Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Fundamente teoretico-practice în controlul vamal


Autor: Ciobanu Octavian
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Teodor Cârnaţ
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 decembrie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 februarie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.34 Mb / în română

Teza

CZU 349:339.543 (478) (043.2)

Adobe PDF document 1.48 Mb / în română
176 pagini


Cuvinte Cheie

control vamal, formă a controlului vamal, analiza riscurilor, controlul documentar şi informaţional, control vamal fizic, controlul corporal, controlul ulterior vămuirii, supravegherea vamală, expertiza mărfurilor și mijloacelor de transport

Adnotare

Structura tezei: introducere, 4 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 205 surse, 2 anexă, textul de bază constituit din 152 pagini. Rezultatele obținute sunt publicate în 8 articole științifice.

Domeniul de studiu: Instituţia controlului vamal ca parte componentă a dreptului vamal.

Scopul şi obiectivele lucrării. Scopul prezentei lucrări îl constituie analiza științifică a instituţiei controlului vamal, prin determinarea conceptului de control vamal, a formelor acestuia, a procedurii efectuării controlului vamal, a mijloacelor tehnice utilizate la realizarea acestuia, precum și formularea recomandărilor practice pentru creșterea eficacității acestui control. În vederea realizării acestui scop, în cadrul cercetării științifice au fost stabilite următoarele obiective atingerea cărora condiţionează soluţionarea problemei ştiinţifice: a) a dezvălui cadrul juridic național și internațional în domeniul controlului vamal; b) a identifica și defini conceptul de control vamal; c) a stabili și analiza principiile și formele controlului vamal; d) a determina rolul sistemului de analiză a riscurilor la stabilirea formei controlului vamal; e) a determina elementele definitorii ale controlului documentar și informațional al mărfurilor; f) a stabili realizarea controlului fizic al mărfurilor și mijloacelor de transport; g) a analiza controlul corporal ca formă excepțională a controlului vamal; h) a identifica supravegherea vamală drept o etapă specifică a controlului vamal; i) a determina aspectele de realizare a controlului ulterior; j) a identifica mijloacele tehnice aplicate la realizarea controlului vamal; k) a stabili particularitățile expertizei mărfurilor la efectuarea controlului vamal.

Noutatea și originalitatea ştiinţifică a rezultatelor cercetării. Caracterul inovator al rezultatelor obținute este determinat de faptul că în premieră în știința dreptului vamal al Republicii Moldova a fost efectuată o cercetare a problematicii instituției controlului vamal, din perspectiva reperelor teoretice ale accepţiunii, esenţei şi naturii juridice, a caracterelor şi a particularităţilor acesteia, în baza căreia au fost formulate concluzii și recomandări teoretice în vederea perfecționării legislației de referinţă. Problema științifică importantă soluționată în domeniu constă în analiza complexă și multidimensională teoretico-practică a instituției controlului vamal în vederea evidenţierii principiilor specifice de realizare a controlului vamal, a formelor controlului şi a procedurii de control vamal din Republica Moldova, fapt care a condus la clarificarea pentru teoreticieni și practicieni din domeniul vamal a principiilor, formelor și procedurilor de control vamal pentru creșterea eficacității acestuia din perspectiva analizei a riscurilor.

Semnificaţia teoretică a cercetării este completată de o analiză ştiinţifică a examinării particularităţilor instituției controlului vamal; printr-o contribuție considerabilă la dezvoltarea fundamentelor teoretice autohtone privind natura şi esenţa juridică a controlului vamal; racordat realităţilor prezente în practica organelor vamale; exemplificarea clară a formelor controlului vamal conectate la realităţile prezente în doctrină şi practică; evidenţierea criteriilor şi a parametrilor specifici, a elementelor definitorii ale controlului documentar și informațional al mărfurilor, controlului fizic al mărfurilor și mijloacelor de transport, controlului corporal ca formă excepțională a controlului vamal şi supravegherea vamală ca etapă specifică a controlului vamal, luând în considerare interesele generale şi particulare implicate la aceste forme de control vamal.

Valoarea aplicativă a lucrării presupune că analiza instituției controlului vamal va fi utilă pentru mediul academic, procesul științifico-didactic, precum și pentru persoanele care activează în cadrul organelor vamale pentru o înțelegere mai bună a mecanismului de realizare a controlului vamal, precum și fundamentarea științifică a activității de transpunere și realizare în practică a formelor de control vamal. De asemenea, importanţa studiului implică repere utile în vederea reglementărilor legale ale controlului vamal şi are drept scop recomandări în vederea modificării şi optimizării cadrului legislativ-normativ în domeniul controlului vamal. Drept urmare, propunerile de lege ferenda înaintate le considerăm a fi utile pentru dezvoltarea legislației vamale naționale, în general, și a prevederilor ce determină procedura de realizare a controlului vamal, în special. Conceptele reformulate ale controlului vamal și principiile acestuia, precum și formele de realizare a controlului vamal sau a mijloacelor tehnice aplicate la efectuarea controlului vamal, vor facilita procesul de modificare și completare a cadrului legal de activitate a organelor vamale.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice a fost realizată prin mediatizarea concluziilor teoretice şi a recomandărilor practice în articole ştiinţifice publicate în reviste de specialitate şi prin prezentarea acestora în cadrul conferinţelor științifice de profil naţionale şi internaţionale.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAȚIEI ÎN DOMENIUL CONTROLULUI VAMAL
 • 1.1 Analiza doctrinei Republicii Moldova privind controlul vamal
 • 1.2 Analiza doctrinei din alte state cu privire la controlul vamal
 • 1.3 Determinarea cadrului normativ internațional și național cu privire la controlul vamal
 • 1.4 Concluzii la capitolul 1

2. DIMENSIUNI TEORETICE PRIVIND CONCEPTUL CONTROLULUI VAMAL ȘI FORMELE LUI
 • 2.1 Repere conceptuale cu privire la controlul vamal
 • 2.1.1 Caracteristica principiilor de realizare a controlului vamal
 • 2.1.2 Delimitări conceptuale asupra formelor de control vamal
 • 2.1.3 Categoria timpului și locului controlului vamal
 • 2.2 Sistemul de analiză a riscurilor ca factor determinant la alegerea formei de control vamal
 • 2.3 Concluzii la capitolul 2

3. ASPECTE METODOLOGICO–PRACTICE PRIVIND PROCEDURA CONTROLULUI VAMAL
 • 3.1 Controlul documentar şi informaţional al mărfurilor și mijloacelor de transport
 • 3.2 Procedura controlului vamal fizic
 • 3.2.1. Controlul vamal fizic al mărfurilor și mijloacelor de transport
 • 3.2.2. Controlul corporal ca formă excepțională de control vamal
 • 3.3 Controlul ulterior vămuirii - formă distinctă a controlului vamal
 • 3.4 Supravegherea vamală – formă specifică a controlului vamal
 • 3.5 Concluzii la capitolul 3

4. INSTRUMENTE DE EFECTUARE A CONTROLULUI VAMAL
 • 4.1. Mijloace tehnice de efectuare a controlului vamal în Republica Moldova
 • 4.2. Expertiza mărfurilor și mijloacelor de transport la efectuarea controlului vamal
 • 4.3. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI