Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Dezvoltarea antreprenoriatului prin inovații (în baza industriei alimentare din Regiunea de Dezvoltare Sud)


Autor: Roșca-Sadurschi Liudmila
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Angela Solcan
doctor, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 8 septembrie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.93 Mb / în română

Teza

CZU 338.22:001.895(478)(043)

Adobe PDF document 5.90 Mb / în română
185 pagini


Cuvinte Cheie

antreprenoriat, inovaţii, potenţial inovaţional, proces inovaţional, proprietate intelectuală, invenţii, infrastructură inovaţională, activitate antreprenorială, activitate de inovare, cluster

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografia din 211 titluri şi 12 anexe. Volumul lucrării conține 151 de pagini de text de bază, 52 de figuri, 28 de tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 28 de lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu îl constituie cercetarea aspectelor teoretice pentru identificarea modalităţilor practice de dezvoltare a antreprenoriatului prin inovaţii.

Scopul tezei constă aprofundarea bazei teoretice privind antreprenoriatul și inovațiile și elaborarea recomandărilor practice privind dezvoltare a antreprenoriatului prin inovații, în baza întreprinderilor din industria alimentară din Regiunea de Dezvoltare Sud.

Obiectivele lucrării sunt: aprofundarea cercetărilor ştiinţifice asupra conceptelor de antreprenoriat şi inovaţie; identificarea și argumentarea rolului inovaţiilor în dezvoltarea antreprenoriatului; studierea experienţei internaţionale privind susținerea și promovarea activității antreprenoriale, inclusiv prin crearea şi dezvoltarea infrastructurii inovaţionale; identificarea indicatorilor de evaluare a potenţialului inovaţional, precum și analiza activității antreprenoriale în Regiunea de Dezvoltare Sud (RDS); aprecierea potenţialului inovaţional şi a intensificării activităţii inovaţionale a întreprinderilor din industria alimentară a RDS; elaborarea unor recomandări şi propuneri practice în vederea dezvoltării antreprenoriatului prin inovaţii.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în abordarea complexă a noţiunii de inovaţie şi antreprenoriat și argumentarea impactului inovaţiilor asupra activităţii de antreprenoriat; identificarea celor mai bune practici în crearea și dezvoltarea infrastructurii inovaționale; realizarea unui studiu privind potențialul inovațional al întreprinderilor din industria alimentară din RDS; elaborarea propunerilor privind dezvoltarea antreprenoriatului și intensificarea activităților de inovare în cadrul întreprinderilor din industria alimentară din RDS; elaborarea algoritmului privind crearea clusterului agro-industrial în Regiunea de Dezvoltare Sud.

Problema ştiinţifică soluţionată în teză constă în fundamentare științifico-practică a importanței dezvoltații antreprenoriatului prin inovații, ceea cea a contribuit la elaborarea algoritmului creării clusterului agro-industrial, în vederea dezvoltării inovațiilor la nivel regional și național.

Semnificaţia teoretică a lucrării reprezintă abordarea multilaterală a noţiunii de inovaţie şi demonstrarea impactului inovaţiilor asupra activităţii de antreprenoriat.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în evaluarea potențialului de inovare a întreprinderilor din industria alimentară din Regiunea de Dezvoltare Sud, determinarea principalelor probleme în dezvoltarea antreprenoriatului prin inovații, precum și înaintarea unor propuneri privind dezvoltarea antreprenoriatului și intensificarea activităților de inovare atât în cadrul întreprinderilor, cât și la nivel de regiune, prin crearea clusterului agro-industrial. Drept argument în favoarea valorii aplicative a cercetării servesc certificatele de implementare, care se plasează la finele tezei.

Cuprins


1. ABORDĂRI TEORETICO-PRACTICE PRIVIND INOVAȚIA ȘI ANTREPRENORIATUL
 • 1.1. Noţiuni definitorii privind inovaţia, antreprenoriatul și afacerea antreprenorială
 • 1.2. Contribuția inovaţiilor la dezvoltarea antreprenoriatului
 • 1.3. Experiența străină în susținerea și promovarea activității antreprenoriale prin inovații35
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. ANTREPRENORIATUL ȘI MEDIUL INOVAȚIONAL
 • 2.1. Analiza mediului inovațional în Republica Moldova
 • 2.2. Elementele infrastructurii inovaționale și potenţial inovaţional
 • 2.3. Problemele și direcțiile de suport în dezvoltare antreprenoriatului prin inovații .
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. OPORTUNITĂȚI DE DEZVOLTARE A ANTREPRENORIATULUI PRIN INOVAȚII ÎN REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD
 • 3.1. Analiza activității antreprenoriale în Regiunea de Dezvoltarea Sud
 • 3.2. Evaluarea potențialului de inovare la întreprinderile din Regiunea de Dezvoltare Sud
 • 3.3. Direcții de dezvoltare a antreprenoriatului prin inovații la nivel de întreprindere și regiune
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

BIBLIOGRAFIE