Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Dezvoltarea industriei de încălțăminte din Republica Moldova


Autor: Ghelbet Angela
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Demian Uşanlî
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia: Universitatea Tehnică a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 6 septembrie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document6.05 Mb / în română

Teza

CZU 005.3:685.3(478)(043.2)

Adobe PDF document 5.90 Mb / în română
257 pagini


Cuvinte Cheie

dezvoltare, strategie, managementul strategiei, proces de management al strategiei, modele de afaceri, industria de încălțăminte, piața de încălțăminte autohtonă

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie din 247 poziții, 26 anexe, 136 pagini de text de bază, 20 figuri, 19 tabele. Numărul de publicații la tema tezei: Rezultatele obținute sunt publicate în 12 lucrări.

Domeniul de studiu. Gestiunea dezvoltării industriei de încălțăminte.

Scopul tezei constă în fundamentarea teoretico-aplicativă a direcțiilor strategice calificate ca responsabile de dezvoltarea industriei de încălțăminte din Republica Moldova. Obiectivele tezei se conturează în jurul aspectelor ce țin de sistematizarea reperelor teoretice privind conceptele de dimensiune strategică; Aprecierea necesității accesării suportului teoretic și metodologic tematic în dezvoltarea unei industrii viabile de încălțăminte; Analiza situației economico-financiare a domeniului de interes; Analiza strategică sectorială; Studiul și analiza pieței autohtone de încălțăminte; Identificarea și descrierea categoriilor de consumatori ce preferă articolele de încălțăminte produse de întreprinderile autohtone; Identificarea barierelor responsabile de reținerea dezvoltării industriei de încălțăminte autohtone; Identificarea și justificarea direcțiilor strategice de dezvoltare a industriei de încălțăminte a Republicii Moldova.

Noutatea și originalitatea științifică constă în: concretizarea noțiunilor conceptelor strategiei, procesului de management al strategiei și modelului de afaceri prin prisma legăturii reciproce cu domeniul de interes; identificarea și justificarea etapelor procesului de management al strategiei corelat cu modelul de afaceri specific industriei de încălțăminte; argumentarea poziției și statutului modelului de afaceri în raport cu strategia; justificarea direcțiilor strategice capabile să asigure dezvoltarea durabilă a industriei autohtone de încălțăminte.

Problema științifică importantă soluționată constă în fundamentarea din punct de vedere științific și metodologic a procesului de management al strategiei corelat cu modelul de afaceri pentru industria de încălțăminte din Republica Moldova, fapt ce a condus la confirmarea oportunității recomandărilor privind responsabilitatea modelului de afaceri în vederea executării strategiilor pentru asigurarea dezvoltării durabile.

Semnificația teoreticăa tezei pune în valoare relaționarea sistemică a dimensiunilor de natură strategică și subliniază importanța dezvoltării cadrului teoretic și metodologic privind relaționarea modelelor de afaceri cu strategia.

Valoarea aplicativă se manifestă prin: analiza activității în domeniul industriei de încălțăminte (prin aplicarea instrumentelor de profil); efectuarea studiului pieței de încălțăminte și identificarea structurii pieței în profil teritorial; analiza caracteristicilor calitative ale profilului consumatorului autohton de încălțăminte; evidențierea problemelor și rezervelor privind dezvoltarea; efectuarea analizei strategice sectoriale; justificarea direcțiilor strategice (acțiunilor de racordare a strategiilor către politicile invocate) de dezvoltare prin managementul eficient al strategiilor de creștere, prin cooperare și prin noi modelele de business responsabile de dezvoltarea macro și microeconomică a industriei de încălțăminte din RM.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele cercetării rezumate prin aspecte teoretice și recomandări de nivel practic specifice domeniului, prezentate în teză pot fi aplicate de către entitățile domeniului industriei autohtone de încălțăminte și de către alți subiecți responsabili de creștere economică și dezvoltare. Rezultatele cercetărilor sunt implementate de către ”Armir” SRL, or. Soroca, ”Olsa Shoes” SRL și ”Hîncu Com” SRL, or. Chișinău.

Cuprins


1. ELEMENTE COMPLEMENTARE PRIVIND ASIGURAREA DEZVOLTĂRII
 • 1.1. Dimensiunile conceptelor strategie și management al strategiei
 • 1.2. Modelul de afacere – premisă în asigurarea executării eficiente a strategiei
 • 1.3. Valențele procesului de management al strategiei
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. INDUSTRIA DE ÎNCĂLȚĂMINTE. DIAGNOSTICARE STRATEGICĂ
 • 2.1. Analiza situației curente în industria autohtonă a articolelor de încălțăminte..
 • 2.2. Profilul pieței autohtone de încălțăminte – premisă în elaborarea direcțiilor strategice de dezvoltare a industriei articolelor de încălțăminte
 • 2.3. Analiză strategică relevantă pentru identificarea perspectivelor de dezvoltare a sectorului autohton de încălțăminte
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. DIRECȚII STRATEGICE DE DEZVOLTARE A INDUSTRIEI DE ÎNCĂLȚĂMINTE
 • 3.1. Identificarea direcțiilor prioritare de dezvoltare a sectorului autohton de încălțăminte
 • 3.2. Justificarea scenariilor privind dezvoltarea industriei de încălțăminte din Republica Moldova
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI