive a fotbaliștilor juniori
 • 2.3.Analiza acțiunilor de joc a fotbaliștilor juniori la nivel regional în funcție de postul de joc
 • 2.4. Aprecierea nivelului pregătiri motrice și dezvoltării capacităților coordinative la fotbaliștii juniori pe plan național
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. ARGUMENTAREA EXPERIMENTALĂ A EFICIENȚEI DEZVOLTĂRII ÎNDEMÂNĂRII LA FOTBALIȘTII JUNIORI ÎN FUNCȚIE DE POSTUL DE JOC
 • 3.1. Programul experimental de pregătire diferențiată a fotbaliștilor juniori în funcție de specificul postului de joc
 • 3.2.Analiza indicilor motrici al fotbaliștilor juniori participanți la experiment în funcție de postul de joc
 • 3.3. Dinamica indicilor pregătirii tehnice al fotbaliștilor juniori participanți la experiment în funcție de postul de joc
 • 3.4. Nivelul dezvoltării îndemânării la fotbaliștii juniori participanți la experiment în funcție de postul de joc
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI PRACTICO-METODICE
BIBLIOGRAFIA
ANEXE
Declaraţia privind asumarea răspunderii
CV EUROPASS