Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Dezvoltarea capacită?ilor psihomotrice ale studen?ilor militari prin mijloacele artelor marţiale


Autor: Mihalache Gheorghe
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2023
Conducător ştiinţific: Valeriu Jurat
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Statut

Teza a fost susţinută pe 17 martie 2023 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document1.41 Mb / în română

Teza

CZU 796.012.1+159.9:355.233+796.85 (043)

Adobe PDF document 3.18 Mb / în română
178 pagini


Cuvinte Cheie

Capacități psihomotrice, proces didactic, mijloace specifice artelor marțiale, autoapărare, învățământ academic militar, educație fizică militară

Adnotare

Structura tezei: Introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 216 titluri (în limbile română, engleză și rusă), 12 anexe, 134 pagini de text de bază, 34 de figuri, 17 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 12 lucrări ştiinţifice și 2 capitole ale unui manual universitar).

Scopul lucrăriiсonstă în perfecționarea metodologiei de formare şi dezvoltare a capacităților psihomotrice ale studenților militari în cadrul lecţiilor de educație fizică militară prin mijloacele adaptate din artele marţiale.

Obiectivele cercetării:

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică сonstă în eficiența selectării, planificării și aplicării mijloacelor din artele marţiale adaptate pentru formarea, dezvoltarea și perfecționarea capacităților psihomotrice la studenții militari, în lecţiile de educație fizică militară pentru a atinge un înalt nivel al pregătirii fizice profesional-aplicative.

Rezultatele obținute care contribuie la soluționarea unei probleme științifice importante сonstau în argumentarea științifică a contribuției eficiente a mijloacelor din artele marțiale, incluse în procesul de formare și dezvoltare a capacităților psihomotrice pentru un nivel mai înalt de pregătire fizică profesional-aplicativă a studenților militari în vederea formării integrale a specialistului în domeniu.

Semnificaţia teoretică rezidă în elaborarea programei de pregătire pe o perioadă de un an, conținutul căreia indică modul de aplicare al strategiilor didactice pentru realizarea procesului de formare a cunoștințelor teoretice și practice la studenții militari prin aplicarea mijloacelor specifice artelor marţiale (aikido, judo, karate) în timpul lecţiilor de educație fizică militară.

Valoarea aplicativă a tezei evidențiază faptul că rezultatele obținute în urma cercetărilor sunt aplicabile atât în cadrul orelor de educație fizică militară cât și în procesul de antrenament specific artelor marțiale, în funcție de obiectivele stabilite utilizînd metode adecvate.

Implementarea rezultatelor cercetării:
Rezultatele cercetării au fost aprobate şi implementate în procesul didactic de pregătire la disciplina ”Educație fizică militară” în cadrul Academiei Forțelor Aeriene ”Henri Coandă” Brașov și în programele de pregătire competițională a loturilor sportive de arte marţiale (judo, karate, taekwondo). Programele de pregătire au fost preluate, adaptate și puse în practică și de alte instituţii de învăţământ militar şi civil.

Cuprins


1. Bazele metodologice ale sistemului de dezvoltare a capacităților psihomotrice ale studenților militari
 • 1.1 Abordări actuale ale conținutului conceptului de Educație fizică profesional-aplicativă a studenților în instituțiile militare
 • 1.2 Ponderea, condițiile și contribuția ariei curriculare de educație fizică pentru realizarea obiectivelor și finalităților în sistemul de pregătire a studenților militari
 • 1.3 Dezvoltarea capacităţilor psihomotrice prin artele marţiale - ca parte componentă a sistemului de autoapărare în educaţia fizică militară
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2.Contribuția mijloacelor adaptate din artele marțiale în dezvoltarea capacităților psihomotrice ale studenților militari
 • 2.1 Metodele și organizarea cercetării
 • 2.2 Analiza planurilor și programelor de studii în vederea pregătirii studenților militari la disciplina „Educație fizică militară”
 • 2.3 Opiniile studenților privind conținutul și metodologia desfășurării orelor de Educație fizică militară
 • 2.4 Determinarea nivelului capacităților motrice ale studenților militari în urma experimentului constatativ
 • 2.5. Elaborarea programei experimentale cu mijloace din artele marțiale implementată în lecțiile de Educație fizică militară în forțele aeriene

3.Argumentarea experimentală a eficienței mijloacelor din artele marțiale asupra nivelului de dezvoltare a capacităților psihomotrice ale studenților militari
 • 3.1 Influența mijloacelor din artele marțiale asupra dinamicii indicilor capacităților motrice generale ale studenților militari pe durata unui an de studiu
 • 3.2 Analiza testelor psihomotrice și a nivelului de însușire a procedeelor tehnice din artele marțiale în urma aplicării programei experimentale
 • 3.3 Fenomenul corelației dintre parametrii de evaluare a capacităților psihomotrice și însușirea procedeelor tehnice din artele marțiale a studenților militari cuprinși în experimentul pedagogic
 • 3.4 Concluzii la capitolul 3

Concluzii și recomandări
Bibliografie
Anexe