Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2017 / mai /

Perfecționarea managementului strategic în sectorul agrar al Republicii Moldova


Autor: BARANOV Elena
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2018
Instituţia: Institutul Naţional de Cercetări Economie

Statut

Teza a fost susţinută pe 19 mai 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document1.02 Mb / în română
Adobe PDF document0.92 Mb / în rusă

Teza

CZU 631.15 (478)

Adobe PDF document 4.66 Mb / în rusă
178 pagini


Cuvinte Cheie

strategie, management strategic, producere agrară, risc, program complex de țintă, abordare sistematică, harta inovațională strategică

Adnotare

Structura tezei se compune din: introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 202 surse, 28 anexe, 129 pagini de text de bază, 48 de figure și 14 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 11 lucrări ştiinţifice, inclusiv 3 în coautor.

Domeniul de studiu: managementul strategic în sectorul agrar.

Scopul cercetării: dezvoltarea pozițiilor teoretice și elaborarea direcților de perfecționare a managementului strategic a întreprinderilor din sectorului agrar al economiei țării în condiții de piață, ținând cont de factorii de risc.

Obiectivele cercetării: dezvăluirea esenței managementului strategic și determinarea fundamentelor metodologice ale managementului strategic al întreprinderilor din sectorul agrar; determinarea caracteristicilor managementului strategic în sectorul agrar și identificarea factorilor, care au un impact negativ asupra producerii produselor agrare prin metoda de evaluare de către experți; generalizarea principalelor tendințe de dezvoltare a sectorului agrar al economiei țării și efectuarea analizei sectorului agroalimentar pe grupe de produse; analiza situației managementului strategic din sectorul agrar al economiei țării în baza sprijinului financiar al sectorului agrar; elaborarea modelului de aplasare optimă a infrastructurii producției sectorului agrar.

Noutatea ştiinţifică şi originalitatea rezultatelor obținute: a fost actualizată și completată definiția managementului strategic în întreprinderile din sectorul agrar; elaborat mecanismul de evaluare a riscurilor de producție agricolă prin utilizarea metodei de evaluare de către experți; a fost efectuată analiza, identificate particularitățile și determinate tendințele de dezvoltare de cluster interstatal al sectorului agrar în șase grupuri de țări europene; a fost propusă abordarea sistemică pentru elaborarea și realizarea hărții inovaționale strategice a întreprinderilor din sectorului agrar din Republica Moldova; a fost elaborat modelul de amplasare optimă a calculului infrastructurii de producție a sectorului agrar în baza modelului economico-matematic a spațiilor de depozitare (post-recoltare) cu capacități necesare pentru păstrarea produselor de mere.

Semnificaţia teoretică a tezeiconstă în relevarea și noua interpretare a categoriei de management strategic fundamentate pe diferite abordări conceptuale existente, elaborarea direcțiilor de perfecționare a managementului strategic în sectorul agrar al economiei țării.

Valoarea aplicativă a tezei este determinată de faptul că concluziile formulate, direcțiile și recomandările propuse privind perfecționarea managementului strategic în sectorul agrar al economiei naționale pot fi aplicate la elaborarea perspectivelor de funcționare a întreprinderilor individuale din sectorul agrar al țării, dar și a sistemelor managementului strategic al acestui sector în ansamblu.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: unele rezultate practice obținute în teză, sunt utilizate de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova, Î.S. „Centrul Informațional Agricol”, APEF „Moldova Fruct”, SRL „LARGO-TERRA” și SRL „CARIOPSA”, care sunt confirmate prin 5 acte de implementare.

Cuprins


1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
 • 1.1. Экономическая сущность, развитие и принципы стратегического управления
 • 1.2. Методологические основы стратегического управления
 • 1.3. Специфика управления предприятиями аграрного сектора
 • 1.4. Основные выводы по первой главе

2. АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА И СЦЕНАРИИ ДРУГИХ СТРАН
 • 2.1. Экономический профиль аграрного сектора национальной экономики в сравнении со странами Европейского Союза и Восточной Европы
 • 2.2. Анализ агропродовольственного сектора по группам товаров
 • 2.3. Системный анализ деятельности предприятий аграрного сектора в разрезе государственных политик
 • 2.4. Основные выводы по второй главе

3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ АГРАРНЫМ СЕКТОРОМ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ
 • 3.1. Разработка направлений совершенствования стратегического управления аграрным сектором
 • 3.2. Системный подход к совершенствованию стратегического управления в аграрном секторе
 • 3.3. Разработка экономико–математической модели оптимального размещения производственной инфраструктуры аграрного сектора
 • 3.4. Основные выводы по третьей главе

ОБЩИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ