Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Pregătirea fizică specifică în jocul de rugby 7 feminin


Autor: Lepciuc Gabriela
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Viorel Dorgan
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Statut

Teza a fost susţinută pe 31 octombrie 2022 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document1.52 Mb / în română
Adobe PDF document1.32 Mb / în engleză

Teza

CZU

Adobe PDF document 5.15 Mb / în română
186 pagini


Cuvinte Cheie

rugby 7, antrenament sportiv, sportive de performanță, pregătire fizică specifică, modelar

Adnotare

Structura tezei: introducere,3 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie (din 238 surse), 123 de pagini text de bază, 7 anexe, 84 figuri, 24 tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 8 lucrări științifice.

Scopul lucrării constă în elaborarea și argumentarea experimentală a eficienței folosirii mijloacelor specifice în pregătirea fizică a jucătoarelor de rugby 7.

Obiectivele cercetării:
1. Analiza literaturii de specialitate privind componenta fizică în antrenamentul jucătoarelor de rugby7.
2. Evaluarea nivelului pregătirii fizice a jucătoarelor de rugby7.
3. Elaborarea planului de antrenamentprivind pregătirea fizică specifică a jucătoarelor de rugby 7 într-un ciclu anual de pregătire.
4. Argumentarea experimentală a eficienței programei aplicateprivind pregătirea fizică specifică jocului de rugby 7.

Noutatea și originalitatea științifică a cercetării constă în argumentarea științifică a eficacității programei de pregătire specifică jocului de rugby 7, orientată spre exigențele jocului actual.

Problema științifică importantă soluționată în domeniu constă în creșterea nivelului de pregătire fizică specifică în jocul de rugby 7 prin folosirea mijloacelor specifice în procesul de antrenament, fapt ce va conduce la îmbunătățirea randamentului de joc.

Semnificația teoretică a rezultatelor cercetării constă în formarea unui spectrum larg de cunoștințe privind perfecționarea sistemului de pregătire a jucătoarelor de rugby7 și perfecționarea măiestriei sportive a acestora.

Valoarea aplicativă a cercetării poate fi un reper important pentru modelarea conținutului și a modului de planificare a procesului de pregătire a jucatoarelor de rugby 7 la toate categoriile de vârstă.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele cercetării au fost implementate în procesul de pregătire a jucătoarelor de rugby 7 din cadrul cluburilor sportive din România, Polonia, Bulgaria și Republica Moldova.

Cuprins


1. FUNDAMENTAREATEORETICĂPRIVINDPREGĂTIREAFIZICĂ
 • 1.1. Pregătirea fizică în jocurile sportive
 • 1.2. Aspecte teoretice privind capacitatea de efort și capacitatea de performanță
 • 1.3. Conceptul modern privind zonele de efort și antrenament
 • 1.4. Particularitățile morfofuncționale specifice jucătoarelor de rugby 7
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. MODELAREAPREGĂTIRIIFIZICEAJUCĂTOARELORDE RUGBY ÎN 7
 • 2.1. Metodele cercetării
 • 2.2. Organizarea și desfășurarea cercetării
 • 2.3. Investigațiile specialiștilor privind pregătirea fizică specifică jocului de rugby la nivel național și internațional
 • 2.4. Analiza indicilor pregătirii motrice a jucătoarelor de rugby 7 în turul campionatului
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. ARGUMENTAREA EXPERIMENTALĂ PRIVIND PREGĂTIREA FIZICĂ SPECIFICĂ ÎN JOCUL DE RUGBY 7s FEMININ
 • 3.1. Studiu privind modelarea pregătirii fizice a jucătoarelor de rugby 7s
 • 3.2. Modelul operațional privind pregătirea fizică specifică a jucătoarelor de rugby în 7
 • 3.3. Analiza influenței programei experimentale asupra indicilor pregătirii motrice în cadrul antrenamentului sportiv al jucătoarelor de rugby 7
 • 3.4. Evoluția capacității motrice a jucătoarelor de rugby în 7 cuprinse în experimentul pedagogic formativ
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
Declarația pe propria răspundere
CV-ul autorului