Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Formarea competențelor profesionale aplicative la studenții profilului Educația primară în conținutul cursului Jocuri dinamice moldovenești


Autor: Samoliuc Olga
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Victor Manolachi
doctor habilitat, profesor universitar
Instituţia: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Statut

Teza a fost susţinută pe 8 iulie 2021 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document0.63 Mb / în română
Adobe PDF document0.62 Mb / în rusă

Teza

CZU 372.4.035.6:796.2(478)(043)

Adobe PDF document 2.46 Mb / în rusă
182 pagini


Cuvinte Cheie

competențe, pregătire fizică profesional- aplicativă, învățământ primar, educație pedagogică, învățător la clasele primare, educație fizică, jocuri dinamice moldovenești, profesiogramă, metodologie, curs electiv

Adnotare

Structura disertației: introducere, trei capitole, concluzii și recomandări practice, bibliografie din 249 denumiri, 8 anexe, 127 pagini - text de bază, 25 tabele, 10 desene. Rezultatele cercetării sunt publicate în 14 lucrări științifice.

Domeniul cercetării: educația fizică, sport, kinetoterapie și recreere Scopul studiului: perfecționarea procesului de formare a competențelor profesionale și aplicate în rândul studenților de profil «Educația primară» în cadrul cursului electiv «Jocuri dinamice populare moldovenești».

Obiective de cercetare: 1. Studiul teoriei și practicii formării competențelor profesional-aplicate în rândul studenților de profil «Educație primară» în procesul de educație fizică neprofesională la universitate. 2. Evaluarea nivelului competențelor pedagogice psihofizice și profesionale aplicate ale studenților din profilul «Educație primară» în sistemul de conținut educațional al jocurilor dinamice ale disciplinei «Educație Fizică». 3. Determinarea condițiilor optime pentru formarea competențelor profesional- aplicative în rândul studenților de profil «Educația primară» în cadrul cursului electiv «Jocuri dinamice populare moldovenești». 4. Elaborarea teoretică și fundamentarea experimentală a programei cursului electiv de cultură fizică pe baza jocurilor dinamice populare moldovenești și a metodicii de implementare a acesteia, orientate spre formarea competențelor profesional-aplicative în rândul studenților de profil «Educația primară».

Caracterul inovativ și originalitatea cercetării constă în elaborarea prevederilor abordărilor sistemice și de activitate în cadrul cursului electiv «Jocuri dinamice populare moldovenești», ca bază pentru crearea condițiilor pentru dobândirea treptată în rândul studenților de profil «Educația primară» a cunoștințelor, abilităților/ competențelor și calităților / valorilor, care alcătuiesc triada competențelor pedagogice categoriale – cognitive/ gnostice, operaționale / practice și valorice / personale în domeniul teoriei și metodicii organizării și desfășurării jocurilor dinamice cu copii din ciclul primar. Principala problemă soluționată: fundamentarea teoretică și practică a programului de formare treptată a competențelor profesional-aplicate, precum și metodologia utilizării jocurilor populare moldovenești în aer liber în procesul de educație fizică neprofesională în rândul studenților cu profil «Educația primară».

Semnificația teoretică a studiului rezidă în faptul că: (1) condițiile pentru formarea competențelor profesional-aplicative și pedagogice conexe au fost determinate și fundamentate teoretic, ca o necesitate obiectivă de perfecționare a conținutului programei de formare a viitorilor învățători de clasele primare, ca fiind aplicabile pe baza unei abordări sistemice și de activitate în cadrul cursului electiv «Jocuri dinamice populare moldovenești»; (2) a fost determinat conținutul calităților profesional-aplicative fizice și personale, indispensabile unui învățător de clasele primare pentru realizarea cu succes a activității profesional-pedagogice; (3) a fost revizuit și completat conținutul taxonomic, care constituie construcția clasificării jocurilor dinamice; (4) au fost extinse concepțiile despre valoarea istorică, culturală și pedagogică a jocurilor dinamice populare moldovenești.

Semnificația practică a cercetării constă în executarea cu succes a programei cursului electiv de cultură fizică, bazată pe jocurile dinamice populare moldovenești, și metodicii de realizare a acesteia în cadrul studierii culturii fizice neprofesionale, ceea ce poate fi recomandabil pentru implementare la instituțiile specializate de învățământ superior în procesul de formare a personalității învățătorului de clasele primare.

Implementarea rezultatelor cercetării:Programul experimental și metodologia au fost introduse în practica predării disciplinei «Cursuri elective în educația fizică» la Facultatea de Pedagogie și Psihologie de la Universitatea de Stat din Transnistrea n.d. «T.G. Șevcenco».

Cuprins


1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ПОСРЕДСТВОМ МОЛДАВСКИХ НАРОДНЫХ ПОДВИЖНЫХ ИГР
 • 1.1. Теоретические основы народных подвижных игр
 • 1.1.1. Культурологические и педагогические аспекты игры и игровой деятельности
 • 1.1.2. Народные подвижные игры в контексте культуры и образования и проблема их классификации
 • 1.2. Исторические и культурные особенности молдавских народных подвижных игр
 • 1.3. Содержание игровой компетенции в непрофессиональном физкультурном образовании учителя начальных классов
 • 1.4. Выводы по первой главе

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ МОЛДАВСКИХ НАРОДНЫХ ПОДВИЖНЫХ ИГР ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ ПРОФИЛЯ «НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
 • 2.1. Организация и методы исследования
 • 2.2. Проблемы формирования профессионально-прикладных компетенций у студентов профиля «Начальное образование» в процессе непрофессионального физкультурного образования 57
 • 2.3. Профессиограмма учителя начальных классов: психомоторный аспект
 • 2.4. Классификация молдавских народных подвижных игр
 • 2.5. Программа поэтапного формирования профессионально-прикладных компетенций у студентов профиля «Начальное образование» при освоении элективного курса по физической культуре с применением молдавских народных подвижных игр
 • 2.6. Обоснование содержания методики формирования профессиональноприкладных компетенций у студентов профиля «Начальное образование» в курсе «Молдавские народные подвижные игры» 91 2.7. Выводы по второй главе

3. СУЩНОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ И МЕТОДИКИПРИМЕНЕНИЯ МОЛДАВСКИХ НАРОДНЫХ ПОДВИЖНЫХ ИГР И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
 • 3.1. Образовательное содержание программы в курсе «Молдавские народные подвижные игры»
 • 3.2. Методика формирования профессионально-прикладных компетенций у студентов профиля «Начальное образование» в содержании курса «Молдавские народные подвижные игры»
 • 3.3. Экспериментальное обоснование методики формирования профессионально-прикладных компетенций в рамках курса «Молдавские народные подвижные игры»
 • 3.4. Выводы по третьей главе

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
БИБЛИОГРАФИЯ
ПРИЛОЖЕНИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О ПРИЗНАНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
БИОГРАФИЯ АВТОРА