Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Valorificarea sistemului indicaţiilor geografice în contextul dezvoltãrii europene a Republicii Moldova


Autor: Mogol Natalia
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Tudor Bajura
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul Naţional de Cercetări Economie
Instituţia: Institutul Naţional de Cercetări Economie

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 octombrie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.45 Mb / în română

Teza

CZU C.Z.U.: 347.77(478)

Adobe PDF document 4.48 Mb / în română
177 pagini


Cuvinte Cheie

indicație geografică protejată, denumire de origine protejată, proprietate intelectuală, sistem de calitate, produse regionale, produse cu origine determinată

Adnotare

Structura tezei:
introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie cu 153 de titluri, 12 anexe, 138 de pagini de text de bază, 23 de figuri, 16 tabele și 6 formule. Rezultatele au fost publicate în 10 lucrări ştiinţifice, 2 rapoarte naționale, 1 ghid.

Domeniul de studiu:
managementul proprietății intelectuale.

Scopul lucrării:
dezvoltarea bazelor teoretice ale proprietăţii intelectuale, sinteza carențelor sistemului autohton al indicațiilor geografice și formularea recomandărilor metodice și practice pentru perfecționarea gestiunii sistemului indicațiilor geografice din Republica Moldova.

Obiectivele:
a analiza implicațiile economice ale indicațiilor geografice, a sistematiza funcțiile economice, sociale și de mediu ale indicațiilor geografice, a analiza perspectivele și potențialele implicații ale dezvoltării sistemului indicațiilor geografice din Republica Moldova urmare intrării în vigoare a Acordului de instituire a Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător, precum și a Acordului de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană, și a elabora recomandări pentru perfecţionarea managementului autohton al sistemului indicațiilor geografice.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică:
a fost definită noțiunea de sistem al indicațiilor geografice din punct de vedere economic, a fost argumentat locul și rolul indicațiilor geografice în cadrul altor obiecte ale proprietății intelectuale, au fost sistematizate funcțiile economice, sociale și de mediu ale indicațiilor geografice, au fost elaborate instrumente de evaluare a impactului economic al indicațiilor geografice, au fost sintetizate lacunele sistemului național al indicațiilor geografice și elaborate unele recomandări argumentate menite să asigure gestiunea eficientă a sistemului indicațiilor geografice din Republica Moldova.

Problema științifică importantă soluționată:
a fost argumentată încadrarea indicațiilor geografice în categoria obiectelor de proprietate intelectuală, a fost definită noțiunea de sistem al indicațiilor geografice din punct de vedere economic, au fost sistematizate funcțiile socio-economice ale indicațiilor geografice, au fost identificate punctele vulnerabile ale sistemului național de indicații geografice și elaborat un set de instrumente pentru depășirea acestora, ceea ce a determinat soluționarea unei probleme importante – valorificarea potențialului produselor autohtone pe piața internă și pe piețele externe, trasate în Strategia naţională în domeniul proprietăţii intelectuale până în anul 2020 și Strategia de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural din Moldova 2014 – 2020.

Semnificația teoretică și valoarea aplicativă a cercetării:
în baza analizei carențelor și a potențialului sistemului indicațiilor geografice din R. Moldova, a fost argumentată abordarea conceptuală, propuse direcțiile prioritare și mecanismele pentru perfecționarea managementului sistemului IG, ceea ce creează baza pentru edificarea unui sistem al indicațiilor geografice puternic și consolidat.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice.
Rezultatele principale ale tezei au fost implementate în cadrul elaborării Legii nr. 66/2008 privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și a specialităților tradiționale garantate și Hotărârii de Guvern nr. 610/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de depunere, examinare și înregistrare a indicațiilor geografice, a denumirilor de origine și a specialităților tradiționale garantate. Alte rezultate, urmează a fi implementate pe parcursul următorilor ani prin modificarea actelor legislative din domeniul de referință și prin înregistrarea unor indicații geografice noi urmare consultațiilor și ghidărilor acordate de autor reprezentanților mediului privat. Implementarea rezultatelor obținute sunt confirmate prin obținerea certificatelor de implementare eliberate de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, proiectul Competitiveness Enhancement and Enterprise Development II și Asociația producătorilor de pomușoare "Bacifera".

Cuprins


INTRODUCERE 1.ABORDĂRI TEORETICE ȘI PRACTICE PRIVIND SISTEMUL INDICAȚIILOR GEOGRAFICE ÎN CONDIȚIILE ECONOMIEI DE PIAȚĂ

 • 1.1. Indicațiile geografice ca obiect de proprietate intelectuală
 • 1.2. Metode moderne de evaluare a efectului economic al indicațiilor geografice
 • 1.3. Experiențe naționale și regionale privind valorificarea indicațiilor geografice (Franța, SUA, India, UE)
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. DIAGNOSTICAREA STĂRII ACTUALE ȘI TENDINȚELE DEZVOLTĂRII SISTEMULUI INDICAȚIILOR GEOGRAFICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

 • 2.1. Constituirea sistemului indicațiilor geografice
 • 2.2. Protecția indicațiilor geografice și analiza tendințelor de dezvoltare a pieței produselor cu indicații geografice
 • 2.3. Locul indicațiilor geografice în strategiile de dezvoltare
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. PERFECȚIONAREA PROCESULUI DE VALORIFICARE A SISTEMULUI INDICAȚIILOR GEOGRAFICE IN REPUBLICA MOLDOVA

 • 3.1. Evaluarea perspectivelor dezvoltării sistemului indicațiilor geografice
 • 3.2. Consolidarea cadrului legislativ privind protecția indicațiilor geografice
 • 3.3. Crearea premizelor organizatorice și financiare de dezvoltare dinamică a pieței produselor cu indicații geografice
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3