Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Tehnologia utilizării mijloacelor gimnasticii la etapa pregătirii de bază a judocanilor de 13-15 ani


Autor: Boişteanu Alexandru
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Teodor Grimalschi
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 decembrie 2022 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document0.79 Mb / în română

Teza

CZU 796.015.2 + 796.853.23796.41+796.853.23

Adobe PDF document 2.52 Mb / în română
168 pagini


Cuvinte Cheie

lupte judo, antrenament sportiv, etapa pregătirii de bază, tehnologie, eficienţă, mijloace ale gimnasticii, categorie de vârstă și greutate U – 13-15 ani, valori somato-funcţionale, valori motrice şi psihomotrice, proprietăţi psihomotrice

Adnotare

Structura tezei: introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări practice, bibliografie din 227 titluri, 7 anexe, 136 – pagini text de bază, 45 figuri, 29 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 9 lucrări ştiinţifice.

Scopul lucrării constă în modernizarea procesului de antrenament prin stabilirea eficienţei tehnologiei de utilizare a mijloacelor gimnasticii în etapa pregătirii de bază a judocanilor categoriei de vârstă și greutate U – 13-15 ani în vederea obţinerii unor performanţe fizice şi psihice superioare. Obiectivele cercetării: 1. Fundamentarea teoretică şi practică a tehnologiei didactice de utilizării mijloacelor specifice ale antrenamentului în sporturile de luptă, prin studierea şi analiza literaturii de specialitate. 2. Identificarea cadrului metodologico-experimental prin determinarea valorilor tehnologiei antrenamentului sportiv la etapa pregătirii de bază a judocanilor categoriei de vârstă și greutate U – 13-15 ani. 3. Elaborarea structurii şi conţinutului modelelor tehnologice experimentale de utilizare a mijloacelor gimnasticii în procesul de antrenament la etapa pregătirii de bază a judocanilor de 13-15 ani. 4. Argumentarea experimentală a eficienţei structurii şi conţinutului tehnologiei de implementare a mijloacelor gimnasticii la etapa pregătirii de bază a judocanilor de vârstă 13-15 ani pentru obţinerea unor performanţe fizice, tehnice şi psihice superioare.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării constă în faptul că a fost elaborată şi argumentată ştiinţific tehnologia de aplicare a structurii şi conţinutului exerciţiilor mijloacelor gimnasticii în diverse mezocicluri de antrenament ale etapei pregătirii de bază. A fost determinată şi stabilită valorile şi eficienţa mijloacelor gimnasticii asupra dezvoltării capacităţilor somato-funcţionale, motrice, senzorio-motricităţii şi proprietăţilor psihologice și tehnice ale judocanilor categoriei de vârstă U – 13-15 ani pentru obţinerea performanţelor superioare.

Rezultatele obținute care contribuie la soluționarea problemei ştiinţifice importante însumează: rezultativitatea fundamentării tehnologiei utilizării mijloacelor gimnasticii la etapa pregătirii de bază a judocanilor de 13-15 ani; justificarea structurii și conținutului modelelor experimentale de aplicare a mijloacelor gimnasticii focalizate în tehnologia procesului de pregătire a sportivilor; eficientizarea strategiei sporirii performanțelor tehnico-tactice de luptă, capacităților funcționale, motrice, psihomotrice și psihologice personale.

Semnificația teoretică a prezentei cercetări rezidă din argumentarea eficienţei tehnologiei aplicării structurii şi conţinutului de dezvoltare a capacităţilor motrice, senzorio-motricităţii şi proprietăţilor psihologice prin intermediul mijloacelor gimnasticii în etapa pregătirii de bază al antrenamentului sportivilor judocani de 13-15 ani. Valoarea aplicativă a lucrării este sesizată prin posibilitatea folosirii ample a programei experimentale şi a tehnologiei didactice elaborate, centrate pe pregătirea sportivă a judocanilor de 13-15 ani. Rezultatele obţinute vin să completeze bazele de date teoretice şi practice din domeniul planificării şi dirijării procesului de antrenament în lupta judo, în vederea ridicării randamentului funcţiilor organismului, asigurând astfel un nivel înalt de activitate sportivă.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetării sunt implementate în cadrul antrenamentelor sportive la judo organizate la Şcoala Sportivă nr.2 din Cahul, Şcoala Sportivă din Leova, Cantemir, Cimişlia, Liceul internat republican cu profil sportiv şi Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport în procesul de pregătire a specialiştilor în domeniu.

Cuprins


1. CADRUL EPISTEMOLOGIC PRIVIND VALOAREA MIJLOACELOR SPECIFICE ALE ANTRENAMENTULUI ÎN SPORTURILE DE LUPTĂ
 • 1.1. Orientări teoretice şi metodice ale tehnologiei pregătirii luptătorilor pentru asigurarea performanţelor prin intermediul mijloacelor specifice ale antrenamentului sportiv de condiţie fizică
 • 1.2. Specificitatea efortului fizic, funcţional şi psihologic dominant în judo şi influenţa acestora asupra sistemului de pregătire a sportivilor
 • 1.3. Sinteza sferei tipologiei utilizării mijloacelor specifice ale gimnasticii în antrenamentul sportiv al judocanilor la vârsta preadolescentă
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. CADRUL METODOLOGIC EXPERIMENTAL AL PREGĂTIRII JUDOCANILOR DE 13-15 ANI LA ETAPA DE BAZĂ A ANTRENAMENTULUI SPORTIV
 • 2.1. Metodologia cercetării
 • 2.2. Organizarea cercetării
 • 2.3. Determinarea valorilor tehnologiei antrenamentului la etapa pregătirii de bază a sportivilor judocani de 13-15 ani prin analiza rezultatelor sondajului de opinii al profesorilor-antrenori
 • 2.4. Caracteristicile structurii şi conţinutului mijloacelor gimnasticii focalizate în tehnologia pregătirii sportivilor judocani de 13-15 ani
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. ARGUMENTAREA TEORETICĂ ŞI EXPERIMENTALĂ A EFICIENŢEI TEHNOLOGIEI UTILIZĂRII STRUCTURII ŞI CONŢINUTULUI MIJLOACELOR GIMNASTICII LA ETAPA PREGĂTIRII DE BAZĂ A JUDOCANILOR DE 13-15 ANI
 • 3.1. Compatibilitatea tipologiei mijloacelor gimnasticii cu natura efortului şi structurile tehnice în pregătirea judocanilor categoriei de vârstă și greutate U – 13-15 ani
 • 3.2. Influenţa tehnologiei de utilizare a mijloacelor gimnasticii asupra dezvoltării somato-funcţionale la testarea iniţială şi finală a grupei martor şi experimentale
 • 3.3. Analiza comparativă a influenţei mijloacelor gimnasticii asupra dezvoltării calităţilor motrice a judocanilor de 13-15 ani la testarea iniţială şi finală a grupei martor şi experimentale
 • 3.4. Analiza comparativă a valorilor indicilor de forţă, rezistenţă și a forţei dinamice a judocanilor de 13-15 ani la etapa pregătirii de bază a grupelor experimentale şi martor
 • 3.5. Analiza comparativă a valorilor indicilor dezvoltării capacităţilor psihomotrice a judocanilor de 13-15 ani
 • 3.6. Argumentarea eficienţei structurii şi conţinutului utilizării mijloacelor gimnasticii în pregătirea tehnică la etapa pregătirii de bază a judocanilor de 13-15 ani
 • 3.7. Eficienţa tehnologiei de implementare a mijloacelor gimnasticii asupra performanțelor psihologice ale luptătorilor judocani de 13-15 ani la etapa pregătirii de bază
 • 3.8. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII CV-UL CANDIDATULUI