Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Răspunderea penală pentru infracțiunea de răpire a unei persoane


Autor: Gurev Dorina
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2017
Conducător ştiinţific: Sergiu Brînză
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 decembrie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 16 februarie 2017

Autoreferat

Adobe PDF document1.15 Mb / în română

Teza

CZU 343.6 (043.3)

Adobe PDF document 1.62 Mb / în română
204 pagini


Cuvinte Cheie

răpire, reținere ilegală, libertate fizică, constrângere fizică și/sau psihică, violență fizică și psihică, înșelare, abuz de încredere, consimțământul victimei

Adnotare

Structura lucrării. Teza cuprinde: Introducere, 4 capitole, concluzii generale şi recomandări, biblio-grafia din 395 titluri, 180 pagini text de bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 11 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu. Lucrarea face parte din domeniul Dreptului penal, Partea Specială.

Scopul tezei de doctorat constă în analiza complexă a elementelor constitutive şi a elementelor cir-cumstanţiale agravante ale infracţiunii prevăzute la art.164 CP RM, în reliefarea și soluționarea problema-ticilor apărute în practica judiciară la încadrarea juridică a faptei prejudiciabile cercetate, ceea ce ne-a permis să reevaluăm conţinutul constitutiv al infracțiunii de răpire a unei persoane prin prisma normei de incriminare în vederea formulării recomandărilor cu titlu de lege ferenda destinate optimizării cadrului incriminator în materia cercetată.

Obiectivele: cercetarea conceptelor doctrinare existente în literatura de specialitate, care constituie re-perul şi fundamentul la formularea definiției noţiunii de răpire a unei persoane; analiza juridico-penală a elementelor constitutive, precum şi a elementelor circumstanţiale agravante ale faptei infracţionale prevă-zute la art.164 CP RM; argumentarea poziției în vederea aplicării răspunderii penale pentru răpirea unei persoane în strictă corespundere cu principiul legalității, prin prisma jurisprudenţei CtEDO, precum şi a tratărilor doctrinare; formularea recomandărilor cu titlu de lege ferenda destinate optimizării cadrului in-criminator în materia cercetată etc.

Noutatea ştiinţifică şi originalitatea rezultatelor obţinute. Dimensiunea novatorie a tezei este mar-cată prin faptul că reprezentă unica cercetare de asemenea calibru în spațiul moldav în care sunt cercetate în complexitate problemele privind răspunderea penală pentru infracţiunea prevăzută la art.164 CP RM, inclusiv cele ce au rămas intacte în doctrină. Datorită abordării multiaspectuale a obiectului supus investi-gației, orientată spre analiza fundamentală a elementelor constitutive și a celor circumstanțiale agravante ale infracțiunii de răpire a unei persoane, dublată de investigarea aspectelor practice ale aplicării prevede-rilor art.164 CP RM prin cazuistica prezentată, precum şi a opiniilor doctrinare reţinute în literatura de specialitate, au fost soluționate probleme ce țin de încadrarea juridică a acestei faptei prejudiciabile, fiind formulate propuneri în vederea optimizării cadrului normativ în materie, astfel încât acesta să corespundă exigenţelor impuse de principiul legalităţii incriminării.

Problema științifică importantă care a fost soluționată rezidă în fundamentarea științifică a ele-mentelor constitutive și a celor circumstanțiale agravante ale infracţiunii prevăzute la art.164 CP RM și, nu în ultimul rând, în elaborarea unui instrumentariu juridic necesar de identificare a deficiențelor ce îm-piedică interpretarea corectă a reglementărilor referitoare la infracțiunea de răpire a unei persoane. Fapt ce ne-a determinat să formulăm soluții în vederea aplicării legii penale în conformitate cu principiul legalită-ții, precum şi în scopul eliminării lacunelor existente în legea penală, ceea ce ar asigura consecvența nor-melor juridico-penale.

Importanţa teoretică a tezei este marcată de faptul că cercetării sunt supuse principalele idei surprin-se în urma analizei unui vast material teoretic şi practic pentru distingerea acelui vector de investigare a infracțiunii prevăzute la art.164 CP RM care să corespundă complexității acesteia, fiind relevate aspectele care au fost cercetate doar tangenţial sau care au fost chiar neglijate în doctrină. Valoarea aplicativă a lucrării se atestă prin faptul că aceasta poate servi drept fundament teoretic pentru investigaţiile adiacente viitoare ale infracțiunilor ce atentează la libertatea fizică a persoanelor, precum și în procesul de legiferare şi aplicare în practică a normei juridico-penale prevăzute la art.164 CP RM.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice îşi găseşte materializare în 11 publicaţii ştiinţifice, precum și în prezentarea principalelor idei în cadrul sesiunilor unor conferințe internaționale. La fel, acestea se im-plementează atât în procesul de instruire a studenţilor, masteranzilor din cadrul instituțiilor de învățământ superior, cât și la elaborarea tezelor de licență și de master, precum și în cadrul perfecţionării profesionale continue a organelor de drept.