Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Particularităţile afectivității şi comportamentului persoanelor adulte în perioada de criză a sănătăţii


Autor: Calancea Veronica
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Jana Racu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 septembrie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document1.42 Mb / în română

Teza

CZU 159.942 (043.3)

Adobe PDF document 3.42 Mb / în română
237 pagini


Cuvinte Cheie

adult, afectivitate, caracter, comportament, criza, emoţie, personalitate, sănătate, stare, stres

Adnotare

Structura tezei: adnotări, lista abrevierilor, introducere, 3 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie, din 268 de titluri, 19 anexe, 130 de pagini de text de bază, 58 de figuri și 11 tabele.

Rezultatele obținute sunt publicate în 16 lucrări științifice. Cuvinte-cheie: adult, afectivitate, caracter, comportament, criza, emoţie, personalitate, sănătate, stare, stres.

Domeniul de studiu: Psihologia persoanei adulte. Scopul lucrării constă în studierea particularităţilor afectivităţii şi comportamentului persoanelor adulte cu vârsta cuprins ă între 35 și 45 de ani drept consecinţă a perioadei de criză a sănătății; elaborarea şi implementarea unui program de intervenţie psihoterapeutică pentru autoreglarea acestora. Obiectivele cercetării: analiza și generalizarea literaturii de specialitate cu privire la particularităţile afectivității şi comportamentului, rolul acestora în perioada de criză a sănătății, factorii determinanți ai crizei sănătății, metodele și instrumentele de psihodiagnostic; identificarea comportamentului persoanei adulte, generat de stările afective trăite în perioada de criză a sănătății; determinarea relației dintre afectivitate și comportament cu mediul de reședință, sexul, studiile și vârsta persoanelor adulte; elaborarea și validarea programului de intervenție psihoterapeutică pentru autoreglarea sferei afectiv-comportamentale a persoanelor adulte în perioada de criză a sănătății și implementarea lui.

Noutatea și originalitatea științifică. Pentru prima dată, la nivel național, au fost cercetate particularitățile afectivității şi comportamentului persoanelor adulte în perioada de criză a sănătăţii și factorii ce le influențează. În plus, au fost selectate metode de intervenție psihologică integrate într-un program de intervenţie psihoterapeutică orientat spre autoreglarea sferei afectivcomportamentale a persoanelor adulte în perioada de criză a sănătății.

Problema științifică importantă soluționată în domeniu rezidă în identificarea particularităților afectivității și comportamentului persoanelor adulte în perioada de criză a sănătății din perspectiva prezenței/absenței bolii ulceroase; diferențelor de vârst ă, de gen, a mediului de proveniență și a studiilor; fapt ce a permis elaborarea, aplicarea şi validarea unui program de intervenție psihoterapeutică în vederea autoreglării sferei afectiv-comportamentale.

Semnificația teoretică a lucrării o constituie contribuția la completarea bazelor teoretice ale psihologiei cu o nouă modalitate de abordare a problemei, prin stabilirea particularităţilor afective, a condițiilor și factorilor ce contribuie la schimbările produse în perioada de criză a sănătății la persoanele adulte în faza de acutizare a ei. Valoarea aplicativă a cercetării constă în elaborarea, implementarea și validarea unui program de intervenție psihoterapeutică vizând schimb ările afectiv-comportamentale ale adulților în perioada de criză a sănătăți, care poate fi utilizat în procesul curativ-educativ în faza acută, cu efect benefic asupra stării lor.

Implementarea rezultatelor științifice. Programul de intervenție psihoterapeutică elaborat a fost implementat în activitatea profesională în cadrul ședințelor de consiliere psihologică şi psihoterapie individuală cu adulții în perioada de criză a sănătății și în cadrul predării cursurilor universitare Psihologia dezvoltării, Psihologia clinică, Psihodiagnosticul clinic, Practica psihologică în clinică, Psihoterapii experiențiale.

Cuprins


1. ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND PROBLEMATICA AFECTIVITĂȚII ȘI COMPORTAMENTULUI
 • 1.1. Afectivitatea – concept important în ciclul v ital al adulților
 • 1.2. Comportamentul ca proces determinant al afectivității
 • 1.3. Particularitățile afectiv-comportamentale ale adultului în perio ada de criză
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. STUDIUL MANIFESTĂRII AFECTIVITĂȚII ŞI COMPORTAMENTULUI LA PERSOANELE ADULTE ÎN PERIOADA DE CRIZĂ A SĂNĂTĂŢII
 • 2.1. Metodologia experimentului constatativ
 • 2.2. Prezentarea și interpretarea rezultatelor experimentului constatativ
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2
3. INTERVENŢII PSIHOTERAPEUTICE ÎN PERIOADA DE CRIZĂ A SĂNĂTĂȚII LA PERSOANELE ADULTE
 • 3.1. Caracterizarea generală a programului de intervenţie psihoterapeutică
 • 3.2. Descrierea metodelor şi strategiilor aplicate în experimentul formativ
 • 3.3. Evaluarea eficienţei programului de intervenţie psihoterapeutică
 • 3.4. Prezentarea studiilor de caz
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI