Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / august /

Gestiunea eficientă a potențialului funciar ca bază a dezvoltării economice a UTA Gagauzia


Autor: Dudoglo Tаtiana
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Alexandru Onofrei
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 august 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 15 noiembrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.76 Mb / în română

Teza

CZU 338.43(478)

Adobe PDF document 3.75 Mb / în rusă
166 pagini


Cuvinte Cheie

potențial funciar, sol, dezvoltare economică, regiune, producție agricolă, cultură agricolă, gospodărie agricolă, rentabilitatea producției, capacitate de producție agricolă.

Adnotare

Domeniul de cercetare îl reprezintă aspecte teoretice, metodologice și practice ale principalelor direcții în administrarea potențialului agricol ca fundament al dezvoltării regiunii UTA Gagauzia.

Scopul tezei: este cercetarea, elaborarea și fundamentarea principalelor direcții ale administrării potențialului funciar pentru asigurarea creșterii economice a regiunii.

Obiectivele cercetării: să se efectueze analiza abordărilor teoretice și metodologice pentru identificarea conținutului economic, rolului administrării regionale a potențialului funciar, evaluarea structurii actuale a stării și utilizării resurselor funciare ale Republicii Moldova și UTA Gagauzia, efectuarea fundamentării economice ale direcțiilor prioritare în domeniul creșterii productivității terenurilor agricole din regiune, elaborarea recomandărilor pentru perfecționarea mecanismului de reglementare a folosirii regionale a terenului agricol.

Noutatea științifică și originalitatea lucrării constă în faptul că pe parcursul cercetării au fost elaborate abordări teoretice și științifico-metodologice pentru identificarea esenței și însemnătății regionale a administrării potențialului agricol, este evaluată structura actuală, starea și utilizarea potențialului agricol al Republicii Moldova și al UTA Gagauzia; s-au elaborat parametrii potențialului economic al productivității agricole pentru agricultura din regiunea de sud a țării; s-a efectuat fundamentarea nivelurilor minime de eficiență a folosirii pământurilor în condiții de agricultură în UTA Gagauzia, s-au elaborat recomandări pentru perfecționarea mecanismului de reglementare regională a folosirii agricole a pământurilor.

Problema științifică soluționată în cadrul acestui studiu, constă în elaborarea unui sistem complex (perfecționat) de dirijare a potențialului funciar din regiune, ca bază a dezvoltării sale economice.

Însemnătatea teoretică a lucrării constă în faptul că analiza efectuată a stării actuale și a perspectivelor de dezvoltare a entităților agricole din Republica Moldova și UTA Gagauzia și propunerile elaborate în vederea asigurării creșterii lor economice pot fi aplicate în dezvoltarea pe viitor a metodelor teoretice legate de identificarea direcțiilor de creștere economică a regiunilor la nivel național.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în analiza efectuată în cadrul cercetării şi derivă din recomandările ce le conţine, implementarea cărora poate contribui la creșterea calității deciziilor strategice și tactice, adoptate de producătorii agricoli, dar și de către autoritățile de state ale regiunii, în domeniul dezvoltării sectorului agricol național, creșterii eficienței acesteia.

Rezultatele cercetărilor științifice, concluziile și recomandările practice ale lucrării de disertație au fost expuse de către autor în lucrările prezentate la conferințele științifico-practice în țară și în străinătate, la seminarii inter-catedrale în instituțiile de învățământ superior ale republicii. Principalele recomandări şi sugestii şi-au găsit utilitate în entitățile agricole SRL ,,Cumnuc - Agro” şi SRL ,,Başcalean - Agro”, SA ,,Aidîn”, precum şi în dezvoltarea programului de dezvoltare a sectorului agricol în UTA Gagauzia.

Cuprins


1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ РЕГИОНА

 • 1.1. Теоретические основы менеджмента и особенности земельной политики государства
 • 1.2. Экономико - правовой механизм управления земельным потенциалом региона: теоретические аспекты
 • 1.3. Земельные отношения и их регулирование в зарубежных странах
 • 1.4. Методология оценки эффективности использования земельного потенциала в сельском хозяйстве
 • 1.5. Выводы по главе 1

2. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА В УСЛОВИЯХ НЕУСТОЙЧИВОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА И АТО ГАГАУЗИЯ

 • 2.1. Оценка современного состава, состояния и использования земельных ресурсов Республики Молдова и АТО Гагаузия
 • 2.2. Циклический характер производства продукции растениеводства и его влияние на развитие агроэкономики региона
 • 2.3. Обоснование минимальных уровней эффективности землепользования в условиях неустойчивого земледелия АТО Гагаузия
 • 2.4. Выводы по главе 2

3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ РЕГИОНА

 • 3.1. Организационно-экономический инструментарий управления воспроизводства плодородия почв
 • 3.2. Приоритетные направления управления продуктивностью земельных ресурсов региона и их экономическое обоснование
 • 3.3. Совершенствование организационно-распорядительных методов управления регионального землепользования
 • 3.4. Выводы по главе 3

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ