Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Impactul auditului managerial intern asupra administrării institutiilor publice


Autor: Hasegan – Mares Gabriela Adina
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Nicolae Ţâu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 septembrie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.73 Mb / în română

Teza

CZU 351/354:005.3/,7(043.3)

Adobe PDF document 2.79 Mb / în română
186 pagini


Cuvinte Cheie

management, audit, instituție publică, entitate auditată, cibernetizarea auditului, audit managerial, audit intern

Adnotare

Structura lucrării. Teza cuprinde introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 144 titluri, 129 pagini de text de bază, 7 tabele, 28 figuri, 8 anexe.

Rezultatele obţinute sunt publicate în 10 lucrări ştiinţifice cu volumul total de 5,3 c.a.

Domeniul de cercetare: 521.03 – Economie și Management în domeniul de activitate.

Scopul şi obiectivele lucrării: constă în dezvoltarea principiilor teoretice, metodologice şi aplicative de instrumentare și gestiune a performanțelor în activitatea instituțiilor publice din România și Republica Moldova, utilizarea acestora în vederea accederii sistemului bugetar, în ansamblu, către o infrastructură bazată pe competitivitate şi un nivel de concurenţă mult mai înalt. Scopul a determinat nivelul şi gradul de realizare a următoarelor obiective: Aprofundarea cunoștințelor științifice asupra conceptelor de audit managerial intern, eficiență și eficacitate al competitivităţii adaptabile sferei relaţiilor cu caracter economico - financiar; Analiza metodelor de evaluare a eficientizării utilizării fondurilor bugetare și oferirea unor abordări personalizate de investigare a eficienței utilizării fondurilor bugetare; Aplicarea unor principii econometrice recunoscute pe plan national și internațional în direcţia determinării performanțelor instituțiilor publice; Determinarea principalelor direcţii strategice de orientare a managementului public și perspectivele creşterii eficienței utilizării bugetelor alocate. Examinarea multilaterală a conceptelor de audit managerial intern; Realizarea unei abordări de la internațional la național, axându-se pe studii teoretice și practice asupra diverselor problematici ale auditului public.

Noutatea ştiinţifică constă în:dezvoltarea dintr-o perspectivă multilaterală a conceptelor de audit managerial intern; realizarea abordării de la internațional la național, axându-se pe studii teoretice și practice asupra diverselor problematici ale auditului public; elaborarea sintezelor pentru creșterea gradului de cunoaștere și apreciere a impactului auditului managerial intern în sectorul public; identificarea aspectelor esențiale care influențează actualitatea auditului intern managerial, conturat în cadrul sectorului public; elaborarea Registrulului de risc managerial în vederea evidențierii și evaluării riscurilor ce pot aparea în cadrul instituțiilor publice.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă. Teza poate fi considerată un model de referință pentru investigaţiile ştiinţifice şi didactice viitoare în domeniul de cercetare ales şi poate fi utilizată ca sursă bibliografică la elaborarea analizelor sau lucrărilor diverse în domeniul audit și management din instituțiile publice, în studiile asupra competitivității şi cele cu privire la performanţa utilizării fondurilor bugetare. Problema ştiinţifico importantă soluţionată vizează dezvoltarea teoretică și practică a conceptului de audit managerial intern în sprijinirea activității manageriale, astfel încât procedura privind analiza riscurilor să cuprindă toate măsurile ce trebuiesc luate pentru atenuarea problemelor identificate și termenele limită pentru implementarea acestora la nivelul instituțiilor publice.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele științifice obținute în cadrul cercetării sunt utilizate în activitatea instituțiilor bugetare prezentate în studiile de caz din lucrarea de cercetare. Au fost apreciate pozitiv rezultatele prezentate în lucrare, menționând importanța temei de cercetare și a studiului realizat pentru dezvoltarea în viitor a strategiilor şi a politicilor în domeniu, fapt atestat prin certificatele de implementare oferite de către acestea în perioada studiilor de doctorat.