Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Eficientizarea managementului comercial în sectorul agro-alimentar


Autor: Diaconu Tatiana
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Ludmila Pascari
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 5 septembrie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.89 Mb / în română

Teza

CZU 338.43:339.166.8 (043.3)

Adobe PDF document 4.08 Mb / în română
204 pagini


Cuvinte Cheie

comerţ, management, politici comerciale, sectorul agro-alimentar, sistem, export, import, întreprinderi.

Adnotare

Structura tezei include: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie, 10 anexe, 156 de pagini text de bază, 41 de figuri, 11 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 22 de lucrări ştiinţifice, dintre care 10 sunt în reviste ştiinţifice. Domeniul de studiu îl constituie aspectele teoretice şi practice privind eficientizarea managementului comercial în sectorul agro-alimentar al Republicii Moldova. Scopul tezei constă în eficientizarea managementului comercial în sectorul agro-alimentar din Republica Moldova.

Obiectivele lucrării constau în definirea conceptului de management comercial, fundamentarea unui concept privind tratarea sistemică a managementului comercial, identificarea factorilor cu impact asupra dezvoltării sistemului de management comercial în sectorul agro-alimentar, analiza evoluţiei sectorului agro-alimentar, identificarea indicatorilor de eficienţă, ca instrument de evaluare a eficinţei managementului comercial în sectorul agro-alimentar, determinarea obstacolelor în realizarea managementului comercial în cadrul întreprinderilor din sectorul agro-alimentar; prezentarea recomandărilor privind eficientizarea managementului comercial în sectorul agro-alimentar.

Noutatea şi originalitatea constau în completarea demersului teoretic cu privire la „managementul comercial”, „managementul comercial în sectorul agro-alimentar”, „managementul comercial intern”, „managementul comercial internațional”, „managementul comercial la nivel macro- și microeconomic”, „managementul comercial în sfera producției”, „managementul comercial în sfera serviciilor”, „managementul comercial în sfera circulației bunurilor”și stabilirea criteriilor de clasificare a managementului comercial; elaborarea algoritmului privind eficentizarea managementului comercial în sectorul agro-alimentar prin abordarea sistemică a sectorului agro-alimentar; sistematizarea indicatorilor de evaluare a eficienţei managementului comercial în sectorul agro-alimentar, aplicaţi la nivel macro- mezo - şi microeconomic; elaborarea modelului econometric multifactorial al variației exportului de produse agroalimentare, în vederea optimizării gestiunii și fundamentării strategiilor economice și comerciale atât la nivel de întreprindere, cât și la nivel de sector; elaborarea recomandărilor cu privire la eficientizarea managementului comercial cu produse agroalimentare în Republica Moldova.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în domeniul de cercetare – constă în fundamentarea științifică și conceptual-metodologică a managementului comercial în sectorul agroalimentar, fapt care a determinat necesitatea abordării sistemice a managementului comercial și identificarea problemelor producătorilor autohtoni în procesul de comercializare a produselor agroalimentare conducând la elaborarea algoritmului de eficientizare a acestuia.

Semnificația teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării.Studiul abordărilor ştiinţifice în domeniul analizat au permis formarea unei viziuni proprii referitor la abordarea sistemică a managementului comercial în sectorul agro-alimentar. În urma cercetărilor empirice, au fost identificate principalele probleme care ţin de activitatea comercială a întreprinzătorilor din sectorul agro-alimentar, atât la nivel macroeconomic, cât şi microeconomic. Rezultatul analizei efectuate şi a sondajului, realizat în cadrul întreprinderilor din sectorul agro-alimentar al Republicii Moldova, a permis crearea unui algoritm şi formularea unor propuneri de eficientizare a comerţului cu produse agroalimentare. Rezultatele studiului pot fi utilizate de către organele de conducere a statului în vederea elaborării politicilor de susținere a producătorilor autohtoni din sectorul agro-alimentar, precum și în instruirea studenților la cursurile universitare „Management” și „Management comercial” sau la cele de masterat la disciplinele de profil.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetărilor ştiinţifice efectuate au fost recepționate și acceptate spre implementare de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova și în cadrul întreprinderii agricole „1000 oferte” SRL.

Cuprins


1. FUNDAMENTE TEORETICO – ȘTIINȚIFICE PRIVIND MANAGEMENTUL COMERCIAL
 • 1.1. Bazele conceptuale ale managementului comercial
 • 1.2. Esenţa şi instumentele politicii comerciale
 • 1.3. Eficacitatea şi eficienţa managementului comercial
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. APRECIEREA NIVELULUI DE DEZVOLTARE A COMERŢULUI CU PRODUSE AGROALIMENTARE AL REPUBLICII MOLDOVA
 • 2.1. Analiza diagnostic a performanțelor întreprinderilor din sectorul agro-alimentar
 • 2.2. Caracteristica comerțului interior cu produse agroalimentare
 • 2.3. Evoluţia comerţului exterior cu produse agroalimentare pe categorii de produse
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. MODALITĂŢI DE EFICIENTIZARE A MANAGEMENTULUI COMERCIAL ÎN SECTORUL AGRO-ALIMENTAR AL REPUBLICII MOLDOVA
 • 3.1. Contribuția cadrului național strategic la dezvoltarea comerţului cu produse agroalimentare
 • 3.2. Probleme în managementul comercial al întreprinderilor din sectorul agro-alimentar
 • 3.3. Oportunitatea eficientizării managementului comercial în sectorul agro-alimentar prin abordarea sistemică a sectorului agro-alimentar din Republica Moldova
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI