Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Influenţa jocurilor de mişcare asupra nivelului dezvoltării psihomotrice şi integrării sociale a elevilor cu ces din ciclul primar


Autor: Constantin Iuliana Luminiţa
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2022
Conducător ştiinţific: CHIRAZI Marin
doctor în stiințe pedagogice, profesor universitar, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza”, Iași, România
Instituţia: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Statut

Teza a fost susţinută pe 2 noiembrie 2022 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document1.41 Mb / în română
Adobe PDF document1.30 Mb / în engleză

Teza

CZU 796.2:[159.943+316.6]+[376:373.3](043)

Adobe PDF document 9.36 Mb / în română
278 pagini


Cuvinte Cheie

elevi din ciclul primar, jocuri de mișcare adaptate, influențare, integrare socială, dezvoltare psihomotrică, elevi cu cerințe educaționale speciale.

Adnotare

Structura tezei: Lucrarea cuprinde adnotări în limbile română, rusă și engleză, lista abrevierilor, introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie (221 surse), 21 anexe, 167 pagini text de bază, 56 figuri, 10 tabele. Rezultatele cercetării obținute au fost publicate în 10 articole.

Scopul lucrării îl constituie optimizarea procesului de predare a educaţiei fizice prin folosirea jocurilor de mişcare adaptate conform programei şcolare, în vederea stabilirii influenţei lor asupra nivelului dezvoltării psihomotrice şi integrării sociale a elevilor cu CES din ciclul primar (clasa a II-a). Obiectivele cercetării sunt: studierea temei în literatura de specialitate şi selectarea mijloacelor specifice realizării obiectivelor urmărite; aplicarea chestionarelor profesorilor de educație fizică și sport din Iași, profesorilor pentru învățământ primar din unitatea școlară unde s-a desfășurat faza experimentală, precum și utilizarea fișei de observație, aplicarea testelor psihomotrice și a testului sociometric; stabilirea etapelor de organizare şi desfăşurare a cercetării; elaborarea programei experimentale cu jocuri de mișcare adaptate, ca mijloc de acționare pentru dezvoltarea psihomotrică și integrarea elevilor cu CES din ciclul primar; elaborarea criteriilor de evaluare, testarea iniţială şi finală a eşantionului, înregistrarea şi compararea rezultatelor obţinute de clasa experiment cu cele obţinute de clasa martor, ca urmare a aplicării jocurilor de mișcare adaptate.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în analiza impactului jocurilor de mișcare adaptate asupra nivelului dezvoltării psihomotrice şi integrării sociale a elevilor cu CES din ciclul primar, îndeosebi a celor diagnosticați cu TSA, prin realizarea unor fișe de observație, aplicarea metodei sociometrice, efectuarea testelor psihomotrice și elaborarea unei programe experimentale cu jocuri de mișcare adaptate, folosind materiale viu colorate, conform programei școlare actuale.

Rezultatele obținute care contribuie la soluționarea unor probleme științifice importante constau în fundamentarea teoretică și experimentală a jocurilor de mișcare adaptate elevilor cu CES din clasa a II-a, iar punerea în practică a jocurilor a condus la integrarea socială în colectivul clasei, prin aceea că s-a reușit diminuarea, respectiv eliminarea anumitor comportamente deviante, ceea ce a făcut ca percepţia colegilor cu CES să fie mult mai aproape de calităţile lor reale și să se lege prietenii între ei, observându-se totodată și un progres al lor din punct de vedere psihomotric, înregistrând rezultate favorabile la testele aplicate.

Semnificația teoretică vizează argumentarea teoretică a includerii în cadrul programei școlare și a orelor de educație fizică din ciclul primar a jocurilor de mișcare adaptate elevilor cu CES, în special a celor diagnosticați cu TSA.

Valoarea aplicativă constă în faptul că rezultatele cercetărilor efectuate pot fi folosite în cadrul lecțiilor de educație fizică din învățământul primar (clasa a II-a), de către profesorii de educație fizică, dar și de către învățătorii care desfășoară ora de joc și mișcare, asupra elevilor cu CES (diagnosticați cu TSA), în vederea ameliorării sau eliminării comportamentelor deviante, a dezvoltării lor psihomotrice; totodată, acestea pot fi utilizate și în ciclul gimnazial, precum și ca material pentru instruirea viitorilor profesori de educație fizică în lucrul cu elevii cu CES din ciclul primar.

Implementarea rezultatelor științifice s-a realizat în cadrul lecțiilor de educație fizică desfășurate cu elevii din ciclul primar (clasa a II-a) ai Școlii Gimnaziale ”Nicolae Iorga” din Iași, ai Școlii Gimnaziale Liteni, Iași și ai Școlii Gimnaziale Rădeni, Iași.

Cuprins


1. FUNDAMENTAREA TEORETICĂ ŞI METODICĂ PRIVIND JOCURILE DE MIŞCARE ŞI INTEGRAREA SOCIALĂ A ELEVILOR DIN CICLUL PRIMAR
 • 1.1. Importanţa dezvoltării psihomotricităţii elevilor din ciclul primar
 • 1.2. Aspecte legislative privind integrarea elevilor cu CES în şcoală
 • 1.3. Particularităţi motrice, fiziologice, psihice şi sociologice ale elevilor din ciclul primar
 • 1.4. Valenţele educative ale jocului ca metodă pedagogică în ciclul primar
 • 1.5. Sinteza problematicii tratate la capitolul 1

2. CONTRIBUȚIA METODOLOGIEI JOCURILOR DE MIȘCARE ADAPTATE ÎN DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR PSIHOMOTRICE ȘI A INTEGRĂRII ELEVILOR CU CES DIN CICLUL PRIMAR
 • 2.1. Metodele și organizarea cercetării
 • 2.2. Analiza comportamentului elevilor cu CES în timpul lecțiilor de educaţie fizică
 • 2.3. Opiniile specialiștilor referitoare la impactul elevilor cu CES în lecțiile de educaţie fizică și a celorlalte tipuri de lecții
 • 2.4. Evaluarea nivelului inițial de motricitate a elevilor cu CES din ciclul primar
 • 2.5. Elaborarea programei experimentale cu jocuri de mișcare adaptate
 • 2.6. Sinteza problematicii tratate la capitolul 2

3. EVALUAREA ŞI ANALIZA INTEGRĂRII COPIILOR CU CES ÎN GRUPUL DE ELEVI
 • 3.1. Evaluarea implementării programei experimentale şi impactul acesteia asupra nivelului dezvoltării psihomotrice
 • 3.2. Analiza nivelului de integrare a elevilor cu CES în cadrul grupului de elevi
 • 3.3. Analiza impactului programei experimentale asupra comportamentului elevilor cu CES din grupa experimentală
 • 3.4. Sinteza problematicii tratate la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIE PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII CV-ul AUTORULUI