Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Estimarea influenţei jocurilor de mişcare asupra pregătirii hocheiştilor începători, vârsta 9-11 ani


Autor: Gabriel Gheorghiu
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Constantin Ciorbă
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 ianuarie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 februarie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.33 Mb / în română

Teza

CZU 796.966.077.5

Adobe PDF document 1.04 Mb / în română
207 pagini


Cuvinte Cheie

antrenament sportiv, hochei pe gheaţă începători, particularităţi de vârstă, jocuri de mişcare, pregătirea tehnică, pregătire fizică, pregătire funcţională, clasificare jocuri de mişcare, planificare

Adnotare

Cercetarea efectuată a avut drept scop perfecţionarea procesului de antrenament la hocheiştii începători prin aplicarea jocurilor de mişcare.

Literatura de specialitate din Europa, tratează pe larg problematica jocurilor de mişcare şi a rolului lor la nivelul începătorilor. Tema jocurilor de mişcare a fost şi este amplu studiată şi publicată, ea reprezentând mijloc şi metodă de dezvoltare simultană a deprinderilor şi priceperilor motrice, a calităţilor motrice, ca şi a proceselor psihice şi a trăsăturilor de personalitate.

În urma cercetărilor efectuate s-au elaborat două tipuri de clasificări şi un program de pregătire a hocheiştilor începători de 9-11 ani, bazat pe folosirea cu precădere a jocurilor de mişcare. Programul dat a fost aplicat pe sportivii grupei experimentale pe parcursul unui sezon de gheaţă, în cadrul centrului hocheistic gălăţean. Programul experimental folosit a contribuit la sporirea semnificativă a indicilor de bază în pregătirea micilor hocheişti din grupa experimentală, comparativ cu indicii grupei martor care şi-a desfăşurat activitatea sportivă conform planurilor şi programelor tradiţionale a cluburilor sportive.

Din analiza rezultatelor experimentului pedagogic de bază, constatăm faptul că sportivii grupei experimentale au fost superiori faţă de cei din grupa martor, nu numai la indicatorii tehnici unde diferenţele valorice sunt evidente, ci şi la indicii motrici sau cei ai dezvoltării capacităţii de coordonare.

Rezultatele cercetărilor pot fi utilizate în calitate de recomandări practice pentru antrenorii cluburilor sportive, precum şi în procesul de instruire al studenţilor din instituţiile de profil, la specializarea „patinaj”.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Analiza izvoarelor ştiinţifico-metodice pe problema pregătirii hocheiştilor începători
 • 1.1. Locul şi importanţa jocurilor de mişcare la etapa de iniţiere în jocurile sportive
 • 1.2. Direcţiile contemporane de organizare şi desfăşurare a antrenamentului sportiv la etapa de iniţiere în jocurile sportive prin aplicarea jocurilor de mişcare
 • 1.3. Cerinţele de bază actuale privind antrenamentul sportiv al hocheiştilor începători
 • 1.4. Particularităţile morfo-funcţionale a copiilor de vârsta 9-11ani

CAPITOLUL 2 Metodele şi organizarea cercetării
 • 2.1. Metodele de cercetare
 • 2.2. Organizarea cercetării
 • 2.3. Aprobarea şi implementarea rezultatelor cercetării

CAPITOLUL 3 Verificarea experimentală a influenţei jocurilor de mişcare asupra antrenamentului sportiv al hocheiştilor începători
 • 3.1. Analiza documentelor de pregătire a hocheiştilor începători în România
 • 3.2. Analiza opiniilor profesorilor şi antrenorilor care predau hochei pe gheaţă la nivelul începătorilor
 • 3.3. Aprecierea nivelului pregătirii fizice şi tehnice a hocheiştilor începători
 • 3.4. Clasificarea jocurilor de mişcare pentru pregătirea hocheiştilor începători la hochei pe gheaţă
 • 3.5.Structura şi conţinutul programei experimentale privind pregătirea hocheiştilor începători, vârsta 9-11 ani

CAPITOLUL 4 Eficacitatea antrenamentului sportiv al hocheiştilor începători pe baza folosirii jocurilor de mişcare
 • 4.1. Analiza rezultatelor pregătirii tehnice a hocheiştilor începători în cadrul experimentului pedagogic
 • 4.2. Evoluţia rezultatelor indicilor motrici la hocheiştii începători în cadrul experimentului pedagogic
 • 4.3. Dinamica rezultatelor indicilor de coordonare senzo-motorie la hocheiştii începători în cadrul experimentului pedagogic
 • 4.4. Analiza rezultatelor indicilor somatici la hocheiştii începători în cadrul experimentului pedagogic
 • 4.5. Evoluţia rezultatelor indicilor funcţionali la hocheiştii începători în cadrul experimentului pedagogic