Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Eficientizarea managementului de proiect în activitatea de antreprenoriat din Republica Moldova


Autor: Grossu Aliona
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2017
Conducători ştiinţifici: Nicolae Ţurcanu
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei

,
Instituţia: Universitatea Tehnică a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 decembrie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 16 februarie 2017

Autoreferat

Adobe PDF document0.89 Mb / în română

Teza

CZU 005.8:338(478)

Adobe PDF document 4.40 Mb / în română
205 pagini


Cuvinte Cheie

proiect, management de proiect (MP), metodologia implementării, antreprenoriat, eficiență, managementul riscurilor de proiect, managementul structurii de proiect.

Adnotare

Domeniul de studiu: managementul de proiect, managementul general, antreprenoriatul.

Scopul lucrării constă în fundamentarea și implementarea unui set de propuneri ce ar permite eficientizarea managementului de proiect în activitatea de antreprenoriat. Scopul lucrării este susținut de obiectivele cercetării: studierea bazei teoretico-metodologice a MP; analiza evoluției MP de la sistem de management la știință și standard internațional; evaluarea rolului reglementării legislative și normative a managementului de proiect la nivel internațional, regional și cel național; estimarea contribuției managementului de proiect la dezvoltarea economică și socială a Republicii Moldova; conturarea unui cadru metodologic generic de implementare a MP în antreprenoriat; implementarea și evaluarea metodologiei generice elaborate în cadrul proiectelor antreprenoriale moderne; formularea concluziilor și recomandărilor cercetării.

Noutatea și originalitatea ştiinţifică. În cercetare se concretizează noțiunile de proiect și management de proiect, se definesc noțiunile de infrastructură a MP, metodologie cadru de implementare a MP; sunt clarificate distincțiile conceptuale și practice dintre ciclul de viață al proiectelor, metodele și metodologia de implementare a MP; se analizează evoluția și profesionalizarea MP prin relaționarea cu managementul general, antreprenoriatul și se argumentează poziționarea lui ca știință distinctă; sunt identificate zonele de suprapunere a standardelor din domeniul MP și propusă adoptarea unui standard național în baza celor mai bune practici elucidate; se elaborează și se aplică cu succes un cadru metodologic generic al MP, ținându-se cont de structurile organizatorice adaptate și dimensionare a riscurilor la întreprindere.

Problema ştiinţifică soluţionată. În prezenta lucrare au fost determinate componentele metodologiei cadru de implementare a proiectelor, fapt care a condus la perfecționarea și consolidarea bazei teoretico-aplicative aferente domeniului de cercetare, în vederea eficientizării managementului de proiect în întreprinderile din Republica Moldova.

Semnificația teoretică constă în contribuțiile aduse la precizarea și definirea noțiunilor de bază, analiza evoluției, profesionalizării și standardizării MP, ceea ce a permis identificarea carențelor existente și sinteza elementelor definitorii ale unui cadru metodologic generic, elucidându-se particularităților acestuia în activitatea de antreprenoriat.

Valoarea aplicativă se reflectă în măsurile propuse pentru eficientizarea cadrului de implementare a proiectelor ce și-au demonstrat aplicabilitatea și sunt menite să reducă risipa de resurse, diminueze riscurile, consolideze structurile și evalueze gradul de succes al proiectelor și performanță al managementului de proiect. Ele pot servi ca sursă pentru elaborarea și adoptarea unor norme de reglementare și standardizare la nivel național, dar și la nivel de întreprindere (entitate implementatoare).

Implementarea rezultatelor ştiinţifice este determinată de actele de implementare și recunoaştere a valorii şi noutăţii ştiinţifico-practice. Recomandările și concluziile cercetării pot fi valorificate de către instituțiile de învățământ și cercetare științifică, organizațiile implementatoare de proiecte, inclusiv agenții economici, autoritățile publice, organizațiile internaționale și interguvernamentale.

Cuprins


INTRODUCERE

1. Aspectele teoretice și metodologice ale managementului de proiect

 • 1.1. Elementele definitorii ale proiectului și managementului de proiect
 • 1.2. Evoluția profesionalizării și standardizării managementului de proiect
 • 1.3. Cadrul metodologic al managementului de proiect
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. Analiza cadrului legislativ, standardelor și contribuției managementului de proiect la dezvoltarea economico-socială a Republicii Moldova

 • 2.1. Reglementarea managementului de proiect la nivel internațional, regional și naționa 1
 • 2.2. Contribuția managementului de proiect la atragerea finanțărilor externe în economia Republicii Moldova
 • 2.3. Analiza comparativă a standardelor moderne ale managementului de proiect
 • 2.4. Analiza structurilor de organizare și a riscurilor de proiect la nivel de întreprindere
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. Eficientizarea managementului de proiect în activitatea de antreprenoriat

 • 3.1. Perspectivele reglementării, standardizării și eficientizării managementului de proiect în Republica Moldova
 • 3.2. Consolidarea unei metodologii cadru de implementare a managementului de proiect în activitatea de antreprenoriat
 • 3.3. Perfecționarea metodologiei cadru de implementare prin structuri moderne de proiect
 • 3.4. Asigurarea sustenabilității proiectelor antreprenoriale prin dimensionarea și reducerea riscurilor
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

Concluzii generale și recomandări