Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 / mai /

Imaginea personalităţii profesorului Instituţiei de Învăţământ Superior Medical


Autor: Fornea Iuliana
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Jana Racu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Consultant ştiinţific: Constantin Eţco
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
CSS: DH 33-19.00.07-27.03.08
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 mai 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.31 Mb / în română

Cuvinte Cheie

cadru didactic universitar (CDU), imaginea personalităţii profesorului, percepţia socială a profesorului, personalitatea profesorului IÎSM, personalitatea ideală a profesorului (PI), personalitatea reală a profesorului (PR), trăsătura personalităţii, orientările valorice ale personalităţii, factor al personalităţii

Adnotare

Structura tezei: Introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 255 numiri, 31 anexe, 134 pagini de text de bază, 14 figuri, 28 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 17 lucrări ştiinţifice. Cuvintele-cheie: cadru didactic universitar (CDU), imaginea personalităţii profesorului, percepţia socială a profesorului, personalitatea profesorului IÎSM, personalitatea ideală a profesorului (PI), personalitatea reală a profesorului (PR), trăsătura personalităţii, orientările valorice ale personalităţii, factor al personalităţii.

Scopul: studierea imaginii personalităţii profesorului IÎSM, prin prisma trăsăturilor personalităţii şi elaborarea şi aprobarea programului de intervenţie psihologică asupra procesului dat.

Obiectivele lucrării: Determinarea fundamentelor ştiinţifice a imaginii personalităţii profesorului din instituţia de învăţământ superior medical; Analiza factorială şi elaborarea Modelului personalităţii profesorului ideal din IÎSM; Studierea influenţei factorilor externi şi interni asupra constituirii imaginii pozitive sau negative a personalităţii CDU; Analiza comparativă a perceperii imaginii profesorului din IÎSM de către studenţi şi profesori; Stabilirea conţinutului modelului relevant al imaginii CDU în medicină; Elaborarea şi implementarea programului formativ de optimizare a imaginii CDU; Realizarea experimentului psihologic de validare a programului psihologic formativ de optimizare a imaginii CDU.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: prezentarea ştiinţifică a concepţiei privind specificul imaginii personalităţii CDU din medicină; construirea unui Model ideal al personalităţii CDU al IÎSM; elaborarea strategiilor de dezvoltare a imaginii CDU; demonstrarea faptului că experienţa de muncă favorizează imaginea pozitivă a personalităţii CDU; elaborarea, implementarea şi evaluarea programului formativ de optimizare a imaginii personalităţii CDU.

Semnificaţia teoretică: prezentarea recomandărilor psihologice privind dezvoltarea imaginii CDU; utilizarea analizei factoriale în evaluarea imaginii personalităţii CDU în medicină; elaborarea cursului de instruire „Dezvoltarea imaginii relevante a CDU din medicină”.

Valoarea aplicativă a lucrării: Valorificarea Programului psihologic formativ de optimizare a imaginii personalităţii CDU; valorificarea Modelului ideal al personalităţii CDU; elaborarea Portofoliului imaginii CDU ca mijloc de dezvoltare personală şi profesională.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Modulul „Imaginea profesorului IÎSM” a fost implementat în cadrul Cursurilor de perfecţionare în domeniul Psihopedagogiei Învăţământului Superior, introdus în planul de perfecţionare al profesorilor USMF „N. Testemiţanu”.

Cuprins


1. FUNDAMENTE TEORETICE ŞI EXPERIENŢIALE ALE IMAGINII PERSONALITĂŢII CADRULUI DIDACTIC UNIVERSITAR (CDU)
 • 1.1. Concepţii moderne privind imaginea şi percepţia personalităţii
 • 1.2. Elemente structurale ale imaginii personalităţii
 • I.3. Particularităţile imaginii personalităţii profesorului
 • 1.4. Modelul conceptual al formării imaginii personalităţii cadrului didactic IÎSM
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. CERCETAREA EXPERIMENTALĂ A IMAGINII PERSONALITĂŢII PROFESORULUI INSTITUŢIEI DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR MEDICAL
 • 2.1. Metodologia cercetării imaginii personalităţii cadrului didactic universitar.
 • 2.2. Studiul empiric al imaginii personalităţii cadrului didactic universitar
 • 2.3. Analiza factorială a imaginii personalităţii cadrului didactic universitar
 • 2.3.1. Portretul personalităţii profesorului real
 • 2.3.2. Modelul personalităţii profesorului ideal
 • 2.4. Orientările valorice ale cadrelor didactice universitare şi studenţilor din
 • învăţământul superior medical
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. DEZVOLTAREA ŞI OPTIMIZAREA IMAGINII PERSONALITĂŢII PROFESORULUI IÎSM
 • 3.1. Strategii şi principii de dezvoltare a imaginii CDU
 • 3.2. Caracteristica programului formativ de optimizare a imaginii cadrului didactic universitar
 • 3.3. Interpretarea rezultatelor experimentului formativ
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3