Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Eficienţa lecţiei de educaţie fizică în aer liber în ciclul gimnazial prin aplicarea mijloacelor din handbal, teză de doctor în ştiinţe ale educației


Autor: Ciubotaru Mihai
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2023
Conducător ştiinţific: LEUCIUC Florin Valentin
doctor în educație fizică și sport, profesor universitar, Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava, România
Instituţia: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Statut

Teza a fost susţinută pe 12 ianuarie 2023 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document1.01 Mb / în română
Adobe PDF document1.16 Mb / în engleză

Teza

CZU 373.037.1:373.4+796.322(043)

Adobe PDF document 4.55 Mb / în română
194 pagini


Cuvinte Cheie

elevi, gimnaziu, lecţie, educaţie fizică, mijloace specifice, handbal, aruncare, prindere, pasare, capacităţi motrice, pregătire tehnică

Adnotare

Structura tezei: adnotare, introducere, 3 capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie 255 surse, 193 pagini, text de bază 123 pagini, 11 tabele, 40 figuri, 15 anexe. Rezultatele experimentale obţinute sunt publicate în 10 lucrări ştiinţifice.

Scopul cercetării constă în elaborarea și implementarea modelului de aplicare a mijloacelor specifice jocului de handbal la nivelul ciclului gimnazial, la clasa a VII-a, care să conducă la creșterea eficienței lecției de educație fizică și realizarea obiectivelor educaţiei fizice școlare.

Obiectivele cercetării: 1. Analiza literaturii de specialitate cu privire la organizarea procesului de educație fizică în ciclul gimnazial. 2. Analiza opiniei profesorilor și a elevilor cu privire la introducerea mijloacelor din handbal în cadrul lecțiilor de educație fizică desfășurate în aer liber. 3. Elaborarea modelului de implementare a mijloacelor din jocul de handbal în cadrul lecțiilor de educație fizică în aer liber la clasa a VII-a. 4. Argumentarea experimentală a eficienței lecţiei de educaţie fizică în aer liber în ciclul gimnazial prin aplicarea mijloacelor din handbal.

Noutatea și originalitatea științifică: constă în elaborarea și implementarea modelului de aplicare a mijloacelor specifice jocului de handbal, care utilizate în lecțiile de educație fizică în aer liber duce la creșterea eficiența lecției prin formarea deprinderilor motrice și dezvoltarea calităților fizice a elevilor din ciclul gimnazial. Problema științifică actuală soluționată constă în îmbunătățirea planificărilor școlare prin implementarea mijloacelor din handbal la nivelul ciclului gimnazial în vederea creșterii eficienței lecției de educație fizică în aer liber.

Semnificația teoretică a lucrării indică faptul că prin introducerea mijloacelor din jocul de handbal s-a obținut o eficiență ridicată a lecției conducând la realizarea obiectivelor educației fizice.

Valoarea aplicativă a lucrării oferă posibilitatea profesorilor de educație fizică să utilizeze mijloacele din handbal la lecțiile de educație fizică în aer liber pentru eficientizarea acestora. Informațiile obținute pot completa bazele de date teoretice și practice a procesului didactic din educație fizică.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetărilor au fost implementate în instituțiile preuniversitare din România și publicate într-o serie de conferințe și simpozioane științifice naționale și internaționale.

Cuprins


1. ORGANIZAREA PROCESULUI INSTRUCTIV-DIDACTIC ÎN CICLUL GIMNAZIAL LA DISCIPLINA EDUCAȚIE FIZICĂ
 • 1.1.Analiza situaţiei din domeniul educaţiei fizice a elevilor
 • 1.2.Importanța conţinuturilor didactice predate în activităţile motrice ale elevilor din învăţământul gimnazial
 • 1.3.Particularităţile de vârstă (psihologice, morfologice, funcţionale şi motrice) ale elevilor
 • 1.4.Caracteristicile mijloacelor specifice jocului de handbal practicate de către elevii din ciclul gimnazial în lecția de educație fizică în aer liber
 • 1.5.Concluzii capitolul 1

2. ELABORAREA METODOLOGIEI DE IMPLEMENTARE A MIJLOACELOR DIN HANDBAL ÎN CADRUL LECȚIILOR DE EDUCAȚIE FIZICĂ ÎN AER LIBER
 • 2.1.Metodologia, organizarea și desfășurarea cercetării
 • 2.2.Analiza opiniilor elevilor și a cadrelor didactice privind lecţiile de educaţie fizică în aer liber
 • 2.3.Evaluarea nivelului inițial de dezvoltare și pregătirea fizică a elevilor din clasa a VII-a
 • 2.4.Elaborarea modelului de implementare a mijloacelor din handbal în cadrul lecțiilor de educație fizică în aer liber
 • 2.5.Concluzii capitolul 2

3. VERIFICAREA ȘI ARGUMENTAREA EXPERIMENTALĂ A EFICIENȚEI LECȚIEI DE EDUCAȚIE FIZICĂ ÎN AER LIBER PRIN APLICAREA MIJLOACELOR DIN HANDBAL
 • 3.1.Impactul implementării modelului asupra nivelului de însușire a elementelor specifice jocului de handbal în cadrul lecțiilor de educație fizică în aer liber de către elevii clasei a VII-a
 • 3.2. Evaluarea indicilor pregătirii fizice la etapa finală a experimentului formativ
 • 3.3.Analiza nivelului de dezvoltare somatică a elevilor din clasa a VII-a
 • 3.4.Verificarea nivelului de învățare a procedeelor tehnice specifice jocului de handbal din viziunea experților
 • 3.5.Concluzii capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV- UL AUTORULUI