Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2017 / mai /

Cadrul conceptual al retellizării în metodologia protextului


Autor: Ghicov Adrian
Gradul:doctor habilitat în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2017
Conducător ştiinţific: Tatiana Callo
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 19 mai 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 31 mai 2017

Autoreferat

Adobe PDF document1.83 Mb / în română

Teza

CZU 37.016.046:[811.135.1+821.135.1.09](043.3)

Adobe PDF document 16.00 Mb / în română
369 pagini


Cuvinte Cheie

retellizare, dreptul cititorului/autorului, dreptul textului, textoneme, sintaxă a textului, reţeaua ideatică a textului, poziţionare protext, comportament protextual, textualitate, text designator, text denotator, metodologie protextuală, gîndire în reţea, elev logofil

Adnotare

Domeniul de studiu: didactica limbii şi literaturii române.

Structura tezei: introducere, cinci capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 322 de titluri, 38 de anexe, 271 de pagini text de bază, 19 figuri, 23 de tabele, numărul de publicaţii la tema tezei – 54 de lucrări ştiinţifice.

Scopul cercetării: Fundamentarea metodologiei protextului în baza conceptualizării retellizării, ca principiu, criteriu, sistem de referinţă în descoperirea/descrierea/modelarea valorică a informaţiei textului.

Obiectivele tezei: abordarea teoretică a conceptelor retellizare şi protext; investigarea relaționării în aspect filozofic, socioeconomic, informaţional, logic, psihologic, pedagogic; examinarea aspectelor multidimensionale ale textului; fundamentarea teoretico-metodologică a retellizării; sintetizarea ansamblului de reguli ale lucrului la text; analiza entităţilor care consemnează valoarea metodologică a fenomenului de retellizare; cercetarea valorilor învăţării constructiviste şi consemnarea criteriilor de elaborare a metodologiei protextului; elaborarea Modelului conceptualizării retellizării în metodologia protextului; elaborarea Metodologiei protextului la nivelul elevilor de liceu şi ilustrarea valorilor ei competențiale și atitudinale în procesul de educaţie lingvistică şi literară a elevilor; demonstrarea valorii metodologiei protextului în formarea personalităţii elevului; studierea evoluţiei retellizării din prespectiva învăţării şcolare.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică rezidă în faptul că cercetarea are ca rezultat valorificarea lingvisticii textului ca fenomen din hermeneutica relaţiei şi analiza mecanismelor pedagogice de structurare a reţelei textului într-un act unitar de înţelegere şi internalizare.

Rezultatele ştiinţifice noi: completarea cu noțiuni noi a științei pedagogice; abordarea retellizării din perspectivă pedagogică și conceptualizarea principiului retellizării, care este o normă reglatoare şi care facilitează înţelegerea textului; conceptualizarea și definirea protextului ca o poziţionare a elevului în favoarea textului; conceptualizarea septimetrică a retellizării; formularea unor reguli noi privind lucrul la text şi interpretarea textuală; elaborarea Modelului conceptualizării retellizării în metodologia protextului în baza a trei dimensiuni: dimensiunea conceptuală a retellizării, dimensiunea conceptuală a textului şi dimensiunea conceptuală a învăţării constructiviste; structurarea Metodologiei protextului la nivelul elevilor de liceu, care reprezintă un instrument operaţional de explorare a textului şi care conduce la principala finalitate a lucrului la text – înţelegerea şi internalizarea textului; formularea tezei și a tabelului poziționării protextuale a elevului ca fenomen educațional; promovarea formulei IEÎ (interpretare-explicație-înțelegere) și completarea tehnicilor de lucru pentru înțelegerea textului; argumentarea ştiinţifică a taxonomiei înţelegerii: înţelegerea semantizantă, cognitivă sau comprehensivă şi înţelegerea fenomenologică (de sens); ilustrarea perspectivelor formulei-cadru a retellizării: rețeaua textului ca element al interpretării; interpretarea ca înțelegere a unei situații (din realitate); înțelegerea ca bază în alegerea unui curs de acțiune; abordarea multiplă a textului: (a) textul pentru text (în cadrul disciplinei școlare); (b) textul pentru alte texte (practica limbii); (c) textul pentru alte discipline școlare (educația); (d) textul pentru viață (personalitatea elevului).

Noua direcţie de cercetare: Retellizarea în învăţarea şcolară (cu următoarele funcţii: de principiu didactic, metodologie didactică și factor de eficientizare a învăţării).

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării constau în conceptualizarea fenomenului pedagogic al retellizării din perspectiva didacticii textului prin abordarea interpretativă a unui ansamblu de teorii şi de idei care au demonstrat necesitatea valorificării retellizării în procesul educaţional ca factor de activizare a învăţării. Instrumentarea teoretică s-a axat pe definirea noilor noţiuni, a noului principiu al retellizării în metodologia protextului, pe stabilirea posibilităţii de extindere a acestui principiu în cadrul mai larg al învăţării.

Aplicarea instrumentarului metodologicelaborat în procesul educaţional a demonstrat avantaje concludente în lucrul la text, cu efecte vizibile în dezvoltarea personalităţii elevului.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice s-a realizat în baza unui eşantion de 1049 de subiecţi: elevi, masteranzi, cadre didactice din instituţiile de învăţămînt preuniversitar ale Republicii Moldova.

Cuprins


INTRODUCERE

1. ABORDAREA RETELLIZĂRII ŞI A TEXTULUI ÎN CONTEXTUL EDUCAŢIEI MODERNE

 • 1.1. Aspectele noţionale ale conceptelor de rețea și retellizare
 • 1.2. Fenomenul structurării în reţea în aspect educaţional
 • 1.3. Elemente specifice valorificării educaţionale a textului
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. TEXTUL ŞI PROTEXTUL CA BAZĂ A ÎNVĂŢĂRII

 • 2.1. Construcţia lectorală a textului
 • 2.2. Noţiunea de protext şi interpretarea textului
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. RECONFIGURĂRI METODOLOGICE ÎN DIDACTICA TEXTULUI DIN PERSPECTIVA RETELLIZĂRII

 • 3.1. Constructivismul ca premisă teoretico-metodologică a retellizării
 • 3.2. Principiul retellizării în abordarea fenomenelor educaţionale
 • 3.3. Efectele procesului de retellizare în metodologia protextului
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. CONCEPTUALIZAREA RETELLIZĂRII ÎN METODOLOGIA PROTEXTULUI

 • 4.1. Coordonatele teoretico-metodologice ale protextului
 • 4.2. Contextualizarea protextului în cadrul disciplinei şcolare Limba şi literatura română
 • 4.3. Modelul conceptualizării retellizării în metodologia protextului
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

5. VALORILE EDUCAŢIONALE ALE METODOLOGIEI PROTEXTULUI ÎN DIMENSIUNE EXPERIMENTALĂ

 • 5.1. Textul ca valoare educaţională în opinia subiecţilor experimentali
 • 5.2. Poziţionarea protextuală a elevilor
 • 5.3. Valori formative ale retellizării în metodologia protextului
 • 5.4. Deschideri strategice în dezvoltarea educației textuale a elevilor
 • 5.5. Concluzii la capitolul 5

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI