Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Identitatea etnică a tineretului studenţesc în condiţiile migraţiei populaţiei din UTA Găgăuzia


Autor: Horozova Larisa
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Irina Caunenco
doctor, conferenţiar cercetător, Centrul de Cercetări Medicale si Socio-Demografice ale Familiei al AŞM
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 noiembrie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 ianuarie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document1.16 Mb / în română
Adobe PDF document0.83 Mb / în rusă

Teza

CZU 159.923: 37.015.3(478-29)(043.2)

Adobe PDF document 4.94 Mb / în rusă
225 pagini


Cuvinte Cheie

identitate etnică, stereotipuri etnice, afiliere etnică, migraţie de muncă, atitudine/viziune faţă de migraţia de muncă, competenţă etnoculturală, toleranţă etnică, tineret studenţesc

Adnotare

Structura tezei: Lucrarea este alcătuită din: introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie, aceasta conținând 243 denumiri, 7 anexe. Lucrarea include 144 de pagini text de bază, 14 figuri şi 44 tabele. Rezultatele cercetării sunt publicate în 20 de lucrări ştiinţifice.

Domeniul de cercetare: dezvoltarea psihosocială a tineretului studenţesc.

Scopul cercetării științifice constă în studierea transformării identităţii etnice la tinerii studenţi, condiţionată de atitudinea lor faţă de migraţia de muncă, în condiţiile încadrării populaţiei din regiune în migraţia de muncă. Aprobarea şi propunerea utilizării programului de dezvoltare a competenţei etnococulturale şi a toleranţei etnice a tineretului studenţesc. Obiectivele lucrării: Efectuarea analizei teoretice a literaturii privind problema identităţii etnice şi a migraţiei de muncă cu scopul determinării mecanismelor, factorilor, etapelor de formare şi transformare a identităţii etnice. Determinarea particularităţilor identităţii etnice la tinerii găgăuzi şi bulgari. Evidenţierea reprezentărilor despre migraţia de muncă la tinerii studenţi găgăuzi şi bulgari şi în baza atitudinii faţă de migraţia de muncă, crearea tipurilor de grupe. Studierea particularităţilor etnice a grupurilor stabilite la tinerii studenţi găgăuzi şi bulgari. Elaborarea, aprobarea şi determinarea eficienţei programului pentru dezvoltarea competenţei etnoculturale şi a toleranţei etnice la studenţii găgăuzi şi bulgari.

Noutatea științifică şi originalitatea cercetării. Pentru prima dată în Republica Moldova a fost realizată cercetarea ştiinţifică teoretico-experimentală a identităţii etnice la tinerii studenţi în condiţiile includerii populaţiei în migraţia de muncă. S-a evidenţiat influenţa diferitor atitudini faţă de migraţia de muncă asupra identităţii etnice a studenţilor. A fost confirmată posibilitatea dezvoltării competenţei etnoculturale şi a toleranţei etnice la tinerii studenţi în baza unui sistem de sesiuni de training, special elaborat.

Problema ştiinţifică importantă și actuală soluţionată în cercetare Faptele obținute pe cale teoretico-experimentală au permis să stabilim că tinerii studenți, găgăuzi și bulgari, în funcție de atitudinea față de migrația de muncă, prezintă diferite strategii de autodeterminare etnică; s-a stabilit că identitatea etnică la tineretul care nu s-a determinat în legătură cu plecarea în migrația de muncă este problematică. Lucrul sistemic, realizat cu acest grup de tineri, pentru dezvoltarea competenței etnice și a toleranței etnice, contribuie la formarea sensitivității lor etnice ca fundament al identităţii etnice pozitive.

Semnificaţia teoretică a studiului realizat constă în contribuţia adusă de rezultatele cercetării la cunoaşterea genezei identităţii etnice. Rezultatele obţinute contribuie la concretizarea şi sistematizarea cunoştinţelor existente în ce priveşte influenţa mediatorie a factorilor sociali asupra transformării identităţii etnice a tinerilor studenţi, despre particularităţile socializării acesteia în condiţiile migraţiei de muncă, în diverse contexte culturale.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în aplicarea cunoştinţelor despre particularităţile identităţii etnice în cadrul instituţiilor de învăţământ, unde sunt instruiţi tinerii studenţi. Se lărgesc posibilitățile de creare a programelor de training pentru dezvoltarea competenței etnoculturale și a toleranței etnice la tineretul studențesc și al tineretului inclus în migrația de muncă. Rezultatele cercetării pot fi utilizate de serviciile de emigrație, în procesul de prognozare al adaptării tinerilor pe piața de muncă autohtonă, în activitatea practică a ȘIMM, ajutându-le să construiască o politică corectă de informare privind evenimentele în domeniul ocupării forței de muncă tinere și al interacțiunii interetnice.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Tezele de bază şi rezultatele studiului ştiinţific au fost implementate în activitatea pedagogică şi metodologică a Facultății Naționale a Universității de Stat din Comrat. Concluziile studiului sunt incluse în tematica disciplinelor elaborate de autor şi utilizate în activitatea cu pedagogii şi psihologii în cadrul stagiilor de formare profesională continuă.

Cuprins


1. ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ
 • 1.1. Теоретико-методологические основы исследования этнической идентичности в психологии и социально - гуманитарных науках
 • 1.2. Трудовая миграция в феноменологическом поле этноидентификационных процессов
 • 1.3. Исследование возрастных особенностей этнической идентичности в Молдове
 • 1.4. Выводы к главе I

2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ ГАГАУЗОВ И БОЛГАР В АТО ГАГАУЗ ЕРИ
 • 2. 1. Концептуальная схема, процедура и методы исследования
 • 2.2. Этническая идентичность студенческой молодёжи гагаузов и болгар
 • 2.3. Особенности этнической идентичности студенческой молодёжи гагаузов и болгар с различными установками к процессу трудовой миграции
 • 2.4 Выводы к главе 2

3. РАЗВИТИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ И ЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ У СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ ГАГАУЗОВ И БОЛГАР В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
 • 3.1. Общая характеристика программы по развитию этнокультурной компетентности и этнической толерантности у студенческой молодёжи
 • 3.2. Оценка эффективности программы по развитию этнокультурной компетентности и этнической толерантности у студенческой молодёжи
 • 3.3. Выводы к главе 3

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ