Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / iunie /

Managementul promovării turismului rural în Republica Moldova


Autor: Botezatu Angela
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Ion Bîzgu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 iunie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.71 Mb / în română

Teza

CZU 338.48 (478-22)

Adobe PDF document 15.97 Mb / în română
218 pagini


Cuvinte Cheie

agropensiune, cluster turistic, eficiență în turism, managementul turismului, mix promoțional, promovare, potențial turistic, strategia turismului, turism rural

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii și recomandări, bibliografie din 142 titluri, 39 anexe, 120 pagini text de bază, 27 figuri, 24 tabele și 29 formule. Rezultatele obținute sunt publicate în 9 lucrări științifice.

Domeniul de studiu: 521.03 - Economie și management în domeniul de activitate.

Scopul tezei rezidă în cercetarea și analiza complexă a turismului rural din Republica Moldova, a politicilor publice în domeniu și formularea unor strategii manageriale de dezvoltare şi promovare a turismului rural.

Obiectivele cercetării vizează: abordarea critică a conceptului de turism rural în viziunea mai multor autori; relevarea aspectelor şi particularităţilor managementului promovării produsului turistic și a mixului promoțional; prezentarea politicilor publice în domeniul turismului în Republica Moldova; analiza indicatorilor de dezvoltare a turismului și pronosticul acestora pentru perioada 2016-2020, ținându-se cont de trendul și factorii de influență asupra domeniului dat; evaluarea eficacității manageriale și a tehnicilor de promovare la Agropensiunea Butuceni; studierea percepției și motivațiilor turiștilor cu privire la serviciile de turism din spațiul rural; elaborarea unui model managerial-strategic de dezvoltare și promovare a turismului rural ca instrument de administrare a sectorului turistic rural la nivel macroeconomic; identificarea şi prezentarea căilor şi instrumentelor de eficientizare a managementului promovării turismului rural.

Noutatea și originalitatea științifică a tezei rezidă în: sistematizarea și cronologizarea conceptelor de turism rural și a managementului turismului; elucidarea instrumentelor și mijloacelor mixului promoțional al serviciilor turistice din spațiul rural; analiza indicatorilor turistici și pronosticul acestora pentru perioada 2016-2020; identificarea unor măsuri de îmbunătățire a managementului Agropensiunii Butuceni; elaborarea unei cercetări cantitative privind aspectele percepției turiștilor cu privire la serviciile de turism din spațiul rural; conturarea profilului consumatorului de servicii turistice rurale; prezentarea modelului teoretic managerial-strategic de dezvoltare și promovare a turismului rural durabil; propunerea şi argumentarea instrumentelor de eficientizare a managementului promovării turismului rural.

Problema științifică soluționată constă în identificarea particularităților turismului rural și a managementului promovării produsului turistic din Republica Moldova, fapt ce a determinat elaborarea unor căi și instrumente de eficientizare a managementului promovării turismului rural, în vederea creșterii notorietății și atractivității acestuia pentru turiștii interni și internaționali.

Semnificația teoretică a lucrării constă în analiza complexă și sistematizarea reperelor epistemologice din domeniul turismului rural și al promovării produsului turistic, prezentarea și argumentarea viabilității politicilor publice în domeniul turismului, a proceselor, relaţiilor şi strategiilor de management în turism şi a modalităţilor de eficientizare a acestuia.

Valoarea aplicativă a lucrării rezidă în aplicarea în practică a instrumentelor de eficientizare a managementului promovării turismului rural, aplicarea modalităților de îmbunătățire a activității manageriale a Agropensiunii Butuceni, implementarea softului informatic de evidenţă turistică.

Implementarea rezultatelor științifice: rezultatele cercetării au fost prezentate și discutate în cadrul conferințelor științifice și simpozioanelor, publicate în reviste științifice de profil. Recomandările științifico-practice au fost propuse spre implementare Agropensiunii Butuceni și coordonate în cadrul ANTREC și ETECO.

Cuprins


1. FUNDAMENTE TEORETICO-ȘTIINȚIFICE ALE MANAGEMENTULUI TURISMULUI RURAL
 • 1.1. Aspecte teoretice și particularitățile turismului rural
 • 1.2. Managementul promovării produsului turistic
 • 1.3. Mixul promoțional al serviciilor turistice din spaţiul rural
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. PARTICULARITĂȚILE MANAGEMENTULUI PROMOVĂRII ȘI DEZVOLTĂRII TURISMULUI RURAL ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 • 2.1. Politici publice de promovare și dezvoltare a turismului rural
 • 2.2. Analiza diagnostic a eficienţei managementului turismului
 • 2.3. Promovarea serviciilor turistice la Agropensiunea Butuceni
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. STRATEGII MANAGERIALE DE PROMOVARE ȘI DEZVOLTARE A TURISMULUI RURAL
 • 3.1. Aspecte ale percepției turiștilor cu privire la serviciile de turism din spațiul rural
 • 3.2.Tendințe în dezvoltarea managementului turismului rural în condițiile asocierii cu Uniunea Europeană
 • 3.3. Căi și instrumente de eficientizare a managementului promovării turismului rural
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI