Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Perfecţionarea managementului eficienţei energetice în cadrul întreprinderilor din industria alimentară a Republicii Moldova


Autor: Gribincea Corina
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2017
Conducător ştiinţific: Alexandru Stratan
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul Naţional de Cercetări Economie
Instituţia: Institutul Naţional de Cercetări Economie

Statut

Teza a fost susţinută pe 20 aprilie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 31 mai 2017

Autoreferat

Adobe PDF document2.63 Mb / în română

Teza

CZU 658.26:664 (478)

Adobe PDF document 6.27 Mb / în română
219 pagini


Cuvinte Cheie

economie, întreprinderi, management energetic, eficiență energetică, industria alimentară, sistem de indicatori, consum energetic, sisteme şi modele energetice

Adnotare

Teza este structurată în introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 196 surse, 16 anexe, 146 pagini text de bază, 50 figuri, 19 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 16 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu al tezei îl constituie managementul eficienţei energetice din industria alimentară.

Scopul lucrării constă în determinarea cadrului teoretic şi practic al eficientizării managementului energetic în întreprinderile din industria alimentară.

Obiectivele studiului constituie cercetarea bazelor teoretico-metodologice ale managementului eficienţei energetice în întreprinderile din industria alimentară; analiza experienței din domeniu; elaborarea elementelor unui sistem decizional eficient vizând implementarea modelelor de management energetic performant.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constau în dezvoltarea bazei teoretico-metodologice şi implementarea sistemului managementului eficienţei energetice în cadrul întreprinderilor din industria alimentară, şi acestea rezidă în:
1.sintetizarea esenţei şi evoluţiei conceptelor economice în managementul energetic şi a sistemelor managementului eficienţei energetice în contextul politicilor de eficientizare şi sporire a competitivităţii energetice a întreprinderilor din industria alimentară;
2.identificarea perspectivelor de aplicare în industria alimentară din Republica Moldova a modelelor şi sistemelor de management energetic, în urma analizei practicii internaţionale şi naţionale;
3. argumentarea, sistematizarea, testarea, adaptarea şi utilizarea unui instrumentar managerial conceptual şi tehnic cu elemente inovaţionale în domeniul managementului energetic în condiţiile industriei alimentare autohtone;
4.elaborarea soluţiilor noi tehnice pentru problema reducerii consumului de resurse energetice şi a impactului său de mediu în domeniul infrastructurii industriei alimentare;
5. formularea recomandărilor de perfecționare a managementului eficienţei energetice în industria alimentară prin identificarea și evaluarea factorilor motivaţionali, de prognozare și eficientizarea sistemului de măsurări; 6. justificarea performanței energetice în industria alimentară prin aplicarea sistemului modular de implementare a managementului eficienței energetice.

Valoarea ştiinţifică a cercetărilor rezidă în sistematizarea şi perfecţionarea modelelor şi sistemelor managementului eficienţei energetice, reconceptualizarea abordării modulare, conceperea și modelarea de noi soluții pentru eficientizarea utilizării resurselor energetice şi a potenţialului energetic a industriei alimentare.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în fundamentarea teoretico-metodologică şi practică a proceselor şi instrumentelor de eficientizare a managementului energetic în întreprinderile din domeniul industriei alimentare, fapt ce a determinat reconceptualizarea modelului de management al eficienţei energetice din cadrul întreprinderilor autohtone, inclusiv celor mici şi mijlocii, în vederea creării bazei metodologice pentru promovarea și implementarea eficientă a standardelor internaţionale de competitivitate.

Importanţa teoretică a tezei constă în fundamentarea elementelor managementului eficienței energetice în întreprinderile din industria alimentară, reconceptualizarea sistemului de evaluare, măsurare și control al performanței energetice. Valoarea aplicativă a lucrării constă în aplicabilitatea şi implementarea rezultatelor investigației în practica managementului energetic în industria alimentară şi aprobarea publică a rezultatelor, reflectate în publicaţii ştiinţifice, prezentări la manifestări ştiinţifice în țară şi peste hotare, brevetul de inventie, certificatul de inovator şi medalia de argint la expoziție internațională (Iasi 2016) si acte de implementare. Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele științifice au fost implementate de către ANRE, Î.I. „Dociu E.P”., „Hideco” S.A., „Eget Grup” SRL, „Bantcarad” SRL.

Cuprins


1. BAZELE TEORETICE ALE MANAGEMENTULUI EFICIENȚEI ENERGETICE
 • 1.1. Concepte economice în managementul eficienței energetice
 • 1.2. Metodologia managementului eficienţei energetice în industria alimentară
 • 1.3. Evoluţia sistemelor de management energetic în industria alimentară
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. MANAGEMENTUL EFICIENŢEI ENERGETICE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ A REPUBLICII MOLDOVA
 • 2.1. Starea actuală a eficienţei energetice în industria alimentară
 • 2.2. Modelări în eficientizarea sistemelor energetice din industria alimentară
 • 2.3. Implicaţii conexe în managementul eficienței energetice cu impact strategic pentru industria alimentară
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. MODERNIZAREA SISTEMELOR MANAGEMENTULUI EFICIENŢEI ENERGETICE ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERILOR DIN INDUSTRIA ALIMENTARĂ A REPUBLICII MOLDOVA
 • 3.1. Evaluarea factorilor motivaţionali, de prognozare şi a sistemului de măsurări a eficienţei energetice – premisă a sporirii eficienţei energetice a întreprinderilor industriei alimentare
 • 3.2.Eficientizarea prin evaluarea sistemelor managementului eficienţei energetice în cadrul întreprinderilor din industria alimentară
 • 3.3. Perfecţionarea modelelor sistemului de implementare a managementului eficienţei energetice în întreprinderile din industria alimentară
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE