Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Formarea gândirii psihologice la studenţii psihologi


Autor: Bîceva Elena
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Petru Jelescu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 aprilie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 mai 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.73 Mb / în română
Adobe PDF document0.79 Mb / în română

Teza

CZU 37.015.3 (043.3)

Adobe PDF document 2.32 Mb / în rusă
243 pagini


Cuvinte Cheie

ândire psihologică, gândire practică, cultură psihologică, sarcini psihologice, dinamica dezvoltării gândirii profesionale, programul dezvoltării gândirii psihologice.

Adnotare

Cuvinte cheie: gândire psihologică, gândire practică, cultură psihologică, sarcini psihologice, dinamica dezvoltării gândirii profesionale, programul dezvoltării gândirii psihologice.

Domeniul de studiu: psihologie, dezvoltarea intelectual-personală la vârsta studenţiei. Scopul lucrării constă în determinarea condiţiilor dezvoltării gândirii profesionale la studenţii psihologi şi a modalităţilor de formare a acesteia.

Obiectivele studiului: identificarea particularităţilor componentelor intelectuale, operaţionale, individuale ale gândirii psihologice la studenţi psihologi şi la psihologii practicieni; identificarea dificultăţilor în soluţionarea problemelor psihologice; analiza legăturii dintre reuşita academică şi rezolvarea problemelor psihologice de către studenţi; elaborarea, aplicarea şi determinarea eficacităţii aplicării programului de dezvoltare a gândirii psihologice la studenţii psihologi.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Pentru prima dată în Republica Moldova a fost realizat un studiu ştiinţific, teoretico-empiric al naturii complexe a gândirii psihologice profesionale şi al formării acestui tip de gândire la studenţii psihologi. Au fost definite specificul gândirii psihologice, componentele structurale, caracterul sistemic. A fost demonstrată posibilitatea de formare şi dezvoltare consecventă a gândirii psihologice în baza unui sistem special elaborat de activităţi psihologice.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în cercetarea dată constă în determinarea componentelor structurii gândirii psihologice la studenţii psihologi, in elaborarea şi validarea unui program de formare şi dezvoltare a gândirii psihologice, realizarea căruia a condus la dezvoltarea componentelor teoretice şi practice ale gândirii psihologice, în vederea formării lor profesionale.

Semnificaţia teoretică a cercetării rezidă în faptul că rezultatele obţinute completează şi concretizează cunoştinţele ştiinţifice referitor la procesul de formare a gândirii psihologice. Importanţa practicăa lucrării constă în posibilitatea de a utiliza cunoştinţele privind componentele gândirii psihologice la diferite etape ale formării studenţilor psihologi din Republica Moldova.

Valoarea aplicativă a lucrării, implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cheie ale cercetării noastre au fost implementate în activitatea pedagogică şi metodologică a Facultăţii de Psihologie şi Psihopedagogie specială a Universităţii Pedagogice de Stat “Ion Creangă”. Concluziile cercetării sunt incluse în conţinutul disciplinelor academice elaborate de către autor şi sunt folosite în lucrul cu studenţii şi cadrele didactice la cursurile de formare continuă.

Cuprins


1. ПРОБЛЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ И ЕГО РАЗВИТИЯ У СТУДЕНТОВ ПСИХОЛОГОВ
 • 1. Понятие о профессиональном мышлении
 • 2. Основные подходы к пониманию профессионального психологического мышления
 • 3. Проблема формирования профессионального психологического мышления студентов психологов
 • 4. Возрастная и профессиональная динамика профессионального психологического мышления
 • 5. Выводы к главе 1

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ ПСИХОЛОГОВ И ПСИХОЛОГОВ ПРАКТИКОВ
 • 1. Предмет, цель, гипотеза, задачи и методы исследования
 • 2. Изучение интеллектуальных компонентов профессионального психологического мышления
 • 3. Исследование операциональных компонентов профессионального психологического мышления
 • 4. Изучение личностных компонентов профессионального психологического мышления
 • 5. Выводы к главе 2

3. ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПСИХОЛОГОВ В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
 • 1. Общая характеристика программы формирования психологического мышления студентов психологов
 • 2. Результаты экспериментального формирования психологического мышления студентов психологов
 • 3. Выводы к главе 3