Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / iunie /

Mecanismele dezvoltării și creșterii economice a sectorului agrar prin intermediul procesului investițional


Autor: Șargo Aliona
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Elena Timofti
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 17 iunie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document1.30 Mb / în română

Teza

CZU 631.15(478)

Adobe PDF document 6.35 Mb / în română
225 pagini


Cuvinte Cheie

creştere economică, dezvoltare economică, investiţii, mediu investiţional, producție agricolă, mecanism de finanţare, rentabilitatea producției, efectul investiţiilor, model de creştere economică etc

Adnotare

Structura lucrării. Teza cuprinde: introducerea, trei capitole, concluzii și recomandări, bibliografia din 179 de titluri, 38 de anexe, 155 de pagini de text de bază, 60 de tabele, 51 de formule și 70 de figuri.

Numărul publicațiilor aferente temei de cercetare. Rezultatele obţinute sunt reflectate în 16 lucrări științifice. Domeniul de studiu: creșterea economică a sectorului agrar prin intermediul procesului investițional în întreprinderile agricole din Republica Moldova.

Scopul și obiectivele tezei: cercetarea, analiza și argumentarea dezvoltării și creșterii economice a sectorului agrar prin intermediul procesului investițional și perfecționării mecanismelor de stimulare a creşterii economice a sectorului agrar.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a cercetării constă în aprofundarea concepțiilor teoretice și științifico-metodice pentru determinarea esenței creșterii economice a sectorului agrar prin intermediul valorificării eficiente a factorilor intensivi și stimularea proceselor investiționale; argumentarea nivelurilor optimale de subvenții și de investiții la o unitate de teren agricol; estimarea economică a factorilor de influență și pronosticul randamentului terenului agricol în întreprinderile agricole până în anul 2020; aprecierea efectelor economice și a avantajelor tehnologiilor și măsurilor de asistență investițională implementate în practica activității entităților agricole; elaborarea modelului matematic pentru determinarea evoluției efectului investițional în activitatea întreprinderilor agricole; structurarea și prezentarea mecanismului de finanțare și stimulare a creșterii sectorului agrar prin intermediul investițiilor; elaborarea spiralei creșterii economice durabile a sectorului agrar bazat pe utilizarea eficientă a tuturor resurselor financiare, investiționale necesare pentru modernizarea sectorului agrar și implementarea noilor tehnologii.

Problema științifică importantă soluționată constă în argumentarea din punct de vedere științific și metodologic a dezvoltării și creșterii economice a sectorului agrar, fapt ce a confirmat oportunitatea perfecționării mecanismelor de stimulare a creșterii economice în vederea direcționării structurale a investițiilor în agricultură.

Semnificația teoretică a lucrării constă în aplicarea abordărilor concepțiilor teoretice și a rezultatelor obținute în urma analizei situației reale și a tendințelor de creștere economică a sectorului agrar, precum și recomandările elaborate privind promovarea investițiilor prin prisma realizării progresului tehnico-științific, în contextul elaborării politicii de susținere și stimulare a creşterii economice a sectorului agrar.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în utilizarea principalelor rezultate științifice de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare din Republica Moldova pentru elaborarea recomandărilor și măsurilor din punctul de vedere al aplicării nivelului optimal de subvenții și de investiții la o unitate de teren agricol; implementarea treptată în practica activității entităților agricole a tehnologiilor și măsurilor de asistență investițională; aprecierea ponderii de influență a investițiilor și altor resurse asupra randamentului la 1 ha în scopul de a orienta producătorii agricoli la utilizarea nivelurilor optimale de resurse pentru asigurarea creșterii economice a sectorului agrar.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele științifice au fost împlementate de către SRL ,,Malitunis’’ din r. Strășeni și SRL,,Vindex-Agro’’din r. Orhei.

Cuprins


1. ABORDĂRI TEORETICE ŞI METODOLOGICE PRIVIND MECANISMELE DEZVOLTĂRII ȘI CREŞTERII ECONOMICE A SECTORULUI AGRAR
 • 1.1. Aspecte teoretico-științifice privind mecanismele dezvoltării și creşterii economice a sectorului agrar prin intermediul procesului investițional
 • 1.2. Consideraţii generale vizând investiţiile – factorul cheie al dezvoltării și creşterii economice durabile a sectorului agrar
 • 1.3. Abordări metodologico-științifice privind aprecierea utilizării investiţiilor în sectorul agrar
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. EVOLUŢIA ŞI ANALIZA DEZVOLTĂRII ȘI CREŞTERII ECONOMICE A SECTORULUI AGRAR DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN CONTEXTUL ACTIVITĂŢII INVESTIŢIONALE
 • 2.1. Analiza tendinţelor de dezvoltare și creştere economică a sectorului agrar autohton comparativ cu ţările Europei Centrale şi de Est
 • 2.2.Evoluția și analiza trendului indicatorilor creșterii economice a sectorului agrar
 • 2.3. Impactul procesului de subvenționare asupra creşterii economice din sectorul agrar al Republicii Moldova
 • 2.4. Analiza statică şi dinamică a indicatorilor eficienţei economice a investiţiilor din agricultură
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. MECANISMELE DE CREŞTERE ECONOMICĂ A SECTORULUI AGRAR DIN REPUBLICA MOLDOVA
 • 3.1. Cuantificarea și analiza factorilor constitutivi ai atractivităţii investiţionale din sectorul agrar
 • 3.2. Perspectivele sectorului agrar în contextul de relansare şi dezvoltare durabilă a agriculturii
 • 3.3. Perfecționarea mecanismelor de stimulare a creşterii economice a sectorului agrar prin intermediul procesului investiţional
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

Concluzii genenerale şi recomandări