Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Organizarea teritorială a puterii locale în Republica Moldova: abordare politologică și oportunități de reformare


Autor: Cornea Sergiu
Gradul:doctor habilitat în ştiinţe politice
Specialitatea: 23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
Anul:2019
Consultant ştiinţific: Victor Juc
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice
Instituţia: Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice

Statut

Teza a fost susţinută pe 31 ianuarie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 15 martie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.88 Mb / în română

Teza

CZU 32.001:352(478) (043.2)

Adobe PDF document 2.80 Mb / în română
328 pagini


Cuvinte Cheie

Republica Moldova, putere publică, putere locală, sistem, autoritate, administraţie, colectivitate locală, organizare teritorială, reformă, distribuire a atribuţiilor, descentralizare

Adnotare

Cornea Sergiu. Organizarea teritorială a puterii locale în Republica Moldova: abordare politologică și oportunități de reformare. Teză de doctor habilitat în ştiinţe politice. Chişinău 2019 Structura tezei: introducere, cinci capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 554 de titluri, 253 de pagini de text de bază, 32 de anexe. Rezultatele obţinute sunt publicate în 85 de lucrări ştiinţifice.

Domeniu de studiu: ştiinţe politice

Scopul lucrării este de a cerceta organizarea teritorială a puterii locale din Republica Moldova în baza paradigmei organizării teritoriale a puterii publice. Demersul interdisciplinar circumscris scopului formulat s-a realizat sub imperiul următoarelor obiective: elaborarea unui instrument teoretic de analiză a organizării teritoriale a puterii locale, determinarea naturii și a caracteristicilor puterii locale și a rolului său în sistemul realizării puterii publice, cercetarea modalităților de organizare teritorială a puterii publice și a instrumentelor de influență asupra dezvoltării colectivităților locale, analiza reperelor conceptuale ale descentralizării, contextului și particularităților mecanismului de distribuire a atribuțiilor între nivelurile puterii publice, constatarea și evaluarea disfuncționalităților existente în sistemul organizării teritoriale a puterii publice locale din Republica Moldova, identificarea unui sistem optim de organizare teritorială a puterii locale, precizarea eventualelor dificultăți și implicații social-politice ale reformei organizării teritoriale a puterii locale.

Noutatea ştiinţifică. Caracterul inovator al rezultatelor obținute în rezultatul cercetărilor științifice desfășurate rezidă în: elaborarea paradigmei organizării teritoriale a puterii publice care corespunde realităților societății democratice contemporane, elucidarea elementelor definitorii ale colectivității locale și redefinirea sintagmei „subiect al autonomiei locale”, demonstrarea corelației dintre eficiența activității autorităților puterii locale și dimensiunile sale teritoriale, fundamentarea necesității reformării sistemului actual al organizării teritoriale a puterii locale din Republica Moldova, soluții propuse pentru a diminua fragmentarea teritorială a Republicii Moldova: consolidarea colectivităților locale, cooperarea intercomunală și cooperarea transfrontalieră.

Rezultatele obținute în urma cercetărilor științifice au contribuit la conturarea unei direcții noi de cercetare științifică, fundamentată pe o paradigmă inovatoare de investigare – organizarea teritorială a puterii locale. Explorarea acestei direcţii de cercetare, datorită faptului că a fost stabilit cadrul conceptual de analiză a problemei, au fost fundamentate noţiunile esenţiale ale domeniului şi au fost identificate soluţiile pentru depăşirea situaţiei existente, poate oferi fundamentul conceptual-teoretic şi metodologic pentru soluţionarea problemelor ce vizează organizarea teritorială a puterii locale din Republica Moldova şi eficientizarea activităţii autorităţilor publice locale.

Semnificaţia teoretică a lucrării se exprimă prin cercetarea complexă în plan conceptual-teoretic a esenţei şi caracterului problemelor ce ţin de organizarea teritorială a puterii locale, iar sub aspect aplicativ, definirea perspectivelor funcţionării ei eficiente în sistemul puterii publice. Demersul paradigmatic utilizat a oferit posibilitatea demonstrării rolului organizării teritoriale optime a puterii locale pentru dezvoltarea colectivităților din Republica Moldova, elucidării aspectelor pozitive și a deficiențelor organizării activității autorităților puterii locale, corespunderii principiilor și practicilor folosite cu principiile europene.

Valoarea aplicativă a lucrării. Obiectivul final al cercetării a fost de a dezvolta o viziune teoretică privind organizarea teritorială judicioasă a puterii locale în corespundere cu noile realităţi şi care ar face faţă provocărilor politice, sociale şi economice cu care se confruntă Republica Moldova. Reformarea organizării teritoriale a puterii publice locale în baza recomandărilor formulate în teză va contribui la depăşirea tendinţelor negative care se manifestă la nivel subnaţional.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Concluziile, sugestiile şi recomandările rezultate în urma cercetării au fost prezentate la forumuri științifice şi publicate în revistele de specialitate, au fost utilizate la elaborarea materialelor didactice. Rezultatele cercetării pot fi folosite de către structurile decizionale pentru identificarea şi edificarea unui sistem eficient de organizare teritorială a puterii locale în Republica Moldova şi de consolidare a democraţiei locale.

Cuprins


1. ANALIZA GRADULUI DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ A ORGANIZĂRII TERITORIALE A PUTERII LOCALE
 • 1.1. Fenomenul puterii publice locale ca obiect al investigațiilor științifice
 • 1.2. Discursul descentralizării și organizării administrativ-teritoriale elucidat în literatura de specialitate
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. CADRUL TEORETIC ȘI CONCEPTUAL PRIVIND ORGANIZAREA TERITORIALĂ A PUTERII LOCALE
 • 2.1. Esența puterii locale în sistemul puterii publice
 • 2.2. Conceptualizarea organizării teritoriale a puterii locale
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. DISTRIBUIREA ATRIBUȚIILOR ÎNTRE NIVELURILE TERITORIALE ALE PUTERII PUBLICE
 • 3.1. Dimensiunile descentralizării puterii publice
 • 3.2. Contextul și particularitățile mecanismului distribuirii atribuțiilor dintre nivelurile puterii publice
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

4. CONTINUITATE ȘI DISCONTINUITATE ÎN REFORMAREA ORGANIZĂRII TERITORIALE A PUTERII LOCALE DIN REPUBLICA MOLDOVA
 • 4.1. Reforme și contrareformă privind organizarea teritorială a puterii locale
 • 4.2. Imperativitatea reformării organizării teritoriale a puterii locale
 • 4.3. Concluzii la capitolul 4

5. OPȚIUNI PRIVIND REFORMAREA SISTEMULUI ORGANIZĂRII TERITORIALE A PUTERII LOCALE
 • 5.1. Soluții privind organizarea teritorială optimă a puterii locale
 • 5.2. Condițiile realizării reformei organizării teritoriale a puterii locale
 • 5.3. Concluzii la capitolul 5

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI