Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Dezvoltarea industriei prelucrătoare prin prisma investițiilor


Autor: Ciobanu Marin
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Vasile Mămăliga
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia: Universitatea Tehnică a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 noiembrie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 decembrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.58 Mb / în română

Teza

CZU 330.322:338.45

Adobe PDF document 3.57 Mb / în română
0 pagini


Cuvinte Cheie

Investiţii străine directe, companii transnaţionale, climat investiţional, competitivitate, politici de atragere a investiţiilor, politici industriale, calificarea forţei de muncă, promovarea investiţiilor

Adnotare

Structura tezei: adnotarea, introducerea, trei capitole, concluzii și recomandări, bibliografia (190 de titluri), 160 pagini text de bază, 31 tabele, 20 figuri și 8 anexe. Rezultatele cercetării sunt publicate în 9 lucrări științifice.

Domeniul de studiu: investițiile străine directe, importanța acestora în dezvoltarea economică a țării și modalitățile de sporire a atractivității acesteia pentru dezvoltarea durabilă a industriei prelucrătoare, ca element de bază de asigurare a creșterii economice și a competitivității țării.

Scopul şi obiectivele cercetării. Scopul principal al lucrării constă în dezvoltarea aspectelor teoretico-practice privind rolul ISD în dezvoltarea economică a ţării şi elaborarea recomandărilor cu privire la politicile şi strategiile ce urmează a fi aplicate pentru accelerarea ritmului de modernizare a economiei şi dezvoltare durabilă a industriei prelucrătoare.

Obiective de bază constau în: analiza conceptelor şi teoriilor cu privire la ISD şi rolul lor în dezvoltarea economică; înţelegerea rolului şi a strategiilor utilizate de CTN, ca purtători de bază ai ISD şi promotori ai procesului de globalizare; urmărirea evoluţiilor şi a structurii ISD în economia R. Moldova şi în industria prelucrătoare, pentru identificarea deficienţelor şi a potenţialului existent; analiza climatului investiţional al R. Moldova, ca element central al atractivităţii investiţionale a ţării şi identificarea căilor de ameliorare a acestuia; examinarea experienţei şi a practicii internaţionale în crearea unor factori atractivi pentru atragerea ISD şi în promovarea activă a oportunităţilor investiţionale ale ţării; formularea unor soluţii concrete pentru sporirea atractivităţii investiţionale a R. Moldova; reliefarea rolului ZEL în atragerea investitorilor strategici în industria prelucrătoare din R. Moldova

Noutatea și originalitatea științifică a rezultatelor obținute: a fost efectuată sistematizarea şi sintetizarea conceptelor şi teoriilor cu privire la ISD şi rolul lor în dezvoltarea economică; au fost sistematizate şi evidenţiate tendinţele moderne pe plan mondial în privinţa politicilor industriale pentru sporirea atragerii ISD; au fost identificate noile tendinţe în evoluţia investiţiilor străine directe pe plan mondial şi regional; fost generalizate şi sintetizate noile abordări cu privire la politicile şi strategiile de atragere a ISD utilizate pe plan mondial; au fost identificate şi propuse măsuri pentru îmbunătăţirea climatului investiţional al ţării, inclusiv prin, crearea APIP și elaborarea PNDER a RM; au fost propuse, pe baza analizei şi sintetizării experienţei mondiale, soluţii de sporire a atractivităţii investiţionale a R. Moldova.

Problema științifică importantă soluționată în domeniul cercetat cuprinde evaluarea impactului politicilor şi strategiilor utilizate la nivel internaţional pentru promovarea atractivităţii investiţionale a ţărilor pentru atragerea ISD. Cercetarea a demonstrat influenţa benefică a ISD asupra dezvoltării industriei prelucrătoare şi a reliefat potenţialul de creştere economică a R. Moldova, din perspectiva îmbunătățirii climatului investițional al țării.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării este dată în primul rând de faptul că pe baza acesteia pot fi elaborate politici publice pentru sporirea atractivităţii investiţionale a Republicii Moldova, inclusiv concepte şi abordări moderne utilizate în practica mondială de către ţările care au realizat succese în atragerea ISD şi a CTN, ca elemente principale generatoare de ISD pe plan mondial. Lucrarea de faţă vine cu propuneri concrete referitoare la soluţiile şi politicile pe care ţara noastră ar trebui să le adopte, pentru a reduce decalajul de dezvoltare şi competitivitate faţă de alte ţări din regiune cu ajutorul investiţiilor străine directe. La nivel macroeconomic, valoarea aplicativă a tezei rezidă în recomandările concrete formulate pentru ameliorarea climatului investiţional şi la elaborarea politicilor şi strategiilor în domeniul atragerii ISD. Rezultatele cercetărilor pot fi utilizate pentru perfecţionarea politicii investiţionale în Republica Moldova şi a Strategiei de atragere a ISD.

Cuprins


I. ABORDĂRI TEORETICE ALE CONCEPTULUI DE INVESTIŢII ŞI A ROLULUI LOR ÎN DEZVOLTAREA ŞI CREŞTEREA ECONOMICĂ
 • 1.1. Conceptul de investiţii, tipologii şi teorii cu privire la investiţii
 • 1.2. Rolul politicilor industriale şi a investiţiilor străine directe în contextul dezvoltării economice durabile
 • 1.3. Corporaţiile transnaţionale – element principal al fluxurilor investițiilor străine directe moderne
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

Capitolul II. ANALIZA PROCESULUI INVESTIŢIONAL ÎN INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE DIN REPUBLICA MOLDOVA
 • 2.1. Evoluţia investiţiilor străine directe în economia Republicii Moldova
 • 2.2. Investițiile străine directe şi competitivitatea industriei prelucrătoare din Republica Moldova
 • 2.3. Climatul investiţional în Republica Moldova
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

Capitolul III. STRATEGII ŞI POLITICI DE ATRAGERE A INVESTIȚIILOR STRĂINE DIRECTE ÎN INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE A REPUBLICII MOLDOVA
 • 3.1. Politici și inițiative pentru crearea unui mediu investiţional favorabil
 • 3.2. Măsuri de atragere a investițiilor străine directe în industria prelucrătoare a RM
 • 3.3. Rolul determinant al politicilor pro-active de atragere a investițiilor străine directe
 • 3.4. Zonele economice libere ca mecanism al atragerii investițiilor străine directe şi corporațiilor transnaționale în industria prelucrătoare din Republica Moldova
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI